บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2024

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อัญญา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อัญญา  (  อัญญะ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   อัญญะ  (  Anya  )  แปลว่า  อื่นๆ  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป   อัญญา  (  Anya  )  แปลว่า  อื่นๆ  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป   อัญ  (  An  ,  Anya  )  แปลว่า  อื่นๆ  ,  ต่างออกไป  ,  แปลกไป   อัญญากุล  (  Anyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างไป   อัญญากานต์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแปลกไป   อัญญากาญจน์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ทองที่ต่างออกไป   อัญญากันย์  (  Anyakan  )  แปลว่า  นางผู้ต่างออกไป   อัญญากัญญ์  (  Anyakan  )  แปลว่า  นางผู้ต่างออกไป   อัญญานุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป   อัญญานาฏ  (  Anyanat  )  แปลว่า  นางผู้ต่างออกไป   อัญญาพันธุ์  (  Anyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป   อัญญาพร  (  Anyaporn  )  แปลว่า  พรที่ต่างออกไป   อัญญาพรรณ  (  Anyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ต่างออกไป   อัญญาพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี   อัญญาพิชญ์  (  Anyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่ต่างออกไป   อัญญาภรณ์  (  Anyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอื่นๆ   อัญญาภัสร์  (  Anyapas  )  แปลว่า  แสงสว่างท

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ภา  (  Pa  )  แปลว่า  รัศมี  ,  แสงสว่าง   กนาภา  (  Kanapa  )  แปลว่า เด็กหญิงผู้มีแสงสว่าง   กัญญาภา  (  Kanyapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กันยาภา  (  Kanyapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กัลยาภา  (  Kanlayapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กาญจนาภา  (  Kanjanapa  )  แปลว่า  รัศมีทอง   จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีแสงสว่าง  ,  รัศมีงาม   จิตราภา  (  Jittrapa  )  แปลว่า  ผู้งดงามมีแสงสว่าง   จิรภา  (  Jirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่ยั่งยืน   จุฑาภา  (  Jutapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่สุด   ชนาภา  (  Chanapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง   ชามาภา  (  Chamapa  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง   ชไมภา  (  Chamaipa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างทั้งคู่   ชุติภา  (  Chutipa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีรุ่งเรือง   ญาดาภา  (  Yadapa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์   ญาตาภา  (  Yatapa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์   ฐิติภา  (  Thitipa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างดำรงอยู่   ณัฐภา  (  Nattapa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์ 

ชื่อหญิงที่มีคำว่า พรรณ

           ชื่อหญิงที่มีคำว่า พรรณ  มีดังนี้  อาทิเช่น   พรรณ   (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  ความงาม  ,  ความสรรเสริญ  ,  ความยกย่อง  ,  การพูดจา  ,  สี  ,   แสง  ,  ชนิด  ,  ประมาณ  ,  รูปร่าง   พรรณเครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม   พรรณทิพย์  (  Panthip  ,  Pantip  ) แปลว่า   ความงามเป็นของเทวดา   พรรณนิศา  (  Pannisa  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี   พรรณพิสุทธิ์  (  Panpisut  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด   พรรณพิมล  (  Panpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด   พรรณมณี  (  Panmanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   กนิษฐ์พรรณ  (  Kanispan  )  แปลว่า  น้องมีความงาม   กนิฏฐ์พรรณ  (  Kanitpan  )  แปลว่า  น้องมีความงาม   กนิฎฐ์พรรณ  (  Kanidpan  )  แปลว่า  น้องมีความงาม   กนาพรรณ  (  Kanapan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความงาม   กัญญาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  ใจแห่งความงาม  ,  ความงามแห่งดอกบัว   กาญจนาพรรณ  (  Kanja

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วิ

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิภา  (  Wipa  , Vipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  ความสุกใส  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี   วิภากุล  (  Wipakul  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งเชื้อสาย   วิภากานต์  (  Wipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความงดงาม   วิภากาญจน์  (  Wipakan  )  แปลว่า  รัศมีทอง   วิภากนก  (  Wipakanok  )  แปลว่า  รัศมีทอง   วิภากมล  (  Wipakamol  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งใจ   วิภากนา  (  Wipakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความงดงาม   วิภากนิษฐ์  (  Wipakanis  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม   วิภากนิฏฐ์  (  Wipakanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม   วิภากนิฎฐ์  (  Wipakanid  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม   วิภากัญญา  (  Wipakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม   วิภากันยา  (  Wipakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม   วิภากัลยา  (  Wipakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม   วิภาขนิษฐ์  (  Wipakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม   วิภาขนิฏฐ์  (  Wipakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม   วิภาขนิฎฐ์  (  Wipakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม   วิภาจุไร  (  Wipajurai 

ชายชื่อวุฒิหรือมีคำนำหน้าว่าวุฒิ

      ชายชื่อ วุฒิ  หรือมีคำนำหน้าว่า วุฒิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   วุฒิ  (  Wut  ,  Wutti  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความเป็นผู้ใหญ่   วุฒิกุล  (  Wuttikul  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งเชื้อสาย   วุฒิกานต์  (  Wuttikan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันเป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   วุฒิเกษม  (  Wuttikasem  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญพ้นภัย   วุฒิกนิษฐ์  (  Wuttikanis  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   วุฒิกนิฏฐ์  (  Wuttikanit  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   วุฒิกนิฎฐ์  (  Wuttikanid  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   วุฒิเขษม  (  Wuttikhasem  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญพ้นภัย   วุฒิขนิษฐ์  (  Wuttikhanis  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   วุฒิขนิฏฐ์  (  Wuttikhanit  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   วุฒิขนิฎฐ์  (  Wuttikhanid  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   วุฒิคม  (  Wuttikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความเจริญ   วุฒิจรัส  (  Wuttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   วุฒิชัย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความเจริญ   วุฒิไชย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่เจริญกว่า   วุฒิชาญ  (  Wutticha

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อา  มีดังนี้  อาทิเช่น   อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยา  ,  ผู้ทำตามแบบแผน   อาจารีกุล  (  Arjareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ทำตามแบบแผน   อาทิตยา  (  Artitaya  ,  Artittaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน   อาทิตยากุล  (  Artitayakul  ,  Artittayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน   อาทิตยาทิพย์  (  Artitayathip  ,  Artitayatip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา   อาทิตยาภรณ์  (  Artitayaporn  ,  Artittayaporn  )  แปลว่า เครื่องประดับดวงตะวัน   อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  ผู้มีความซื่อตรง  ,  งาม  , เจริญ   อารยากุล  (  Arrayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายเจริญ   อารยาพันธุ์  (  Arrayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายเจริญ   อารยาพรรณ  (  Arrayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม   อารยาพร  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  พรงาม   อารยาภรณ์  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า   อารัญญากุล  (  Arranyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า   อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เผื่อแผ่   อารีกุล 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ประ

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ประ มีดังนี้  อาทิเช่น   ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป  ,  แสงที่กระจายออกไป   ประกายกุล  (  Prakiekul  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย   ประกายกานต์  (  Prakiekan  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไปอันเป็นที่รัก   ประกายแก้ว  (  Prakiekaeo  )  แปลว่า  แสงเพชร   ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงรุ้งที่กระจายออกไป   ประกายพัชร์  (  Prakiepach  )  แปลว่า  แสงสีรุ้งที่กระจายออกไป   ประกายพร  (  Prakieporn  )  แปลว่า  แสงแห่งพรที่กระจายออกไป   ประกายภรณ์  (  Prakieporn  )  แปลว่า  แสงเครื่องประดับที่กระจายออกไป   ประกายภัสร์  (  Prakiepas  ,  Prakiepat  )  แปลว่า  แสงสว่างที่กระจายออกไป   ประกายภัทร์  (  Prakiepat  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกงาม   พิมพ์ประกาย  (  Pimprakie  )  เหมือนแสงที่กระจายออกไป   เพ็ญประกาย  (  Penprakie  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงที่กระจายออกไป   ประจบ  (  Prajob  )  แปลว่า  ครบ  ,  ถ้วน  ,  บรรจบ   ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้   ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ดี  ,  ละเอียด   ประดับ  (  Pr

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าฤทธิ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  ฤทธิ  หรือ  ฤทธิ์   มีดังนี้  อาทิเช่น   ฤทธิ  (  Ritti  )  แปลว่า  อำนาจ   ฤทธิ์  (Rit  )  แปลว่า  อำนาจ   ฤทธิกุล  (  Rittikul  )  แปลว่า  เชื้อสายอำนาจ   ฤทธิกานต์  (  Rittikan  )  แปลว่า  อำนาจอันเป็นที่รัก   ฤทธิกิตติ์  (  Rittikit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมีคำสรรเสริญ   ฤทธิไกร  (  Rittikrai  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจยิ่ง   ฤทธิเกษม  (  Rittikasem  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจพ้นภัย   ฤทธิเขษม  (  Rittikhasem  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจพ้นภัย   ฤทธิคม  (  Rittikom  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจที่เฉียบแหลม   ฤทธิจรัส  (  Rittijaras  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง   ฤทธิชัย  (  Rittichai  )  แปลว่า  การชนะแห่งอำนาจ   ฤทธิไชย  (  Rittichai  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจเจริญกว่า   ฤทธิชาญ  (  Rittichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีอำนาจ   ฤทธิเชษฐ์  (  Rittiches  ,  Rittichet  )  แปลว่า  พี่มีอำนาจ   ฤทธิณัฐ  (  Rittinat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์   ฤทธิณัฏฐ์  (  Rittinat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์   ฤทธิเดช  (  Rittidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีอำนาจ   ฤทธิเทพ  (  Rittitep  )  แปลว

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา  มีดังนี้  อาทิเช่น   พน  (  Pon  ,  Pana  )  แปลว่า  ป่า , พง , ความหนาทึบ   พนขัณฑ์  (  Panakhan  )  แปลว่า  ทิวไม้  ,  แนวป่า   พนสณฑ์  (  Panason  )  แปลว่า  พนขัณฑ์  ,  ราวป่า   ฐิติพน  (  Thitipon  )  แปลว่า  ป่าดำรงอยู่   ณพน  (  Napon  )  แปลว่า  ในป่า  ,  ที่ป่า   ดนุพน  (  Danupon  )  แปลว่า  ป่าฉัน   ถิรพน  (  Thirapon  )  แปลว่า  ป่าอันมั่นคง   พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า  ,  พง  ,  ความหนาทึบ   พนากุล  (  Panakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายป่า   พนาพันธุ์  (  Panapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายป่า   พนาพงษ์  (  Panapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายป่า   พนาพงศ์  (  Panapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายป่า   พนาพัฒน์  (  Panapat  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ   พนาพัชร์  (  Panapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งป่า   พนากานต์  (  Panakan  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก   พนาเทพ  (  Panatep  )  แปลว่า  เทพแห่งป่า   พนาธร  (  Panatorn  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งป่า  พนาธรณ์  (  Panatorn  )  แปลว่า  การทรงไว้ซึ่งป่า    พนาสณฑ์  (  Panason  )  แปลว่า  ราวป่า  , ทิว

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กุล

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กุล  มีดังนี้  อาทิเช่น   กุล  (  Kul  ,  Kun  )  แปลว่า  ตระกูล  ,  สกุล  ,  เหล่ากอ  ,  เชื้อสาย   กุลทิพย์  (  Kulthip  ,  Kultip  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา   กุลทิพา  (  Kultipa  )  แปลว่า  วันแห่งเชื้อสาย   กุลทิวา  (  Kultiwa  ,  Kultiva  )  แปลว่า  วันแห่งเชื้อสาย   กุลทิชา  (  Kulticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย   กุลธิดา  (  Kultida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   กุลธีรา  (  Kulteera  )  เเปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   กุลนาฏ  (  Kullanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง   กุลประไพ  (  Kulprapai  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   กุลประภา  (  Kulprapa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย   กุลฤทัย  (  Kulrutai  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ   กุลลดา  (  Kullada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย   กนิษฐ์กุล  (  Kaniskul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   กนิฏฐ์กุล  (  Kanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   กนิฎฐ์กุล  (  Kanidkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   กัญญากุล  ( Kanyakul  ) แปลว่า  เชื้อสายนางงาม   กันยากุล  (  Kanyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนางงาม   กัลยากุล  (  Kanlayakul 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ศศิ

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ศศิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ศศิ  (  Sasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  (  ที่ซึ่งมีกระต่าย  )   ศศิกุล  (  Sasikul  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์   ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดังจันทร์   ศศิกมล  (  Sasikamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจงามดั่งจันทร์   ศศิกนก  (  Sasikanok  )  แปลว่า  ทองงามดั่งจันทร์   ศศิกาญจน์  ( Sasikan  )  แปลว่า  ทองงามดั่งจันทร์   ศศิกัญญา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   ศศิกันยา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   ศศิกัลยา  (  Sasikanlaya  )  แปลว่า   นางงามดั่งจันทร์   ศศิกนิษฐ์  (  Sasikanis  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์   ศศิกนิฏฐ์  (  Sasikanit  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์   ศศิกนิฎฐ์  (  Sasikanid  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์   ศศิขนิษฐ์  (  Sasikhanis  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์   ศศิขนิฏฐ์  (  Sasikhanit  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์    ศศิขนิฎฐ์  (  Sasikhanid  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์   ศศิญาดา  (  Sasiyada  )  แปลว่า  จันทร์แห่งนักปราชญ์   ศศิญาตา  (  Sasiyata  )  แปลว่า  จันทร์แห่งนักปราชญ์   ศ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า บงกช

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  บงกช  มีดังนี้  อาทิเช่น   บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว   บงกชกุล  (  Bongkochkul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว   บงกชกานต์  (  Bongkochkan  )  แปลว่า  ดอกบัวอันเป็นที่รัก   บงกชทิพย์  (  Bongkochthip  ,  Bongkochtip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา   บงกชธิดา  (  Bongkochtida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งบัว   บงกชผกา  (  Bongkochphaka  )  แปลว่า  ดอกบัว   บงกชพรรณ  (  Bongkochpan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดอกบัว   บงกชพัชร์  (  Bongkochpach  )  แปลว่า  ดอกบัวเพชร   บงกชภรณ์  (  Bongkochporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดอกบัว   บงกชภัทร์  (  Bongkochpat  )  แปลว่า  บัวงาม  ,  ดอกบัวงาม   บงกชมณี  (  Bongkochmanee  )  แปลว่า  ดอกบัวเพชร   บงกชรัตน์  (  Bongkochrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว   บงกชลดา  (  Bongkochlada  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว   บงกชวัลลี  (  Bongkochwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว   บงกชสินี  (  Bongkochsinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกบัว   เครือบงกช  (  Kruabongkoch  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว   จารุบงกช  (  Jarubongkoch  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม   ชไม

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อรพินท์

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อรพินท์  มีดังนี้  อาทิเช่น   อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  ดอกบัว   อรพินท์กุล  (  Orrapinkul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว   อรพินท์กนก  (  Orrapinkanok  )  แปลว่า  ดอกบัวทอง   อรพินท์กานต์  (  Orrapinkan  )  แปลว่า  ดอกบัวอันเป็นที่รัก   อรพินท์พัชร์  (  Orrapinpach  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว  ,  ดอกบัวเพชร   อรพินท์มณี  (  Orrapinmanee  )  แปลว่า  ดอกบัวเพชร  ,  ดอกบัวแก้ว   อรพินท์ทิพย์  (  Orrapinthip  ,Orrapintip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา   อรพินท์ผกา  (  Orrapinphaka  )  แปลว่า  ดอกบัว   อรพินท์พันธุ์  (  Orrapinpan  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว   อรพินท์พรรณ  (  Orrapinpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกบัว   อรพินท์พัชร์  (  Orrapinpach  )  แปลว่า  ดอกบัวเพชร   อรพินท์ภรณ์  (  Orrapinporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกบัว   อรพินท์รัตน์  (  Orrapinrat  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว   อรพินท์ลดา  (  Orrpinlada  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว   อรพินท์วัลย์  (  Orrapinwan  ,  Orrapinwal  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว   เครืออรพินท์  (  Kruaorrapin  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ประดุจ

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ประดุจ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ประดุจ  (  Praduj , Pradut  )  แปลว่า   เหมือน  ,  คล้าย  ,  เช่น  ,  ดัง  ,  ดั่ง   ประดุจกุล  (  Pradujkul  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย   ประดุจกมล  (  Pradujkamol  )  แปลว่า  ดั่งดวงใจ   ประดุจกนก  (  Pradujkanok  )  แปลว่า  เหมือนทอง   ประดุจกาญจน์  (  Pradujkan  )  แปลว่า  เหมือนทอง   ประดุจกัญญา  (  Pradujkanya  )  แปลว่า  ดั่งนางงาม   ประดุจกันยา  (  Pradujkanya  )  แปลว่า  ดั่งนางงาม   ประดุจกัลยา  (  Pradujkanlaya  )  แปลว่า  ดั่งนางงาม   ประดุจกานดา  (  Pradujkanda  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก   ประดุจกานตา  (  Pradujkanta  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก   ประดุจแก้ว  (  Pradujkaeo  )  แปลว่า  เหมือนเพชร   ประดุจขจี  (  Pradujkhajee  )  แปลว่า  เหมือนงาม   ประดุจเครือ  (  Pradujkrua  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย   ประดุจจันทรา  (  Pradujjantra  )  แปลว่า  ดั่งจันทร์   ประดุจชนิกา  (  Pradujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   ประดุจชนิดา  (  Pradujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   ประดุจชามา (  Pradujchama  )  แปลว่า  เหมือนลูก

เครือชื่อผู้หญิง

        เครือชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น   เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  ไม้เถา   เครือกนา  (  Kuakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   เครือกนก  (  Kruakanok  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   เครือกาญจน์   (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   เครือกานต์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก   เครือกมล  (  Kruakamol  ,  Kruakamon  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เชื้อสายบัว   เครือกนิษฐา  (  Kruakanista  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   เครือกนิฏฐา  (  Kruakanitta  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   เครือกนิฎฐา  (  Kruakanidta  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   เครือกัญญา  (  Kruakanya  )  แปลว่า  เชื้อสายนางงาม   เครือกันยา  (  Kruakanya  )  แปลว่า  เชื้อสายนางงาม   เครือกัลยา  (  Kruakanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายนางงาม   เครือกัตติกา  (  Kruakattika  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวลูกไก่   เครือขจี  (  Kruakhajee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   เครือขวัญ  (  Kruakhwan  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ   เครือขนิษฐา  (  Kruakhanista  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   เครือขนิฏฐา  (  Kruakhanitta  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง