บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2023

ชื่อผู้ชายที่มี ม

       ชื่อผู้ชายที่มี  ม  (  มอ ม้า  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   กิตติมนัส  (  Kittimanas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งใจ   ขวัญมนัส  (  Khwanmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ   จิรมนัส  (  Jiramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจยั่งยืน   จิรมานพ  (  Jiramanop  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน   มานะพงศ์  (  Manapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง   มานะพงษ์  (  Manapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง   มีนกานต์  (  Meenkan  )  แปลว่า  ปลาอันเป็นที่รัก   มีนพงศ์  (  Meenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา   มีนพงษ์  ( Meenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา   วุฒิมานะ  (  Wuttimana  )  แปลว่า  ผู้มีความตั้งใจจริงมีความเจริญ   ศิริมานะ  (  Sirimana  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความตั้งใจจริง   ศิริมานพ  (  Sirimanop  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ   ศิริเมธา  (  Sirimeta ,  Sirimetha  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีปัญญา   ศิริเมธี  (  Sirimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ   สุรมนัส  (  Suramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจกล้าหาญ   สุรมาณพ  (  Suramanop  )  แปลว่า  ชายหนุ่มผู้กล้าหาญ   สุรมานิต  (  Suram

ชื่อผู้ชายที่ขึ้นต้นด้วย ม

         ชื่อผู้ชายที่ขึ้นต้นด้วย ม  มีดังนี้  อาทิเช่น   มงคล  (  Mongkol  )  แปลว่า  สิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลกานต์  (  Mongkolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลกุล  (  Mongkolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลชัย  (  Mongkolchai  )  แปลว่า  การชนะที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลพงศ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลพงษ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มณฑล  (  Montol  ,  Monton  )  แปลว่า  แคว้น  ,  บริเวณ   มธุกร  (  Matukorn  )  แปลว่า  ผู้ทำน้ำหวาน  (  แมลงผึ้ง  )   มนตรี  (  Montree  )  แปลว่า  ที่ปรึกษา  ,  ผู้แนะนำ   มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ   มนัสศิริ  (  Manassiri  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ   มนูญ  (  Manoon  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ  มยูร  (  Mayoon  )  แปลว่า  นกยูง   มยูรพงศ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มยูรพงษ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มรุต  (  Marut  )  แปลว่า  เจ้าแห่งพายุ   มโนชญ์  (  Manoch 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า เพชร

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า เพชร มีดังต่อไปนี้  อาทิเช่น   เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร   พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร   พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร   พัชรินทร์  (  Patcharin  )  แปลว่า  เพชร   มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชร  ,  เพชรพลอย   รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  เพชร  ,  แก้ว  ,  ประเสริฐ   วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร   เพชรากานต์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   ดุจเพชร  (  Dujpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร   พัชรกนิฏฐ์  (  Patcharakanit  )  แปลว่า  น้องเพชร  พัชรกนิฎฐ์ (  Patcharakanit  ,  Patcharakanid  )  แปลว่า  น้องเพชร   พัชรกนิษฐ์  (  Patcharakanit  ,  Patchatakanis  )  แปลว่า  น้องพชร   พัชรกันยา  (  Patcharakanya  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร   พัชรกัญญา  (  Patcharakanya  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร   พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  พัชรนาฏ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร   พัชรผกา  (  Patcharaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร   พัชรผกาย  (  P

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า วิด

     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  วิด  (  วิชญ์  ,  วิทย์  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   วิทย์  (  Wit  )  แปลว่า  ความรู้   กานต์วิชญ์  (  Kanwich  ,  Kanwit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   กิตติวิชญ์  (  Kittiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง   เกรียงไกรวิชญ์  (  Kriangkraiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้ายิ่ง   ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   ขจรวิชญ์  (  Khajornwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ผู้มีชื่อเสียง   คมวิชญ์  (  Komwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม   จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์   เจษฎาวิชญ์  (  Jessadawich  )  แปลว่า  พี่นักปราชญ์   ฉลองวิชญ์  (  Chalongwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี   ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชัยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ   ไชยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า   ชาญวิชญ์  (  Chanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความชำนาญ ฐิติวิชญ์  (  Thitiwic

วัชร ชื่อผู้หญิง

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วัชร  หรือ  วัชรา  มีดังนี้  อาทิเชน   วัชรา  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร   วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร   วัชร์  (  Wat  ,  Wach  )  แปลว่า  เพชร   วัชรกานต์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร   วัชรมณี  (  Watcharamanee  )  แปลว่า  เพชร   วัชรภัสรา  (  Watcharapassara  )  แปลว่า  แสงเพชร   วัชรเรขา  (  Watchararekha  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   วัชรลดา  (  Watcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรากุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  เพชรแห่งความงาม   วัชราพันธุ์  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   วัชรารัตน์  (  Watchararat  )  แปลว่า  เพชร   วัชราวรรณ  (  Watcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   วัชรีกุล  (  Watchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรีกานต์  (  Watchareekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร   วัชรีพรรณ  (  Watchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   วัชรีพันธุ์  (  Watchareepan  )  แปลว่า 

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นันท

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นันท  หรือ นันท์  มีดังนี้  อาทิเช่น   นันทกุล  ( Nantakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความยินดี   นันทกานต์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความยินดี   นันทกิตติ์  (  Nantakit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในชื่อเสียง   นันทคม  (  Nantakom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีการยินดี   นันทเจษฎ์  (  Nantajes  )  แปลว่า  พี่มีความยินดี   นันทเชษฐ์  (  Nantaches  ,  Nantachet  )  แปลว่า  พี่มีความยินดี   นันทชาญ  (  Nantachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีความยินดี   นันทดนัย  (  Nantadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความยินดี   นันทเดช  (  Nantadech  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในชื่อเสียง   นันทพงศ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี   นันทพงษ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี   นันทพจน์  (  Nantapoj ,   Nantapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำด้วยความยินดี   นันทพัฒน์  (  Nantapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ   นันทภัทร์  (  Nantapat  )  แปลว่า  ผู้เจริญมีความยินดี   นันทภัสร์  (  Nantapas  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในแสงสว่าง   นันทยศ  (  Nantayos 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นันท์

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  นันท์  มีดังนี้  อาทิเช่น   นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  การรื่นเริง  ,  ความสนุก   นันทกานต์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความยินดี   นันทกาญจน์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ทองแห่งการยินดี   นันทกุล  (  Nantakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความยินดี   นันทจรัส  (  Nantajaras  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีรุ่งเรือง   นันทมณี  (  Nantamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี   นันทรัชนี  (  Nantaratchanee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีแห่งราตรี   นันทรพี  (  Nantarapee  )  แปลว่า  ดวงตะวันแห่งความยินดี   นันทวลัย  (  Nantawalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งความยินดี   นันทสินี  (  Nantasinee  )  แปลว่า  นางผู้มียินดี   นันทอร  (  Nantaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี   นันทอาภา  (  Nantaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในแสงสว่าง   นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี   นันท์นิภา  (  Nannipa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเสมอ   นันท์นิศา  (  Nannisa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีแห่งราตรี   นันท์นิสา  (  Nannisa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีแห่งราตรี   นันท

ขึ้นต้นด้วย ป ชื่อผู้ชายวันศุกร์

     ขึ้นต้นด้วย  ป  ชื่อผู้ชายวันศุกร์  มีดังนี้  อาทิเช่น   ปฏิคม  (  Patikom  )  แปลว่า  ผู้ต้อนรับ   ปฐม   (  Patom  )  แปลว่า  ที่แรก  ,  เบื้องแรก   ปฐมกานต์  (  Patomkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักคนแรก   ปฐมณัฐ  (  Patomnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก   ปฐมณัฏฐ์  (  Patomnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก   ปฐมเชษฐ์  (  Patomchet  ,  Patomches  )  แปลว่า  พี่คนแรก   ปฐมเทพ  (  Patomtep  )  แปลว่า  เทวดาคนแรก   ปฐมนาท  (  Patomnat  )  แปลว่า  ความบันลือครั้งแรก   ปฐมบุญ    (  Patombun  )  แปลว่า  ความดีครั้งแรก   ปฐมพันธุ์  (  Patompan  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมศักดิ์  (  Patomsak  )  แปลว่า  ที่พึ่งแรก  ,  ความอุตสาหะแรก   ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  การตั้งความปรารถนา   ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ความมีไหวพริบ   ปอ  (  Por  )  แปลว่า  เปลือกไม้ที่เขาลอกเอามาทำเชือก , ชื่อแมลงมีสี่ปีก   ปอง  (  Pong  )  แปลว่า  มุ่งหมาย  ,  หวัง  ,  มุ่ง   ปองกานต์  (  Pongkan  )  แปลว่า  มุ

ึ้ขึ้นต้นด้วบ ป ชื่อผู้หญิงวันศุกร์

        ชื่อผู้หญิงวันศุกร์  ที่ขึ้นต้นด้วย ป  มีดังนี้  อาทิเช่น   ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  (  ลูกของหลาน  )   ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปาน  (  Pan  )  แปลว่า  เหมือน  ,  คล้าย  ,  เพียง  ,  เช่น   ป่าน  (  Pan  )  แปลว่า  เปลือกปอ ใช้ฟั่นเชือกและทอผ้า   ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า  ยอด  ,  ผู้เป็นใหญ๋  ,  เครื่องประดับผม   แป้ง  (  Paeng  )  แปลว่า  สิ่งที่เป็นผงละเอียด   แป้น  (  Paen  )   แปลว่า  กระดานกลม  ,  ชื่อปลา  ,  ชื่อส้ม   ปานชนิกา  (  Panchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  ,  คล้ายแม่   ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ   ปานชามา  (  Panchama  )  แปลว่า  เหมือยลูกหญิง ปานธิดา  (  Pantida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญืง  ,  คล้ายลูกหญิง   ปานกัญญา  (  Pankanya  )  แปลว่า  เหมือนนาง   ปานกานดา  (  Pankanda  )  แปลว่า  เหมือนที่รัก   ปานกานตา  (  Pankanta  )  แปลว่า  เหมือนที่รัก   ปานกนา  (  Pankana  )  แปลว่า  เหมือนเด็กหญิง   ปานพิชญา  (  Panpitchaya  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์   ปานมณี  (  Panmanee

ชื่อผู้ชายที่มีคำแปลว่า เพชร

         ชื่อผู้ชายที่มีคำแปลว่าเพชร  มีดังนี้  อาทิเช่น   เพชร  ( Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  หินใสมีราคาใช้เจียระไนทำเครื่องปรดับ   พัชร์  (  Pach  ,  Pat  )  แปลว่า  เพชร   วัชร์  (  Wach  ,wat  )  แปลว่า  เพชร   รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  เพชร  ,  แก้ว  ,  ประเสริฐ   พัชระ   (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร   พัชรกุล  (  Patcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรกานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร   พัชรคม  (  Patcharakom  )  แปลว่า  ผู้มีความเฉียบแหลมดุจเพชร   พัชรณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชรณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชรเดช  (  Patcharadech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดุจเพชร  ,  ผู้มีความสุกใสดุจเพชร   พัชรพงศ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรพงษ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรลักษณ์  (   Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   พัชรวัฒน์  (  Patcharawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดุจเพชร    พุฒิพัชร์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดุจเพชร   วัชระ  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร  

ชื่อไร้สระ

        ชื่อไร้สระ  คือไม่มีสระ ดังนี้  สระอะ  ,  สระอา  ,  สระอิ  ,  สระอี  ,  สระอุ  ,  สระอู  ,  สระไอ  ,  สระใอ  ,  สระอำ ,  สระเอา  ,  สระเอ  ,  สระแอ ,   สระโอ ,  สระอึ ,  สระอือ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กรรณ  (  Kan  )  แปลว่า  หู   กรอง  (  Krong  )  แปลว่า  กำไล  , ถัก  ,  แยกน้ำออกจากกาก   กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  ใจ  ,  ดอกบัว     กรองทอง  (  Krongtong  )  แปลว่า  ผ้าโปร่งทอด้วยเส้นทองหรือเส้นไหม   ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นสิริแก่ใจ   จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว   บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว   พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้   พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้   พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีต่างๆมีราคาใช้ทำเครื่องประดับ   พลอยพัชร์  (  Ploypach  )  แปลว่า  เพชร   พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว   มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว   ภรณ์พรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความงาม   ภรณ์พลอย  (  Pornploy  )  แปลว่า  เครื่อ

กิตติชื่อผู้ชาย

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า กิตติ มีดังนี้  อาทิเช่น   กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำเล่าลือ  ,  คำสรรเสริญ  ,  ชื่อเสียง   กิตติกุล  (  Kittikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีคำสรรเสริญ   กิตติกานต์  (  Kittikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีคำสรรเสริญ   กิตติคุณ   (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง   กิตติคม  (  Kittikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีคำสรรเสริญ     กิตติเจษฎ์  (  Kittijes  )  แปลว่า  พี่มีคำสรรเสริญ   กิตติชัย  (  Kittichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีคำสรรเสริญ   กิตติไชย  (  Kittichai  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญเจริญกว่า   กิตติชนา  (  Kittichana  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญ   กิตติโชติ  (  Kittichot  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญรุ่งเรือง   กิตติเชษฐ์  (  Kittichet  ,  Kittiches  )  แปลว่า  พี่มีคำสรรเสริญ   กิตติณัฐ  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีคำสรรเสริญ   กิตติณัฏฐ์  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีคำสรรเสริญ   กิตติดนัย  (  Kittidanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีคำสรรเสริญ   กิตติเทพ  (  Kittitep  )  แปลว่า  เทพผู้มีคำสรรเสริญ   กิตตินาท  (  Kittinat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสีย

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิจัย  (  Wijai  )  แปลว่า  การค้น  ,  การสอบสวน   วิจารณ์  (  Wijan  )  แปลว่า  ใคร่ครวญ  ,  ตรอง    วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งดงาม   วิชิต  (  Wichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว   วิเชียร  (  Wichian )  แปลว่า  เพชร   วิทิต  (  Witit  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์   วิทูร  (  Witoon  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีปัญญา  ,  ชำนาญ   วินัย  (  Winai  )  แปลว่า  ระเบียบข้อบังคับ   วินิจ  (  Winij  )  แปลว่า  ตรวจตรา   วินิต  (  Winit  )  แปลว่า  ปกครอง   วิบูลย์  (  Wiboon  ,  Wibool  )  แปลว่า  เต็ม  ,  กว้างขวาง   วิภาส  (  Wipas  )  แปลว่า  สว่าง   วิรัช  (  Wirach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ   วิริยะ  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร   วิโรจน์  (  Wiroj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง   วิวัฒน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง   วิศาล  (  Wisal  .  Wisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง   วิศิษฏ์  (  Wisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  ยอดเยี่ยม  ,  เลิศ   วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด   วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า เพ็ญ

         ชื่อที่มีคำว่า เพ็ญ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็ม  ,  เต็มไปด้วย   เพ็ญกมล  (  Penkamol  )  แปลว่า  เต็มใจ  ,  เต็มไปด้วยบัว   เพ็ญกนก   (  Penkanok  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทองคำ   เพ็ญกุล  (  Penkul  )  แปลว่า เต็มไปด้วยเชื้อสาย   เพ็ญกาญจน์   (  Penkan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทองคำ   เพ็ญกานต์  (  Penkan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยผู้เป็นที่รัก   เพ็ญจรัส  (  Penjaras  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง   เพ็ญจิตรา  (  Penjittra  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงดงาม   เพ็ญดนยา  (  Pendanaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง   เพ็ญทิพย์  (  Penthip  ,Pentip  )  แปลว่า  เต็มเป็นของเทวดา   เพ็ญทิพา  (  Pentipa  )  แปลว่า  วันเพ็ญ  ,  เต็มวัน   เพ็ญทิชา  (  Penticha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยผู้เกิดสองหน  ,  คน   เพ็ญธนา  (  Pentana  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทรัพย์สิน   เพ็ญธิดา  (  Pentida  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง   เพ็ญประไพ  (  Penprapai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม   เพ็ญประภา  (  Penprapa  )  แปลว่า เต็มไปด้วยแสงสว่าง   เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แ

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าพิสุทธิ์

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  พิสุทธิ์  หรือ  พิสุทธิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิสุทธิ  (  Pisutti  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์   พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์   พิสุทธิกานต์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์   พิสุทธิกุล  (  Pisuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด   พิสุทธิคม  (  Pisuttikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมอันหมดจด   พิสุทธิจรัส  (  Pisuttijaras  )  แปลว่า  งามหมดจด   พิสุทธิชล  (  Pisuttichol  )  แปลว่า  น้ำสะอาด    พิสุทธิชัย   (  Pisuttichai  )  แปลว่า  การชนะที่หมดจด   พิสุทธิไชย  (  Pisuttichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าหมดจด   พิสุทธิเชษฐ์  (  Pisuttichet  )  แปลว่า  พี่หมดจด   พิสุทธิณัฐ  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์หมดจด   พิสุทธิณัฏฐ์  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์หมดจด   พิสุทธิดนัย  (  Pisuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายหมดจด   พิสุทธิดนุ  (  Pisuttidanu  )  แปลว่า  ฉันหมดจด  ,  ฉันสะอาด   พิสุทธิธนา   (  Pisuttitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินหมดจด   พิสุทธินันท์  (  Pisuttinan  )  แปลว่า  ผู้มีควา

ชื่อที่มีคำว่า จารุ

         ชื่อที่มีคำว่า  จารุ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้   จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  ,  ทองคำ   จารุกานต์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก   จารุกุล  (  Jarukul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก   จารุกมล  (  Jarukamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม   จารุกัลยา  (  Jarukanlaya  )  แปลว่า  นางงามน่ารัก   จารุกาญจน์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ทองคำงาม   จารุกัญญา  (  Jarukanya  )  แปลว่า  นางงามน่ารัก   จารุกันยา  (  Jarukanya  )  แปลว่า  นางงามน่ารัก   จารุจรรยา  (  Jarujanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติงาม   จารุชนา  (  Jaruchana  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนน่ารัก   จารุชไม  (  Jaruchamai  )  แปลว่า  น่ารักทั้งคู่  ,   งามทั้งคู่   จารุชามา  (  Jaruchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม   จารุชล  (  Jaruchol  )  แปลว่า  น้ำงาม   จารุณัฐ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   จารุณัฏฐ์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางงาม   จารุดนุ  (  Jarudanu  )  แปลว่า  ฉันงาม  ,  ฉันน่ารัก   จารุดนยา  (  Jarudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญ