ภูว สะกดเป็นภาษาอังกฤษ

   ในครั้งนี้  จะสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  ที่หลายท่าน  ถามมาว่า  ชื่อ

ของท่านสะกดอย่างไร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สรญา  สะกดว่า  (  Sor  ra  ya  )  Sorraya

บังอร  สะกดว่า  (  Bang  orn  )  Bangorn

บุหงา  สะกดว่า  (  Bu  nga  )  Bunga

ผกาย  สะกดว่า  (  Pha  kie  )  Phakie

เพาพะงา  สะกดว่า  (  Pou  pa  nga  )  Poupanga

พู่ระหง  สะกดว่า  (  Poo  ra  hong  )  Poorahong

ลักษมี  สะกดว่า  (  Lak  sa  mee  )  Laksamee

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กร      สะกดว่า  (  Korn  ,  Gorn  )    Korn  หรือ   Gorn

กรณ์  สะกดว่า  (  Korn  ,  Gorn  )  Korn  หรือ  Gorn

ภูวดล  สะกดว่า  (Poo  wa  dol  )  Poowadol

ภูวเดช  สะกดว่า  (  Poo  wa  dech  )  Poowadech

ภูษิต  สะกดว่า  (  Poo  sit  )  Poosit

ภูริ  สะกดว่า  (  Poo  ri  )  Poori

ภูรี  สะกดว่า  (  Poo  ree  )  Pooree

เกื้อกูล  สะกดว่า  (  Kua  kool  )  Kuakool

คชสีห์  สะกดว่า  (  Kot  cha  see  )  Kotchasee

จตุรงค์  สะกดว่า  (  Ja  tu  rong  )  Jaturong

ชรินทร์  สะกดว่า  (  Cha  rin  )  Charin

ชนินทร์  สะกดว่า  (  Cha  nin  )  Chanin

ฐาปนา  สะกดว่า  (  Ta  pa  na  )  Tapana

นีรนาท  สะกดว่า  (  Nee  ra  nat  )  Neeranat

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์