บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2014

ปราณี

รูปภาพ
     ชื่อที่สะกดว่า  ปราณี  กับ  ปรานี     แปลเหมือนกันไหม ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ปราณี ( Pranee )  แปลว่า   ผู้มีชีวิต  , คน  ,  ผู้มีลมหายใจ ปรานี ( Pranee )   แปลว่า   เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่ สุปราณี ( Supranee )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี  , คนดี ,  ผู้มีลมหายใจดี สุปรานี ( Supranee )  แปลว่า    ผู้น่าเอ็นดูดี ,   ผู้มีความเผื่อแผ่ดี พนาลี ( Panalee )   แปลว่า    แนวป่า วนาลี ( Vanalee , Wanalee )    แปลว่า   แนวป่า พิลาส ( Pilas )  แปลว่า   งาม ,  ฟ้อนรำ วิลาส ( Vilas , Wilas )    แปลว่า  งาม วิริยา ( Viriya , Wiriya )     แปลว่า   ความหมั่น  ,  ความกล้า มยุรา ( Mayura )   แปลว่า   นกยูง มยุราภรณ์ ( Mayuraporn )   แปลว่า   ผู้มีนกยูงเป็นเครื่องประดับ มยุรี ( Mayuree )  แปลว่า   นกยูงตัวตัวเมีย มยุเรศ ( Mayures )    แปลว่า   นกยูง ปรียา ( Preeya )    แปลว่า   ที่รัก  ผู้เป็นที่รัก สุปรียา  ( Supreeya )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง อรนุช ( Orranuch )    แปลว่า   นาง  ,   ผู้เป็นที่รัก  ,   คนรัก อรไท ( Orratai )    แปลว่า   นางผู้มีสกุล ศศิอำไพ ( Sasiamp

อุษณีย์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อุษณีย์ ( Usanee )  แปลว่า   มงกุฏ    ,   กรอบหน้า อุษา( Usa )   แปลว่า   แสงเงินแสงทอง  ,   เช้าตรู สวรรยา ( Savanya ,Sawanya )   แปลว่า     สมบัติ สุนทรี ( Suntree ,Sunthree )   แปลว่า   หญิงงาม ส้มโอ ( Somoh )  แปลว่า     ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง อโณทัย (  Anotai )    แปลว่า   พระอาทิตย์แรกขึ้น อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  พระอาทิตย์แรกขึ้น เมธาวี ( Metavee , Mathawee )    แปลว่า   นักปราชญ์     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น โอภาส ( Oepas  , Opas ,Ohpas )   แปลว่า    แสงสว่าง สวัสดิ์ ( Sawat ,Sawas )    แปลว่า   ความดี     ความเจริญรุ่งเรือง สิทธิชัย  ( Sittichai ,Sitthichai )    แปลว่า   ผู้ขลังเวทย์มนต์ สิทธิ ( Sitti ,Sitthi )   แปลว่า  ความสำเร็จ  ,   อำนาจอันชอบธรรม สิทธิ์ ( Sit ,Sith )   แปลว่า  ความสำเร็จ ,  อำนาจอันชอบธรรม ชัย  (  Chai  )   แปลว่า   การชนะ ไชย ( Chai )   แปลว่า  เจริญกว่า สิทธิไชย ( Sittichai ,Sitthichai )   แปลว่า  ความสำเร็จที่เจริญกว่า สุน