บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2016

สะกดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2

รูปภาพ
   สะกดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2  ต่อจากครั้งที่แล้ว  มีชื่อที่สะกด ด้วยสระ ( แ-้ว  = aeo )  ,  สระ  (  อื่น = uen  )  ,  สระ  ( อุ่น = un  ) มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  ที่สะกดด้วยสระ  ( แ-้ว  = aeo )  อาทิเช่น แก้ว  (  Kaeo  ) ดวงแก้ว  (  Duongkaeo  ) แพร้ว  (  Praeo  ) แคล้ว  (  Klaeo  ) แกว  (  Kaeo  ) แวว  (  Waeo  ,  Vaeo  ) แจว  (  Jaeo  ) แจ๋ว  (  Jaeo  ) แป๋ว  (  Paeo  ) แป๊ว  (  Paeo  ) แมว  (  Maeo  ) แพรว  (  Praeo  ) แพร  (  Prae  ) แฟร์  (  Fae )    ชื่อที่สะกดด้วยสระ  ( อื่น  = uen  )  อาทิเช่น รื่น  (  Ruen  ) ชื่น  (  Chuen  )     ชื่อที่สะกดด้วยสระ  (  อุ่น = un  ) อุ่น  (  Aun  ) อุ่นเรือน  (  Aunruan  ) องุ่น  (  Angun  )    ชื่อผู้ชาย  ที่สะกดด้วยสระ  (  แ-้ว = aeo  ) อาทิเช่น แคล้ว  (  Klaeo  ) แม้ว  (  Maeo  )     ชื่อที่สะกดด้วยสระ  (  อื่น = uen  )  อาทิเช่น ชื่น  (  Chuen  ) คลื่น  (  Kluen  ) ปื่น  (  Puen  ) ปืน  (  Puen  ) คืน  (  Kuen  ) ฟืน  (  Fuen  ) ฟื

สะกดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
  ชื่อที่สะกดด้วย (  สระ  -วย  )  หรือ    (  สระ  -าว )   หรือ ( สระ -วง  ) มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้  อาทิเช่น ชื่อผู้หญิง  ที่สะกดด้วย  (  -วย  = uoy  )  อาทิเช่น สวย  (  Suoy  ) กวย  (  Kuoy ) รวย  (  Ruoy  ) สลวย  (  Saluoy  ) ฉลวย  (  Chaluoy  ) กล้วย  (  Kluoy  ) กรวย  (  Kruoy  ) หรือที่สะกดด้วย  (  -าว  = ao  )  อาทิเช่น ดาว  (  Dao  ) ดาวรุ่ง  (  Daorung  ) สาว  (  Sao  ) พราว  (  Prao  ) พร้าว  (  Prao  ) หรือสะกดด้วย  (  -วง  =uong  )  อาทิเช่น ดวง  (  Duong  ) ตวง  (  Tuong  ) พวง  (  Puong  ) ชื่อผู้ชาย  สะกดด้วย  (  -วย  =uoy  ) ช่วย  (  Chuoy  ) ทวย  (  Tuoy  ) ปวย  (  Puoy  ) มวย  (  Muoy  ) นวย  (  Nuoy  ) ชื่อผู้ชาย  สะกดด้วย ( -าว  = ao  )  อาทิเช่น ชาว  (  Chao  ) ขาว  (  Khao  ) ข่าว  (  Khao  ) บ่าว  (  Bao  ) บาว  (  Bao  ) ยาว  (  Yao  ) ตาว  (  Tao  ) พาว  (  Pao  ) ทาว  (  Tao  ) ปาว  (  Pao  ) ชื่อผู้ชาย  สะกดด้วย  ( -วง =uong  )  อาทิเช่น ช่วง  (  Chuong  ) ชวง

มีชื่อภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร 2

รูปภาพ
    มีชื่อภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร  2  ต่อจากครั้งที่แล้ว  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้ Arpa   อ่านว่า  อาภา Arpaporn    อ่านว่า   อาภาภรณ์  ,   อาภาพร Arunee   อ่านว่า  อรุณี Anotai   อ่านว่า   อโณทัย Arunotai   อ่านว่า  อรุโณทัย Kanitta   อ่านว่า  กนิษฐา  ,  กนิฏฐา Khanitta   อ่านว่า  ขนิษฐา  ,  ขนิฏฐา Kanungnit ,   Kanungnij     อ่านว่า  คนึงนิจ Kanungnuch   อ่านว่า  คนึงนุช Kanungkhwan   อ่านว่า  คนึงขวัญ Chomchie   อ่านว่า  โฉมฉาย Chomsuda   อ่านว่า   โฉมสุดา ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Khajorn  อ่านว่า   ขจร Khajornsak   อ่านว่า  ขจรศักดิ์ Arun   อ่านว่า   อรุณ Utai   อ่านว่า  อุทัย Kanung   อ่านว่า  คนึง Kamnung  อ่านว่า   คำนึง Kamron   อ่านว่า  คำรณ Jarern  อ่านว่า   เจริญ Jiam   อ่านว่า   เจียม Niam  อ่านว่า   เนียม Nian   อ่านว่า  เนียน  ,  เนียร Kiat   อ่านว่า  เกียรติ   .  เกียรติ์ Khiad   อ่านว่า  เขียด Ruang    อ่านว่า   เรือง Pruang   อ่านว่า  เปรื่อง Tuang    อ่านว่า  เทื

มีชื่อภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร

รูปภาพ
  ท่านที่อยากทราบว่าชื่อภาษาอังกฤษของท่านนั้น   อ่านเป็น ภาษาไทย  อ่านว่าอะไร  อาทิ  เช่น ชื่อผู้หญิง  เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า   Warunee   อ่านว่า   ;วารุณี Varunee   อ่านว่า   วารุณี Jarunee   อ่านว่า  จารุณี Supranee   อ่านว่า  สุปราณี   ,   สุปรานี   Sumalee   อ่านว่า   สุมาลี Sunaree   อ่านว่า  สุนารี   Sunee   อ่านว่า  สุนีย์   ,  สุณีย์   Suwanee  ,  Suvanee   อ่านว่า  สุวนีย์  ,   สุวณีย์ Sujittra   อ่านว่า   สุจิตรา Suchada   อ่านว่า  สุชาดา   Sunatta   อ่านว่า  สุณัฏฐา   Sunanta   อ่านว่า  สุนันทา Supitchaya   อ่านว่า  สุพิชญา Supittaya   อ่านว่า  สุพิทยา Sukanda   อ่านว่า  สุกานดา Sulaksana   อ่านว่า  สุลักษณา Sulakkhana   อ่านว่า  สุลักขณา Wirongrorng   อ่านว่า  วิรงรอง Suree  อ่านว่า  สุรีย์ ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น Surachai   อ่านว่า   สุรชัย   ,  สุรไชย   Surawut   อ่านว่า  สุรวุฒิ   ,   สุรวุธ   Surasak   อ่านว่า  สุรศักดิ์ Suranan  อ่านว่า  สุรนันท์ Suralak   อ่านว่า  สุรลักษณ์ Suriya   อ่านว่า  สุริยา Suriyan   อ่

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย " เ-ือน "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เ-ือน  "  มีหลายคำ  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น เดือน  (  Duan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ เดือนทิพย์  (  Duantip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา เดือนเพ็ญ  (  Duanpen  )  แปลว่า  จันทร์เต็มดวง เดือนฉาย  (  Duanchie  )  แปลว่า  แสงจันทร์วันเพ็ญ เดือนรัชนี  (  Duanratchanee  )  แปลว่า  เดือนมืด เดือนลดา  (  Duanlada  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์ เดือนดารา  (  Duandara  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ เตือน  (  Tuan  )  แปลว่า  ให้ระวัง  ,  เป็นที่ระลึก เตือนใจ  (  Tuanjai  )  แปลว่า  ให้เป็นที่ระลึก เตือนตา  (  Tuan  )  แปลว่า  ให้ระวังสิ่งที่เห็น  ,  ให้เป็นที่ระลึก เรือน  (  Ruan  )  แปลว่า  บ้าน เรือนทิพย์  (  Ruantip  )  แปลว่า  บ้านเป็นของเทวดา เรือนทอง  (  Ruantong  )  แปลว่่า  บ้านทองคำ เรือนเพชร  (  Ruanpech  )  แปลว่า  บ้านเพชร เรือนแก้ว  (  Ruankaeo  )  แปลว่า  บ้านแก้ว ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น เชือน  (  Chuan  )  แปลว่า  ชักช้า เพื่อน  (  Puan  )  แปลว่า  มิตร   สหาย เลื่อ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วรา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  วรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น วรากาญจน์  (  Warakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ วรากานต์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ วรากานด์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ วรารัตน์  (  Wararat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ วราพัชร์  (  Warapach  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ วรามณี  (  Waramanee  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ วรานาฏ  (  Waranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ วรานุช  (  Waranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ วราลักษญ์  (  Waralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ วราลักขณา  (  Waralakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ วราลักขณ์  (  Waralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ วราภัค  (  Warapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่ประเสริฐ วราสินี  (  Warasinee  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ วรากมล  (  Warakamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ วราภรณ์  (  Waraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันประเสริฐ วราวัลย์  (  Warawal  )  แปลว่า  เชี้อสายผู้ประเสริฐ ชื่อผู้ชา

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วร "

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  วร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น วรธิดา  (  Worratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ วรกมล  (  Worrakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ วรกานดา  (  Worrakanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง วรนาฏ  (  Worranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ วรกนก  (  Worrakanok  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ วรพัชรา  (  Worrapatchara  )  แปลว่า  เพชรอันประเสริฐ วรภัทรา  (  Worrapattra  )  แปลว่า  น่ารักดี วรภัสรา  (  Worrapassara  )  แปลว่า  แสงงาม วรรัตนา  (  Worrarattana  )  แปลว่า  เพชรงาม วรดนยา  (  Worradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ วรชามา  (  Worrachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ วรวัลยา  (  Worrawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ วรกัลยา  (  Worrakanlaya  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ วรกันยา  (  Worrakanya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น วรชัย  (  Worrachai  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐ วรศักดิ์  (  Worrasak  )  แปลว่า  อ

ชื่อไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
   อยากรู้ว่าชื่อไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ  จะแปลว่า อะไร  ชื่อมีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  moon ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  moon ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  star ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  star ประกายพฤกษ์  (  Prakiepruk  )  แปลว่า  morning star ฟ้า  (  Fa  )  แปลว่า  blue  ,  sky อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  morn อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  morn อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  morn ฝน  (  Fon  )  แปลว่า  rain น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  rain รุ้ง  (  Rung  )   แปลว่า  rainbow มาตา  (  Mata  )  แปลว่า   mother ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  daughter ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  daughter ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  daughter รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  silver กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  sister ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  sister รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  jewel รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  jewelry  , พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  jewel พัชราภรณ์  (  Pat

อยากได้ชื่อที่เกี่ยวกับดอกไม้

รูปภาพ
  ชื่อที่เกี่ยวกับดอกไม้  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้ชนิดหนึ่ง กุหลาบ  (  Kulap  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง กล้วยไม้  (  Kluoymai  )  แปลว่า  ชื่อต้นกล้วยไม้ กชกร   (  Kotchakorn  )  แปลว่า  บัว   ,  ไหว้ กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  บัว  ,  ไหว้ กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  บัว  , ไหว้ พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  บัวนำสุขมาให้ กมลพร  (  Kamolporn  )  แปลว่า  บัวนำสุขมาให้ บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อดอกอัญชัน มะลิวัลย์  (  Maliwan  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ มณฑา  (  Monta  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกมณฑา มณฑาทิพย์  (  Montatip  )  แปลว่า  ดอกมณฑาเป็นของเทวดา มณฑาภรณ์  (  Montaporn  )  แปลว่า  ผู้มีดอกมณฑาเป็นเครื่องประดับ พิกุล  (  Pikul  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกพิกุล พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลทองคำ พิกุลทิพย์  (  Pikultip  )  แปลว่า

อยากมีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ 4

รูปภาพ
   อยากมีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น   Snow  (  สโนว์  )  แปลว่า  หิมะ   Silvery  (  ซิลเวอรี่  )  แปลว่า  มีสีเงิน   Sand  (  แซนด์  )  แปลว่า  ทราย   Sandy  (  แซนดี้  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทราย   Star  (  สตาร์  )  แปลว่า  ดวงดาว  Sherry  (  เชอร์รี่  )  แปลว่า  เหล้าเชอร์รี่   Sunny  (  ซันนี่  )  แปลว่า  ร่าเริง   Swan  (  สวอน  )  แปลว่า  หงส์     Venus  (  วีนัส  )  แปลว่า  ดาวพระศุกร์   Violet  (  ไวโอเลต  )  แปลว่า  สีม่วง   Wafer  (  เวเฟอร์  )  แปลว่า  ขนมปังกรอบบาง White  (  ไวท์  )  แปลว่า  สีขาว ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น   Silver    (  ซิลเวอร์  )   สีเงิน   Sun  (  ซัน  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์   Shine  (  ชายน์ )  แปลว่า  ความสว่างไสว Sky  (  สกาย  )  แปลว่า  ท้องฟ้า   Tan  (  แทน  )  แปลว่า  มีสีน้ำตาลไหม้ Tank  (  แทงค์  )  แปลว่า  ถังเก็บน้ำ   Tiger  (  ไทเกอร์  )  แปลว่า  เสือ   View  (  วิว  )  แปว่า  

อยากมีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ 3

รูปภาพ
  อยากมีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่  3  นี้  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ ชื่อ ผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง    อาทิ  เช่น Natty  (  แนทตี้  )  แปลว่า  ดูดี  ,  โก้เก๋ Nice  (  ไนซ์  )  แปลว่า  ดี   ,  งาม Nut  (  นัท  )  แปลว่า  ผลไม้เปลือกแข็ง Olive  (  โอลิฟ  )  แปลว่า  มะกอก Palm  (  ปาล์ม  )  แปลว่า  ต้นปาล์ม Palmy  (  พามี้  )  แปลว่า  รุ่งเรือง Pancake  (  แพนเค้ก  )    แปลว่า  ขนมเบื้อง Parrot  (  แพนรอท  )  แปลว่า  นกแก้ว Parry  (  แพรี่  )  แปลว่า  ปัดป้อง Patty  (  แพทตี้  )  แปลว่า  ขนมพายชิ้นเล็กๆ Pear  (  แพร์  )  แปลว่า  ลูกแพร์ Pearl  (  เพอล  )  แปลว่า  ไข่มุก Pine  (  พาย  )  แปลว่า  ต้นสน Pink  (  พิงค์  )  แปลว่า  สีชมพู Prim  (  พริม  )  แปลว่า  เรียบร้อย Pretty  (  พริทตี้  )  แปลว่า  งดงาม Pure  (  เพียว  )  แปลว่า   บริสุทธุิ์   Quick  (  ควิก  )  แปลว่า  รวดเร็ว Rain  (  เรน  )  แปลว่า  ฝน Rose  (  โรส  )  แปลว่า  กุหลาบ ชื่อผุ้ชาย  อาทิเช่น Near  (  เนียร์  )  แปลว่า  ใกล้ Nest  (  เนสท์  )  แปลว่า  รัง New  (

อยากมีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ 2

รูปภาพ
  อยากมีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ 2  ต่อจากครั้งที่แล้ว   ชื่อเล่นนี้ มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Cheer  (  เชียร์  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ทำให้ชุ่มชื่น Diamond  (  ไดอะมอนด์  )  แปลว่า  เพชรที่เจียรไนแล้ว First  (  เฟิสท์  )  แปลว่า  ที่หนึ่ง Far  (  ฟาร์  )  แปลว่า  ไกล Fern  (  เฟิร์น  )  แปลว่า  ต้นเฟิร์น Frame  (  เฟรม  )  แปลว่า  กรอบ  ,  โครง Gift  (  กิ๊ฟท์  )  แปลว่า   ของขวัญ  ,  พรสวรรค์ Grace  (  เกรซ  )  แปลว่า  ความสง่างาม Grand  (  แกรนด์  )  แปลว่า  ใหญ่โต  ,  หรูหรา Great  (  เกรท  )  แปลว่า  ยอดเยี่ยม  ,  เก่ง Green  (  กรีน  )  แปลว่า  เขียว Honey  (  ฮันนี่  )  แปลว่่า  น่ำผึ้ง  ,  ที่รัก Ice  (  ไอซ์  )  แปลว่า  น้ำแข็ง Icy  (  ไอซี่  )  แปลว่า  เยือกเย็น Jelly  (  เจลลี่  )  แปลว่า  วุ้น Joy  (  จอย  )  แปลว่า  ความสุข Karat  (  กะรัต  )  แปลว่า  น้ำหนักเพชร Lily  (  ลิลลี่  )  แปลว่า  ต้นพลับพลึง Mild  (  มาลด์  ) แปลว่า  สุภาพ Mind  (  มายด์  ) แปลว่า    เอาใจใส่ Mink  (  มิ้งค์

อยากมีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
  อยากตั้งชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Angel  (  เอนจึล ,  แอนจึล  )  แปลว่า  นางฟ้า Apple  (  แอปเปิล  )  แปลว่า  แอปเปิ้ล Alpha  (  อัลฟา  )  แปลว่า  อักษรตัวแรกของกรีก Bell  (  เบล  )  แปลว่า  ระฆัง Berry  (  เบอร์รี่  )  แปลว่า  ผลไม้เล็กๆ Blue  (  บลู  )  แปลว่า  สีฟ้า Bow  (  โบว์  )   แปลว่า  โบว์ Beta  (  เบต้า  )  แปลว่า  อักษรกรีกตัวที่สอง Best  (  เบส  )  แปลว่า  ดืที่สุด  ,  เลิศ Cake  (  เค้ก  )  แปลว่า  ขนมเค้ก Care  (  แคร์  )  แปลว่า  ดูแล   ,  เอาใจใส่ Cat  (  แคท  )  แปลว่า  แมว Cherry  (  เชอร์รี่  )   แปลว่า  ผลเชอร์รี่ Clear  (  เคลีย )  แปลว่า  แจ่ม  ,  ชัด Deer  (  เดียร์  )  แปลว่า  กวาง Dear  (  เดียร์  )  แปลว่า  ที่รัก  ,  น่ารัก Dream  (  ดรีม  )  แปลว่า  ฝัน  ,  ความฝัน  ,  ใฝ่ฝัน ชื่อผู้ชาย  อ่ทิเช่น Art  (  อาร์ท  )  แปลว่า  ศิลปะ Ant  (  แอนท์ )   แปลว่า  มด Atom  (  อะตอม  )  แปลว่า  นิดเดียว Auto  (  ออโต้  )  แปลว่า  รถยนต์ ฺBall  (  บอล  )  แปลว่า  ล

ชื่อที่เกี่ยวกับเงินๆทองๆ

รูปภาพ
  ชื่อที่เกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น หิรัญญา  (  Hiranya  )  แปลว่า  เงิน รัชดา   (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ กัญจนา   (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร หิรัญญาภรณ์  (  Hiranyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น หิรัญ  (  Hiran  )  แปลว่า  เงิน หิรัญพงศ์  (  Hiranyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเงิน กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ กนกพงศ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ

ชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติ

รูปภาพ
  ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง และ ผู้ชาย ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  ลำน้ำ วารี  (  Waree  )  แปลว่า  แม่น้ำ สายฝน  (  Siefon  )  แปลว่า  น้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้า ฝนทิพย์  (  Fontip  , Fonthip  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของเทวดา ธารทิพย์  (  Tantip  ,  Tanthip  )  แปลว่า  ลำน้ำเป็นของเทวดา ทิพย์วารี  (  Tipwaree  ,Thipwaree  )  แปลว่า  แม่น้ำเป็นของเทวดา นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ท้องฟ้า ์นภาทิพย์  (  Napatip  )  แปลว่า  ท้องฟ้าเป็นของเทวดา นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้านำสุขมาให้ ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ ผกาทิพย์  (  Phakatip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้ พฤกษาทิพย์  (  Pruksatip  ,  Pruksathip  )  แปลว่า  ต้นไม้เป็นของเทวดา พนาทิพย์  (  Panatip  )  แปลว่า  ป่าไม้เป็นของเทวดา พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  ป่า วนาลี  (  Wanalee  )  แปลว่า  ป่า ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า วนา  (