บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2023

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อา

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  อา  มีดังนี้  อาทิเช่น   อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้ทำตามแบบแผน  ,  ผู้มีความประพฤติ  ,  ผู้มีจรรยา   อาทิตยา  (  Artitaya  ,  Artittaya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ,  วันแรกของสัปดาห์   อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ   อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  แสง  ,  รัศมี   อาภากนิษฐ์  (  Arpakanis  ,  Arpakanit  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   อาภากนิฏฐ์  (  Arpakanit  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   อาภาขนิษฐ์  (  Arpakhanis  ,  Arpakhanit )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   อาภาณัฐ  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   อาภาญาดา  ( Arpayada  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   อาภาญาตา  (  Arpayata  ) ฺ แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   อาภาดารา  (  Arpadara  )  แปลว่า  แสงดาว   อาภาทิพย์  (  Arpatip  ,  Arpathip  )  แปลว่า  ความสว่างเป็นของเทวดา   อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง   อาภานิภา  (Arpanipa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเสมอ   อาภานิศา  (  Arpanisa  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งราตรี 

ชื่อที่มีคำว่า วิ

          ชื่อที่มีคำว่า วิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   มีดังนี้     ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   วิ  (  Wi  ,  Vi  )  แปลว่า  ไม่  ,  ไม่มี  ,  ไม่ใช่   วิกานดา  (  Wikanda  ,  Vikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   วิกานตา  (  Wikanta  ,  Vikanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   วิกัญญา  (  Wikanya  ,  Vikanya  )  แปลว่า  นางงาม   วิจิตรา  (  Wijittra  ,  Vijittra  )  แปลว่า  งดงาม  ,  น่าพิศวง   วิจันทรา  (  Wijantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   วิจินดา  (  Wijinda  )  แปลว่า  ความคิด   วิจินตา  (  Wijinta  )  แปลว่า  ความคิด   วิจิตต์  (  Wijit  )  แปลว่า  ใจ  ,  จิต   วิชิตา  (  Wichita  )  แปลว่า  ชนะแล้ว   วิญาดา  (  Wiyada  Viyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์   วิญาตา  (  Wiyata  Viyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์   วิทิตา  (  Witita  ,  Vitita  )  แปลว่า  ผู้รู้   วิทิพา  (  Witipa  )  แปลว่า  วัน   วิทิวา  (  Witiwa  )  แปลว่า  วัน   วิธนาภรณ์  (  Witanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ     วิธัญญา  (  Witanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   วิธิดา  (  Witida  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ชื่อชายที่มีคำว่าจรัส

         ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  จรัส  มีดังนี้  อาทิเช่น    จร้ส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สุกใส  ,  สว่าง   จรัสกานต์  (  Jaraskan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง   จรัสกิตติ์  (  Jaraskit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง   จรัสเกียรติ  (  Jaraskiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีรุ่งเรือง   จรัสเกียรติ์  (  Jaraskiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีรุ่งเรือง  จรัสดนัย  (  Jarasdanai  )  แปลว่า  ลูกชายรุ่งเรือง   จรัสเดช  (  Jarasdech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง  ,  ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง   จรัสนาท  (  Jarasnat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดัง   จรัสพนา  (  Jaraspana  )  แปลว่า  ป่ารุ่งเรือง   จรัสพัฒน์  (  Jaraspat  )  แปลว่า  ผู้เจริญรุ่งเรือง   จรัสพัชร์  (  Jaraspach  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง   จรัสพันธุ์  (  Jaraspan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง   จรัสพิเชฐ  (  Jaraspichet  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเจริญยิ่ง   จรัสพิทยา  (  Jaraspitaya ,  Jaraspittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง   จรัสพิชญา  (  Jaraspichaya  ,  Jaraspitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   จรัสพิสุทธิ์

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จรัส

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จรัส  มีดังนี้  อาทิเช่น   จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ,  สว่าง  ,  สุกใส   จรัสกนา  (  Jaraskana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้รุ่งเรือง   จรัสกนิฏฐ์  (  Jaraskanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   จรัสกนิษฐ์  (  Jaraskanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   จรัสกุล  (  Jaraskul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง   จรัสขนิฏฐ์  (  Jaraskhanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   จรัสขนิษฐ์  (  Jaraskhanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   จรัสณัฏฐา  (  Jarasnatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   จรัสดารา  (  Jarasdara  )  แปลว่า  ดาวสุกใส   จรัสทิพย์  (  Jarastip  ,  Jarasthip  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเป็นของเทวดา   จรัสธิดา  (  Jarastida  )  แปลว่า  ลูกหญิงรุ่งเรือง   จรัสนภา  (  Jarasnapa  )  แปลว่า  ฟ้าสว่าง   จรัสนาฏ  (  Jarasnat  )  แปลว่า  นางรุ่งเรือง   จรัสนรี  (  Jarasnaree  )   แปลว่า  นางรุ่งเรือง   จรัสนาถ  (  Jarasnath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งรุ่งเรือง   จรัสประไพ  (  Jarasprapai  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม   จรัสประภา  (  Jarasprapa  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง  

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่ารุ่ง

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่ารุ่ง  มีดังนี้  อาทิเช่น   รุ่ง  (  Rung  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สุกใส   รุ่งกุล  (  Rungkul  ,  Rungkun  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   รุ่งกานต์  (  Rungkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  ,  ผู้เป็นที่รักมีแสงสว่าง   รุ่งกนิษฐ์  (  Rungkanis  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  ,  น้องรุ่งเรือง     รุ่งกนิฏฐ์  (  Rungkanit  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  ,  น้องรุ่งเรือง   รุ่งกาญจน์  (  Rungkan  )  แปลว่า  ผู้สุกใสดั่งทอง   รุ่งกิตติ์  (  Rungkit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงสุกใส   รุ่งเกียรติ์  (  Rungkiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีดั่งแสงสว่าง   รุ่งเกียรติ  (  Rungkiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีดั่งแสงสว่าง   รุ่งขจร  (  Rungkhajorn  )  แปลว่า  สว่างฟุ้งไป   รุ่งจรัส  (  Rungjaras  )  แปลว่า  สว่างยิ่ง  ,  รุ่งเรือง     รุ่งจิตต์  (  Rungjit  )  แปลว่า  ใจสว่าง   รุ่งชนา  (  Rungchana  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง   รุ่งณัฐ  (  Rungnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สุกใส  ,  นักปราชญ์รุ่งเรือง   รุ่งณัฏฐ์  (  Rungnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  รุ่งดนัย  (  Rungdanai  )  แปลว่า 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่ารุ้ง

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า รุ้ง  มีดังนี้  อาทิเช่น   รุ้ง  ( Rung  )  แปลว่า  ละอองน้ำที่ต้องแสงอาทิตย์ส่องเป็นสายและเห็นโค้งติดขอบฟ้ามีเจ็ดสี ,  สีทั้งเจ็ด ยังปรากฏในเพชร ,  เหยี่ยวชนิดหนึ่ง   รุ้งกุล  (  Rungkul  ,  Rungkun  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง   รุ้งกานต์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งอันเป็นที่รัก   รุ้งกาญจน์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งทอง   รุ้งแก้ว  ( Rungkaeo  )  แปลว่า  ประกายเพชร   รุ้งขจี  (  Rungkhajee  )  แปลว่า  รุ้งงาม   รุ้งจรัส  (  Rungjaras  )  แปลว่า  แสงประกายเพชร   รุ้งตะวัน  (  Rungtawan  )  แปลว่า  ประกายเพชร   รุ้งทิพย์  (  Rungtip  ,  Rungthip  )  แปลว่า  รุ้งเป็นของเทวดา  รุ้งธิดา  (  Rungtida  )  แปลว่า  ลูกหญิงรุ้ง   รุ้งนภา  (  Rungnapa  )  แปลว่า  สายรุ้งบนขอบฟ้า   รุ้งประไพ  (  Rungprapai  )  แปลว่า  รุ้งงาม   รุ้งประภา  (  Rungprapa  )  แปลว่า  แสงประกายเพชร   รุ้งพิชญา  (  Rungpitchaya  )  แปลว่า  รุ้งแห่งนักปราชญ์   รุ้งพัชรา  (  Rungpatchara  )  แปลว่า  ประกายเพชร   รุ้งภัสรา  (  Rungpassara  )  แปลว่า  รัศมีประกายเพชร   รุ้งมณี  (  Rungmanee 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าศุลี

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ศุลี  มีดังนี้  อาทิเช่น   ศุลีกุล  (  Suleekul  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอิศวร  ,  เชื้อสายพระศิวะ   ศุลีกานด์  (  Suleekan  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้เป็นที่รัก   ศุลีกานต์  (  Suleekan  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้เป็นที่รัก   ศุลีณัฐ  (  Suleenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์พระอิศวร   ศุลีณัฏฐ์  (  Suleenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์พระอิศวร   ศุลีทิพย์  (  Suleetip  ,  Suleethip  )  แปลว่า  พระอิศวรเป็นของเทวดา   ศุลีนาถ  (  Suleenath  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้เป็นที่พึ่ง   ศุลีพันธุ์  (  Suleepan  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอิศวร   ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร   ศุลีพัชร์  (  Suleepach  )  แปลว่า  เพชรพระอิศวร   ศุลีภัสร์  (  Suleepas  )  แปลว่า  รัศมีพระอิศวร   ศุลีภัทร์  (  Suleepat  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้ประเสริฐ   ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร   ศุลีมาศ  (  Suleemas  )  แปลว่า  ทองพระอิศวร   ศุลีรัตน์  (  Suleerat  )  แปลว่า  แก้วพระอิศวร   ศุลีลักษณ์  (  Suleelak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะพระอิศวร   ศุลีวรรณ  (  Suleewan  )  แปลว่า  ความง

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กัลยา

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กัลยา  มีดังนี้  อาทิเช่น   กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  , ดี   กัลยากนิษฐ์  (  Kanlayakanis  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม   กัลยากนิฏฐ์  (  Kanlayakanit  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม   กัลยากานต์  (  Kanlayakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กัลยาขนิษฐ์  (  Kanlayakhanis  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม   กัลยาขนิฏฐ์  (  Kanlayakhanit  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม   กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม   กัลยาณัฐ  (  Kanlayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์   กัลยาณัฏฐ์  (  Kanlayanat  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์   กัลยาทิพย์  (  Kanlayatip  ,  Kanlayathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   กัลยานาถ  (  Kanlayanat  ,  Kanlayanath )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่พึ่ง   กัลยานุช  (  Kanlayanuch  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม   กัลยาพร  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้   กัลยาพัชร์  (  Kanlayapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร   กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง   กัลยาพิชญ์  (  Kanlayapich  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์  

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กันยา

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กันยา  มีดังนี้  อาทิเช่น   กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   กันยากนิษฐ์  (  Kanyakanis  ,  Kanyakanit  )  แปลว่า  น้องหญิง   กันยากนิฏฐ์  (  Kanyakanit  )  แปลว่า  น้องหญิง   กันยากานด์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กันยากาญจน์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กันยาขนิษฐ์  (  Kanyakhanis  ,  Kanyakhanit  )  แปลว่า  น้องหญิง   กันยาขนิฏฐ์  (  Kanyakhanit  )  แปลว่า  น้องหญิง   กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   กันยาณัฏฐ์  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   กันยาเทวี  (  Kanyatewee  ,  Kanyatevee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง   กันยานาถ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่พึ่ง   กันยานุช  (  Kanyanuch  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม   กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง   กันยาพันธุ์  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   กันยาพร  (  Kanyaporn  )  แปลว่

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าสุ

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ มีดังนี้  อาทิเช่น   สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  นางงาม  , ผู้เป็นที่รักงาม   สุกานตา  (  Sukanta  )    แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้เป็นที่รักงาม   สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงาม   สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงาม   สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงาม   สุโกมล   (  Sukomol  ,  Sukomon  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม   สุขจี  (  Sukhajee  )  แปลว่า  งามยิ่ง   สุจงกล  (  Sujongkol  )  แปลว่า  บัวงาม  ,  งามดั่งบัว   สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งามยิ่ง   สุจินดา  (  Sujinda  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดดี   สุจินตา  (  Sujinta  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดดี   สุจันทรา  (  Sujantra  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  สุไฉไล  (  Suchailai  )  แปลว่า  งามดี   สุชามา  (  Suchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   สุชีวัน  (  Sucheewan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี   สุญาดา  (  Suyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   สุญาตา  (  Suyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   สุญาณี  (  Suyanee  ) แปลว่า  นักปราชญ์งาม   สุฐิติ  (  Suthiti  )  แปลว่า  ความดีดำรงอยู่   สุฐิติกานต์  (  Suthitikan  )  แ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วา  มีดังนี้  อาทิเช่น   วาณิชา  (  Wanicha  ,Vanicha  )  แปลว่า  นักธุรกิจ   วาณิชยา  (  Wanichaya  )  แปลว่า  การค้าขาย   วาณี  (  Wanee  ,  Vanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  เจ้าแม่แห่งวาจา   วาทิตา  (  Watita  ,  Vatita  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี   วาทินี  (  Watinee  ,  Vatinee  )  แปลว่า  ผู้เล่นดนตรี   วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ   วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เหล้า  ,  เทวีแห่งเหล้า   วาสีสินี  (  Waseesinee  )  แปลว่า  นางผู้อยู่   ขวัญทิวา  (  Khwantiwa  )  แปลว่า  วันแห่งความเจริญ   ดุจทิวา  (  Dujtiwa  )  แปลว่า  เหมือนวัน   ดุจวารี  (  Dujwaree  )  แปลว่า  เหมือนน้ำ   ดุจวาณี   (  Dujwanee  )  แปลว่า  เหมือนเจ้าแม่แห่งวาจา   ทิวา  (  Tiwa  ,  Tiva  )  แปลว่า  วัน   ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ดวงตะวัน   ทิวากานต์  (  Tiwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน   ทิวากุล  (  Tiwakul  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน   ทิวาณัฐ  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์   ทิวาณัฏฐ์  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์ 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สิริ

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สิริ มีดังนี้  อาทิเช่น   สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่ง , ขวัญ ,  ศรี  ,  ความงาม ,  ความสง่า  ,  ความเปล่งปลั่ง , ความสว่าง , ความเจริญ ,  ความสำเร็จ  , ความน่ารัก   สิริกนา  (  Sirikana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความน่ารัก  ,  เด็กหญิงผู้มีความเจริญ   สิริกมล  (  Sirikamol  ,  Sirikamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม   สิริกันยา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   สิริกัลยา  (  Sirikanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   สิริกัญญา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   สิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความสำเร็จ  ,  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   สิริกาญจน์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม   สิริกนิษฐา (  Sirikanista  ,  Sirikanitta  )  แปลว่า  น้องผู้มีความน่ารัก   สิริขนิษฐา  (  Sirikhanista  ,  Sirikhanitta  )  แปลว่า  น้องผู้มีความน่ารัก   สิริขวัญ  (  Sirikhwan  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   สิริจงกล  (  Sirijongkol  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม   สิริจรรยา  (  Sirijanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติงาม   สิริจันทรา  (  Sirija

ศิริชื่อผู้ชาย

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ศิริ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  ความสง่า , ความสว่าง , ความเจริญ , ความงาม , ความสำเร็จ  , มิ่ง , ขวัญ , อำนาจ  , ความร่ำรวย  ,  ความน่ารัก   ศิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   ศิริกุล  (  Sirikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   ศิริขวัญ  (  Sirikhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความดีและความเจริญ   ศิริคม  (  Sirikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความเจริญ   ศิริชนา  (  Sirichana  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   ศิริชัย  (  Sirichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ  ,  ผู้ชนะมีความสง่า   ศิริชาติ  (  Sirichat  )  แปลว่า  วงศ์ตระกูลมีความเจริญ   ศิริโชติ  (  Sirichot  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   ศิริณัฐ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   ศิริณัฏฐ์  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   ศิริดนัย  (  Siridanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ   ศิริทัศน์  (  Siritas  )  แปลว่า  ผู้มีความเห็นมีความเจริญ   ศิริเทพ  (  Siritep  )  แปลว่า  เทพแห่งความเจริญ   ศิริธนา  (  Siritana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กา  (   การ์  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ฝักบัว  ,  ช่อฟ้า   กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง   กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่   กาเหว่า  (  Kawou  )  แปลว่า  นกดุเหว่า   เขมิกา  (  Khemika  )  แปลว่า  ผู้พ้นภัย   ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่    ชนิกาทิพย์  (  Chanikatip  ,  Chanikathip  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา   ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่   เพียงชนิกา  (  Piangchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   โชติกา  (  Chotika  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง   ฐิติกา  (  Thitika  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่   ดาริกา  ( Darika  )  แปลว่า  ดาว   ดาริกาทิพย์  (  Darikatip  ,  Darikathip  )  แปลว่า  ดวงดาวเป็นของเทวดา ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว   พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว   ทาริกา  (  Tarika  )  แปลว่า  เด็กหญิง   พิมพ์ทาริกา  (  Pimtarika  )  แปลว่า  เหมือนเด็กหญิง   ผกา  (  Pha

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าดา

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  ดา  (  ฎา  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   กฤษฎา  (  Kritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้ว   กฤษฎากุล  (  Kritsadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ทำแล้ว   กฤษฎาพงษ์  (  Kritsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ทำแล้ว   กฤษฎาพงศ์  (  Kritsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ทำแล้ว   เกรียงกฤษฎา  (  Kriangkritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้วยิ่ง   ไกรกฤษฎา  (  Kraikritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้วยิ่ง   เจษฎา  (  Jetsada  )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด      เจษฎากานต์  (  Jetsadakan  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก   เจษฎากุล  (  Jetsadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่   เจษฎาพงษ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่   เจษฎาพงศ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่  ไกรเจษฎา  (  Kraijetsada  )  แปลว่า  พี่ใหญ่   เกรียงเจษฎา  (  Kriangjetsada  )  แปลว่า  พี่ใหญ่   จิรเจษฎา  (  Jirajetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน   พุฒิเจษฎา  (  Puttijetsada  )  แปลว่า  พี่ผู้เจริญ  ,  พี่ผู้มีความเจริญ   ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ   ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ   ชนิดาพงษ

ชื่อที่มีคำว่าพรรณ

     ชื่อที่มีคำว่าพรรณ   ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น   พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  วัณณ์  ,  ความงาม , คำสรรเสริญ , ความยกย่อง , สี , แสง , ชนิด , เพศ  พรรณกมล  (  Pankamol  ,  Pankamon  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งบัว   พรรณเครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม   พรรณทิพย์  (  Pantip  ,  Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา   พรรณพิสุทธิ์  (  Panpisut  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด   พรรณพิมล  (  Panpimol  ,  Panpimon  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   พรรณลดา  (  Panlada  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม   พรรณวิมล  (  Panwimol  ,  Panwimon )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   กนาพรรณ  (  Kanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม   กมลพรรณ  (  Kamolpan  ,  Kamonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งบัว   กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน   จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก   จุฑาพรรณ  (  Jutapan  ,  Juthapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด   จิตราพรรณ  (  Jittrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชนิกา

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชนิกา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่   ชนิกากุล  (  Chanikakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่   ชนิกากานต์  (  Chanikakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่   ชนิกาทิพย์  (  Chanikatip  ,  Chanikathip  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา   ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่   ชนิกามณี (  Chanikamanee  )  แปลว่า  เพชรของแม่   ชนิกาลักษณ์  (  Chanikalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่   ชนิกาลดา  (  Chanikalada  )  แปลว่า  เชื้อสายแม่   ชนิกาวัลย์  (  Chanikawal , Chanikawan  )  แปลว่า  เชื้อสายแม่   กมลชนิกา  (  Kamolchanika  ,  Kamonchanika  )  แปลว่า  ดวงใจแม่   ขวัญชนิกา  (  Khwanchanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแก่แม่    เครือชนิกา  (  Kruachanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่   ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  ,  คล้ายแม่   ทิพาชนิกา  (  Tipachanika  )  แปลว่า  วันแม่   ผกาชนิกา  (  Phakachanika  )  แปลว่า  ดอกไม้ของแม่   พันธุ์ชนิกา  (  Panchanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่   พิศชนิกา  (  Pischa

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าชนิดา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าชนิดา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ   ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ   ชนิดามณี  (  Chanidamanee  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ   ชนิดาลดา  (  Chanidalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะพ่อ   ชนิดาวัลย์  (  Chanidawal  ,  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   กมลชนิดา  (  Kamolchanida  ,  Kamonchanida  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ   ขวัญชนิดา  (  Khwanchanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแก่พ่อ   ดุจชนิดา  (   Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ   ผกาชนิดา  (  Phakachanida  )  แปลว่า  ดอกไม้ของพ่อ   พรชนิดา  (  Pornchanida  ) แปลว่า  พรพ่อ   พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  แบบพ่อ  ,  รูปพ่อ   เพียงชนิดา  (  Piangchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   พิศชนิดา  (  Pischanida  )  แปลว่า  แลดูเหมือนพ่อ   ภรณ์ชนิดา  (  Pornchanida  )  แปลว่า  ผู้

ชื่อที่มี ( ตัว ข ) มีคำอ่านออกเสียงว่า ขะ

         ชื่อที่มีตัว ข มีคำอ่านออกเสียงว่า  ( ขะ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิงมีดังนี้ อาทิเช่น   ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด   ขจีกานต์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   ขจีกันย์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  นางงาม   ขจีทิพย์  (  Khajeetip  ,  Khajeethip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา   ขจีนาฏ  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นางงาม   ขจีนุช  (  Khajeenuch  )  แปลว่า  น้องงาม   ขจีพรรณ  (  Khajeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  ขจีไพลิน  (  Khajeepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงินงาม    ขจีมณี  (  Khajeemanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรงาม   ขจีมาส  (  Khajeemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม   ขจีมาศ  (  Khajeemas  )  แปลว่า  ทองงาม   ขจีรัตน์  (  Khajeerat  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  แก้วงาม   ขจีลดา  (  Khajeelada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม   จิรขจี  (  Jirakhajee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน   จารุขจี  (  Jarukhajee  )  แปลว่า  งามน่ารัก   ชุติขจี  (  Chutikhajee  )  แปลง่า  งามรุ่งเรือง   ฐิติขจี  (  Thitikhajee  )  แปลว่า