บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2017

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ต้นจามจุรี  จาริตา  (  Jarita  )  แปลว่า  นิยม  ,  ความประพฤติ  ,  ธรรมเนียม  จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้เดินไป  ,  ผู้ประพฤติ จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  น่ารัก  ,  งาม  จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางงาม  จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  จารุพัชร์  (  Jarupach  )  แปลว่า  เพชรงาม  จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  จารุวัลย์  (  Jaruwan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  จาตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า  สี่สี  ,  องค์สี่  จาตุรนต์  (  Jaturon  )  แปลว่า  ทิศทั้งสี่  จามร  (  Jamorn  )  แปลว่า  แส้  จารุพงศ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  จารุพงษ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  จารุพจน์  (  Jarupot  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีคำว่า สา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  สา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  สาขา  (  Sakha  )  แปลว่า  ส่วนย่อย  ,  กิ่งไม้  สาณี  (  Sanee  )  แปลว่า  ม่าน  ,  ฉาก  สาณีรัตน์  (  Saneerat  )  แปลว่า  ม่านแก้ว  สาธิตา  (  Satita  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น  สามิตา  (  Samita  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ  สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกสีเหลืองหอม  สาลี  (  Salee  )  แปลว่า  ข้าวสาลี  สาลี่  (  Salee  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่ง  สาลิกา  (  Salika  )  แปลว่า  นกเอี้ยง    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  สากล  (  Sakol  )  แปลว่า  ทั่วไป  ,  เป็นที่นิยมทั่วไป  สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล  สาคเรศ  (  Sakares  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล  สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เอาใจใส่  สาทิส  (  Satis  )  แปลว่า  เหมือนกัน  ,  คล้ายกัน  สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น  สามัคคี  (  Samakkee  )  แปลว่า  ความปรองดองกัน  สามารถ  (  Samat  )  แปลว่า  ความเก่ง  สามิต  (  Samit  )  แปลว

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  วาณี  (  Wanee  ,  Vanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ วาทิตา  (  Watita  ,  Vatita  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี  วาทินี  (  Watinee  ,  Vatinee  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี  วาณิชา  (  Wanicha  ,  Vanicha  )  แปลว่า  แม่ค้า  ,  นักธุรกิจ  วาณิชยา  (  Wanichaya  ,  Vanichaya  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ  วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เหล้า  วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  วาณิช  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  พ่อค้า  ,  นักธุรกิจ  วาณิชย์  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ  วาทิต  (  Watit  ,  Vatit  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี  วาทิน  (  Watin  ,  Vatin  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี  วาที  (  Watee  ,  Vatee  )  แปลว่า  ผู้พูด  วายุ  (  Wayu  ,  Vayu  )  แปลว่า  ลม  ,  อากาศ  วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ  วาสุเทพ  (  Wasutep  ,  Vasutep  )  แปลว่า  ชื่อพระนารา