ชื่อที่มีขึ้นต้นด้วยคำว่า อนุ

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  อนุ  และ  อ  (  อะ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  ระลึก  ,  คำนึงถึง

อโนชา  (  Anocha  )  แปลว่า  ต้นอังกาบ

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ผู้ยั่งยืน

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  อรุณ  ,  เทพีแห่งเหล้า

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่  ,  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

อรัณยา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม

อริยา (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่งในพุทธศาสนา

อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่งในพุทธสศาสนาเป็นเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อนุ  (  Anu  )  แปลว่า  น้อย  ,  ตาม  ,  เนืองๆ  ,  ภายหลัง

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  เป็นไปตาม

อนุศาสน์  (  Anusan  )  แปลว่า  พร่ำสอน

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  โอบอ้อมอารี  ,  เกื้อหนุน

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า   ชนะเนืองๆ

อนุพงษ์  (  Anupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เกิดภายหลัง

อนุพงศ์  (  Anupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เกิดภายหลัง

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  ป้องกัน  ,  ตามรักษา  ,  ระวัง

อนุศิษฏ์  (  Anusit  )  แปลว่า  ชี้แจง

อนุสร  (  Anusorn  )  แปลว่า  ระลึก  ,  คำนึงถึง

อนุสรณ์    (  Anusorn  )  แปลว่า  การระลึก

อเนก  (  Anek  )  แปลว่า  มาก

อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  มากล้น  ,  ไม่มีที่สิ้นสุด

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  ,  เทวดา

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า

อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า

อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ

อร่าม  (  Aram  )  แปลว่า  งามแพรวพราว

อวิรุทธ์  (  Awirut  )  แปลว่า  มีอิสระ

อวิโรธน์  (  Awirot  )  แปลว่า  ความไม่ประพฤติผิดธรรม

อภัย  (  Apai  )  แปลว่า  ไม่มีอันตราย  ,  ความปลอดภัย

อลงกต  (  Alongkot  )  แปลว่า  ประดับ

อลงกรณ์  (  Alongkorn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ

อสนี  (  Asanee  )  แปลว่า  สายฟ้า

อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  เกิดดี  ,  มีตระกูล

อภิชาติ  (  Apichat  )  แปลว่า  มีตระกูล  ,  เกิดดี

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ความดีใจ  ,  ความยินดี

อภิรักษ์  (  Apirak  )  แปลว่า  รักษา  ,  ป้องกัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ