บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2022

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วิชญ์  หรือ  วิชญา  มีดังนี้ อาทิเช่น   วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์   วิชญ์พิทยา  (  Wichpittaya  )  แปลว่า  ความรู้แห่งนักปราชญ์   ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  ,  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   เจษฎาวิชญ์  (  Jessadawich  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์   ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชัยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์   ไชยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า   โชติวิชญ์  (  Chotiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง   เชษฐวิชญ์  (  Chestawich  ,  Chettawich  ) แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฐวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า  ผู้รู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า  ผู้รู้เป็นนักปราชญ์   ฐิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่   ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง   ธีรวิชญ์  (  Teerawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ธิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง  

พิชญ์ ชื่อผู้ชาย

          พิชญ์ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิชญ์  (  Pich  , Pit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   พิชญกานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   พิชญกุล  (  Pitchayakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์   พิชญกรณ์  (  Pitchayakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด   พิชญชาญ  (  Pitchayachan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ชำนาญ   พิชญนาท  (  Pitchayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่เลื่องลือ   จิรพิชญ์  (  Jirapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   จุฑาพิชญ์  (  Jutapich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์   ชนาพิชญ์  (  Chanapich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชัยพิชญ์  (  Chaiyapich  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์   ไชยพิชญ์  (  Chaiyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า   ฐิติพิชญ์  (  Thitipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่   ถิรพิชญ์  (  Thirapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง   ธิติพิชญ์  (  Thitipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา   นันทพิชญ์  (  Nantapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี   ปิยพิชญ์  (  Piyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก   ปิติพิชญ์  (  Pitipich  ) 

ชื่อที่มีคำว่า อำ

       ชื่อที่มีคำว่า อำ หรือ อัม  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   อำพัน  (   Ampan  )  แปลว่า  ยางไม้ที่กลายเป็นหินมีสีเหลืองใส   อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส  ,  สว่าง   อำไพกานต์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  อำไพกุล  (  Ampaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   อำไพทิพย์  (  Ampaitip  ,  Ampaithip  )  แปลว่า  สว่างเป็นของเทวดา  ,  งามเป็นของเทวดา   อำไพนรี  (  Ampainaree  )  แปลว่า  นางงาม   อำไพนาฏ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นางงาม   อำไพนันท์  (  Ampainan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม   อำไพณัฐ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   อำไพณัฏฐ์  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   อำไพพันธุ์  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   อำไพผกา  (  Ampaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   อำไพมณี  (  Ampaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม   อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  แก้ว

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ผกา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าผกา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้   ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก   ผกากรอง  (  Phakakrong  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นกระจุกมีสีต่างๆ   ผกากุล  (  Phakakul  ,  Phakakun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้   ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา   ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว่า  ดอกไม้มีลักษณะดี   ผกาแก้ว  (  Phakakaeo  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว   ผกาพันธุ์  (  Phakapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้   ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม   ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม   ผกาวัลย์  (  Phakawan  ,  Phakawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้  ,  ผู้เป็นเครือเถา   ผกามณี  (  Phakamanee  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว  ,  ดอกไม้เพชรพลอย   ผการัตน์  (  Phakarat  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว   ผกามุก  (  Phakamuk  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ทำด้วยไข่มุก   ผกาลักษมี  (  Phakalaksamee  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งโชคลาภ   ผกาวัชรี  (  Phakawatcharee  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร   ผกาพัขรี  (  P

ทิพย์ ชื่อผู้หญิง

       ทิพย์ ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น   ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา   ทิพย์กนา  (  Tipkana , Thipkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงเป็นของเทวดา  ,  ผู้เป็นของเทวดา   ทิพย์กมล  (  Tipkamon , Tipkamol  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา   ทิพย์กันยา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   ทิพย์กัลยา  (  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   ทิพย์กัญญา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   ทิพย์กานดา  (  Tipkanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา   ทิพย์กานตา  (  Tipkanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา   ทิพย์จิตรา  (  Tipjittra  )  แปลว่า  งดงามเป็นของเทวดา   ทิพย์ไฉไล  (  Tipchailai  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา   ทิพย์นภา  (  Tipnapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าเป็นของเทวดา   ทิพย์นรี  (  Tipnaree  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   ทิพย์นิภา  (  Tipnipa  )  แปลว่า  เสมอเป็นของเทวดา   ทิพย์พิสุทธิ์  (  Tippisut  )  แปลว่า  หมดจดเป็นของเทวดา   ทิพย์ภัสสร  (  Tippassorn  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา   ทิพย์มณี  (  Tipmanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยเป็นของเทวดา   ทิพย์รั

ลักษณ์ ชื่อผู้ชาย

         ลักษณ์   ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น   ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  คุณภาพ  , ประเภท  ,  ลักษณะ   กิตติลักษณ์  (  Kittilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีชื่อเสียง   ขจรลักษณ์  (  Khajornlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่เลื่องลือ   คมลักษณ์  (  Komlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉียบแหลม   ชนาลักษณ์  (Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   โชติลักษณ์  (  Chotilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง   ฐิติลักษณ์  (  Thitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดำรงอยู่   ณัฐลักษณ์  (  Nattalak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีลักษณะดี   ณัฏฐลักษณ์  (  Nattalak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีลักษณะดี   ดนุลักษณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  ฉันมีลักษณะดี   ดรุณลักษณ์  (  Darunlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะวัยรุ่น   ถิรลักษณ์  (  Thiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแข็งแรง  ,  ผู้มีลักษณะมั่นคง   ธนลักษณ์  (  Tanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์สิน   ธนาลักษณ์  (  Tanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์สิน   ธิติลักษณ์  (  Thitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีปัญญา   นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   นิธิลักษณ์  (  Nit

ศักดิ์ ชื่อผู้ชาย

           ศักดิ์  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ , ความเชี่ยวชาญ , ความอุตสาหะ  ,  ที่พึ่ง   ศักดิ์มนัส  (  Sakmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ทางใจ   ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความสำเร็จ   กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและชื่อเสียง   เกรียงศักดิ์  (  Kriangsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง   ไกรศักดิ์  (  Kraisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง   ขจรศักดิ์  (  Khajornsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่เลื่องลือ   คมศักดิ์  (  Komsak  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความสามารถ   จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่ยั่งยืน   จุฑาศักดิ์  (  Jutasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่สุด   จรัสศักดิ์  (  Jarassak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถรุ่งเรือง   เจษฎาศักดิ์  (  Jessadasak  )  แปลว่า  พี่มีความสามารถ   เฉลิมศักดิ์  (  Chalermsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ   เชษฐศักดิ์  (  Chettasak  ,  Chestasak  )  แปลว่า  พี่มีความเชี่ยวชาญ   ไชยศักดิ์  (  Chaiyasak  )  แปลว่า  ผู้มีค

วุฒิ ชื่อชาย

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วุฒิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   วุฒิกานต์  (  Wuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   วุฒิกรณ์  (  Wuttikorn  )  แปลว่า  คนฉลาดมีความเจริญ   วุฒิกุล  (  Wuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   วุฒิณัฏฐ์  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   วุฒิเดช  (  Wuttidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความเจริญ   วุฒิเทพ  (  Wuttitep  )  แปลว่า  เทพแห่งความเจริญ   วุฒินาท  (  Wuttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่บันลือ   วุฒิพงษ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  วุฒิพันธุ์  (  Wuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   วุฒิภัสร์  (  Wuttipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างมีความเจริญ   วุฒิลักษณ์  (  Wuttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีความเจริญ   วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความเจริญ   วุฒิสิทธิ์  (  Wuttisit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จมีความเจริญ   ไกรวุฒิ  (Kraiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง   คฑาวุฒิ  (  Katawut  )  แปลว่า  ตะบองแห่งความเจริญ

ชื่อที่มีคำว่า สุธา

        ชื่อที่มีคำว่า  สุธา  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   สุธากัลยา  (  Sutakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์   สุธากันยา  (  Sutakanya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์   สุธากัญญา  (  Sutakanya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์   สุธาชล  (  Sutachon  ,  Sutachol  )  แปลว่า  น้ำทิพย์   สุธาธาร  (  Sutatan  )  แปลว่า  สายน้ำทิพย์   สุธาทิพย์  (  Sutatip  ,  Sutathip  )  แปลว่า  น้ำทิพย์เป็นของเทวดา  สุธามณี  (  Sutamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำทิพย์   สุธาพิสุทธิ์  (  Sutapisut  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ใสสะอาด   สุธาผกา  (  Sutaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้น้ำทิพย์   สุธามาส  (  Sutamas  )  แปลว่า  น้ำทิพย์พระจันทร์   สุธานุช  (  Sutanuch  )  แปลว่า  น้องน้ำทิพย์     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น    สุธา  (  Suta  ,  Sutha  )  แปลว่า  อาหารทิพย์  ,  น้ำทิพย์  ,  น้ำอมฤต    สุธากานต์  (  Sutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักกินอาหารทิพย์   สุธาชนา  (  Sutachana  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์   สุธาณัฐ  (  Sutanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กินอาหารทิพย์   สุธาณัฏฐ์  (  Su