บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2019

ชื่อที่มีคำว่า พงศ - พงศ์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  พงศ  หรือ  พงศ์  มีดังนี้  อาทิเช่น  พงศ  ,  พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เทือกเถา  พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์  พงศธร  (  Pongsatorn  )   แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์  พงศ์มนัส  (  Pongmanas  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  พงศ์มยูร  (  Pongmayoon  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  พงศ์เมษ  (  Pongmes  )  แปลว่า  เชื้อสายแกะ  พงศ์ดนัย  ( Pongdanai  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย  พงศ์วิสุทธิ์  (  Pongwisut  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  พงศ์พิสุทธิ์  (  Pongpisut  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  วนาพงศ์  (  Wanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า  วนัสพงศ์  (  Wanaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า  รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแว่นแคว้น  ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  สรพงศ์  (  Sorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแกล้วกล้า  สุรพงศ์  (  Surapong 

ชื่อที่มีคำว่า ธิดา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ธิดา  มีดังนี้  อาทิเช่น  ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  ลูกหญิง  ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ธิดาภัทร์  (  Tidapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยแห่งลูกหญิง  ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า ลูกหญิงผู้มีความงาม  ธิดาลาวัณย์  (  Tidalawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  ชุติธิดา  (  Chutitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรุ่งเรือง  ทิชาธิดา  (  Tichatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เกิดสองหน  นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  พิสุทธิ์ธิดา  (  Pisuttida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้บริสุทธิ์  ภัสราธิดา  (  Pa

ชื่อที่มีคำว่า ละออง

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ละออง  มีดังนี้  อาทิเช่น  ละออง  (  Laorng  )  แปลว่า  ฝุ่น  ,  ผง  ละอองดาว  (  Laorngdao  )  แปลว่า  ผงดาว  ,  ฝุ่นดาว  ,  ส่วนเล็กๆ ของดาว ละอองลดา  (  Laornglada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ละอองกาญจน์  (  Laorngkan  )  แปลว่า  ผงทอง ละอองลาวัณย์  (  Laornglawan  )  แปลว่า  ผงงาม  ,  ส่วนเล็กๆน่ารัก ละอองมณี  (  Laorngmanee  )  แปลว่า  ผงเพชรพลอย  ,  กากเพชร ละอองรัตน์  (  Laorngrat  )  แปลว่า  ผงเพชรพลอย  ละอองพัชร์  (  Laorngpach  )  แปลว่า  ผงเพชร ละอองสินี  (  Laorngsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  นางผู้เป็นส่วนเล็กๆ ละอองน้ำ  (  Laorngnam  )  แปลว่า  ผงน้ำ , ส่วนเล็กๆของน้ำ ละอองฝน  (  Laorngfon  )  แปลว่า  ผงฝน , ส่วนเล็กๆของน้ำฝน ละอองเรณู  (  Laorngrenoo  )  แปลว่า  ผงเกสรดอกไม้ พิมพ์ละออง  (  Pimlaorng  )  แปลว่า  เหมือนละออง พิศละออง  (  Pislaorng  )  แปลว่า  แลดูละออง เครือละออง  (  Krualaorng  )  แปลว่า  เชื้อสายละออง  ละอองพิสุทธิ์  (  Laorngpisut  )  แปลว่า  ส่วนเล็กๆที่บริสุทธิ์  ละอองทิพย์  (  Laorn

ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าออกเสียงว่า วะ

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าออกเสียงว่า  วะ  มีดังนี้ อาทิเช่น  วนิดา  (  Wanida , Vanida  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  หญิงสาว  , หญิง วนิดากานต์  (  Wanidakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก วนิดาทิพย์  (  Wanidatip  ,  Wanidathip  )  แปลว่า  นางผู้เป็น ของเทวดา วนิดาวลี  (  Wanidawalee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย วนิดาวัลลี  (  Wanidawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย วนิดาภรณ์  (  Wanidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง วนาพรรณ  (  Wanapan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความงาม  วนาลี  (  Wanalee  )  แปลว่า  แนวป่า  วนากาญจน์  (  Wanakan  )  ป่าทองคำ  วนารัตน์  (  Wanarat  )  แปลว่า  ป่าเพชรพลอย  ,  ป่าแก้ว  วนามณี  (  Wanamanee  )  แปลว่า  ป่าเพชรพลอย วนาวารี  (  Wanawaree  )  แปลว่า  น้ำป่า วนาภรณ์  (  Wanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับป่า  วนาวัลย์  (  Wanawal  ,  Wanawan  )  แปลว่า  เครือเถาป่า  วนาทิพย์  (  Wanatip  ,  Wanathip  )  แปลว่า  ป่าเป็นของเทวดา วนัสนันท์  (  Wanassanan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความยินดี  วนัสทิพย์  (  Wanastip  ,  Wanasthip  )  แปล

ชื่อผู้หญิงที่ออกเสียงว่า พัด

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิงที่ออกเสียงว่า พัด มีอยู่หลายคำ  ดังนี้  อาทิเช่น  ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  ,  รุ่งเรือง  ,  แสง  ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง ภัสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  แสงเพชร  ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  รัศมี  ,  แสงสว่าง ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี  ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก ภัทราวลี  (  Pattrawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร  พัชราสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร  พัชราภรณ์  (  Patcharapor

ชื่อผู้หญิงที่ขึ้นต้นด้วย ดนุ

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า ดนุ มีดังนี้ อาทิเช่น  ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน , ตัว , ตน , ข้าพเจ้า  ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  ดนุนาถ  (  Danunath  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่พึ่ง ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งฉัน ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน ดนุภัทรา  (  Danupattra  )  แปลว่า  ฉันน่ารัก ดนุภัสรา  (  Danupassara  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน ดนุมณี  (  Danumanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน ดนุรัตน์  (  Danurat  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน ดนุรัตนา  (  Danurattana  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ความงามแห่งฉัน ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งฉัน ดนุพิสุทธิ์  (  Danupisut  )  แปลว่า  ฉันสุกใส  ,  ฉันหมดจด  ดนุรุจิรา  (  Danurujira  )  แปลว่า  ฉันสวย  ,  ฉันงาม  ,  ฉันรุ่งเรือง ดนุพิชญา  (  Danupitchaya  ) 

ชื่อที่มีตัว ญ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีตัว ญ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  ,  ผู้มีความรู้ ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  สิริญาตา  (  Siriyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ  กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว กตัญชลี  (  Katanchalee  )  แปลว่า  ยกมือไหว้  ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เจริญ  ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ  นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาว  วิญญู  (  Winyoo  )  แปลว่า  ผู้แจ้ง  ,  นักปราชญ์  สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  งาม  ,  สวย  อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง  อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า  อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ อัญพัชร์  (  Anyapac

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ  มีดังนี้  อาทิเช่น  สุ  (  Su  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  สุกานตา  (  Sukanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง สุกรรณิกา  (  Sukannika  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  สุกรรณิการ์  (  Sukannika  )  แปลว่า  ต้นกรรณิการ์งาม  ,  ดอกกรรณิการ์งาม สุกณิการ์  (  Sukanika  )  แปลว่า  ต้นกรรณิการ์งาม  ,  ดอกกรรณิการ์งาม  สุจริยา  (  Sujariya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี  ,  ผู้มีกิริยาดี  สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามดี  ,  ผู้งดงามยิ่ง สุณัฏฐา  (  Sunatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  สุทัศนีย์  (  Sutassanee  )  แปลว่า  งามดี  สุทิพา  (  Sutipa  )  แปลว่า  วันดี  สุทิวา  (  Sutiwa  )  แปลว่า  วันดี  สุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนดี  ,  นกงาม  สุธัญญา  (  Sutanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี 

ชื่อนี้แปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อนี้แปลว่าอะไร  บางท่านเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และ อยาก ทราบว่า ชื่อของท่านแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  Katanchalee  (  กตัญชลี  )  แปลว่า  ยกมือไหว้  ,  ไหว้ Jongkol  (  จงกล  )  แปลว่า  บัว Jongkolnee  (  จงกลนี  )  แปลว่า   บัว Jittra  (  จิตรา  )  แปลว่า  งดงาม  Sujittra  (  สุจิตรา  )  แปลว่า  งดงามดี Wijittra  ,  Vijittra  (  วิจิตรา  )  แปลว่า  งดงาม  Tawicha  (  ทวิชา  )  แปลว่า  นก ( ผู้เกิดสองครั้ง  ) Ticha  (  ทิชา  )  แปลว่า  นก  (  (ุ  ผู้เกิดสองครั้ง  ) Nuollaorng  (  นวลละออง  )  แปลว่า  ผุดผ่องเป็นใย Bangorn  (  บังอร  )  แปลว่า  นาง  Pranot  (  ประณต  )  แปลว่า  น้อมไหว้ Praneet  (  ประณีต  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ละเอียด Panalee  (  พนาลี  )  แปลว่า  แนวป่า  Panor  (  พะนอ  )  แปลว่า  เอาใจ Metawee  (  เมธาวี  )  แปลว่า  นักปราชญ์  Rujira  (  รุจิรา  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง  ,  สวย Lada  (  ลดา  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย Ladawan , Ladawal  (  ลดาวัลย์  )  แปลว่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า คุณา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า คุณา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชายดังนี้ คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี  คุณากุล  (  Kunakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี  คุณากานต์  (  Kunakan  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้เป็นที่รัก  คุณาธร  (  Kunatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความดี  คุณาธรณ์  (  Kunatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้แห่งความดี คุณาพงศ์  (  Kunapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความดี คุณาพงษ์  (  Kunapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความดี  คุณาเดช  (  Kunadech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความดี  คุณาดชน์  (  Kunadech  )  แปลว่า  ลูกศรแห่งความดี  คุณาณัฐ  (  Kunanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความดี  คุณาณัฏฐ์  (  Kunanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความดี คุณาพร  (  Kunaporn  )  แปลว่า  พรแห่งความดี  คุณาสิทธ์  (  Kunasit  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้สำเร็จ คุณาสิทธิ์  (  Kunasit  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรมแห่งความดี  , ความสำเร็จแห่งความดี คุณานันท์  (  Kunanan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งความดี คุณาภาคย์  (  Kunapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีแห่งความดี คุณาสัณห์  (  Kun

ชื่อที่มีคำว่า ภัทรา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ภัทรา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้ อาทิเช่น ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี ภัทรากานต์  (  Pattrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก  ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ  ภัทราวลี  (  Pattrawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  ผู้เจริญ  ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม  ภัทรากมล  (  Pattrakamol  ,  Pattrakamon  )  แปลว่า  ใจงาม  ภัทราทิพย์  (  Pattratip  ,  Pattrathip  )  แปลว่า  น่ารักเป็นของเทวดา  ภัทราลักษณ์  (  Pattralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะน่ารัก ภัทรารัชนี  (  Pattraratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม ภัทราวรรณ  (  Pattrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  ภัทราวัลย์  (  Pattrawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก ภัทราพันธุ์  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก ภัทรารัตน์ 

ชื่อที่มีสระโอ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำนำหน้าด้วยสระ สระโอ หรือ ชื่อที่มีสระโอ มีทั้ง ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิล  อาทิเช่น  โกกิลา  (  Kokila  )  แปลว่า  นกดุหว่า  โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้  โขม  (  Khom  )  แปลว่า  ผ้าป่าน  , ใย  , ผ้าลินิน , ผ้าขาว  ,  ผ้าเยื่อไม้ โขมพัสตร์  (  Khommapas  )  แปลว่า  ผ้าขาว  , ผ้าลินิน  โชติมา  ( Chotima  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง โชติญา  (  Chotiya  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  โนรี  (  Noree  )  แปลว่า  นกคล้ายนกแก้วแต่มีขนสีแดง  โบ  (  Boe  ,  Bo  )  แปลว่า  ผ้าที่ผูกเป็นหูกระต่าย โบนัส  (  Boenas  ,  Bonas  ) แปลว่า  เงินแถมเงินปันผล  โปรยฝน  (  Proyfon  )  แปลว่า  ฝนหยาดลงมา    โปติกา  (  Potika  )  แปลว่า  ลูกน้อย โปร่งฟ้า  (  Prongfa  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ประดับมีใบบางโปร่ง โมรา  (  Mora  )  แปลว่า  หินลายเป็นหินมีค่า  โมลี  (  Molee  )  แปลว่า  เมาลี  ,  ยอด  ,  มงกุฎ  ,  เมาฬี โยทะกา  (  Yotaka  )  แปลว่า  ต้นคัดเด้า  ,  สมอเรือ  โรจนา  (  Rojana  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  โรจนี  (  Rojanee  )  แปลว่า