ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลยา

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลยา  หรือ  วัลย์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  ,  ไม้เถา  

วัลยากุล  (  Wanlayakul  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

วัลยากันย์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยากัญญ์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยากมล  (  Wanlayakamol  )  แปลว่า  เครือเถาบัว  ,  เชื้อสายบัว  

วัลยากนก  (  Wanlayakanok  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  ,  เครือเถาทอง  

วัลยากาญจน์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

วัลยากนิษฐ์  (  Wanlayakanis  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  ,  น้องผู้เป็นเครือเถา  

วัลยากนิฏฐ์  (  Wanlayakanit  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยากนิฎฐ์  (  Wanlayakanid  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาขนิษฐ์  (  Wanlayakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาขนิฏฐ์  (  Wanlayakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาขนิฎฐ์  (  Wanlayakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาณัฐ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

วัลยาณัฏฐ์  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

วัลยาทิพย์  (  Wanlayathip  ,  Wanlayatip  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา  

วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยานาฏ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยานาถ  (  Wanlayanath  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง  

วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลยาประไพ  (  Wanlayaprapai  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

วัลยาประภา  (  Wanlayaprapa  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

วัลยาพรรณ  (  Wanlayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเชื้อสาย  

วัลยาพัชร์  (  Wanlayapach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เชื้อสายนำสุขมาให้  

วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเชื้อสาย  

วัลยาภัทร์  (  Wanlayapat  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก  

วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัลยามาศ  (  Wanlayamas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

วัลยามาส  (  Wanlayamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

วัลยารพี  (  Wanlayarapee  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

วัลยารำไพ  (  Wanlayarampai  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

วัลยารัชนี  (  Wanlayaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี  

วัลยารัตน์  (  Wanlayarat  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัลยาลักษณ์  (  Wanlayalak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีลักษณะดี  

วัลยาวลัย  (  Wanlayawalai  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  

วัลยาวรรณ  (  Wanlayawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเชื้อสาย  

จารุวัลยา  (  Jaruwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก  

จุฑาวัลยา  (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จิรวัลยา  (  Jirawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน  

ชุติวัลยา  (  Chutiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ชนาวัลยา  (  Chanawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

ชไมวัลยา  (  Chamaiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  

ฐิติวัลยา  (  Thitiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู่  

ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  ,  ฉันผู้เป็นเชื้อสาย  

ดุจวัลยา  (  Dujwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

ทิพย์วัลยา  (  Thipwanlaya  ,  Tipwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา  

ธัญวัลยา  (  Tanyawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  

นันทวัลยา  (  Nantawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี  

ประไพวัลยา  (  Prapaiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

ประดุจวัลยา  (  Pradujwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

ปิยวัลยา  (  Piyawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก  

พิชญ์วัลยา  (  Pichwanlaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย  

พิมลวัลยา  (  Pimolwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

พิไลวัลยา  (  Pilaiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

รุจิวัลยา  (  Rujiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

วัลย์  (  Wan  ,  wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  ,  ไม้เถา  

เครือวัลย์  (  Kruawan  ,  Kruawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  

ผกาวัลย์  (  Phakawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดอกไม้  ,  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้  

พนาวัลย์  (  Panawan  ,  Panawal  )  แปลว่า  เครือเถาป่า  

พัชราวัลย์  (  Patcharawan  ,  Patcharawal  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  ,  เครือเถาเพชร  

พิสุทธิวัลย์  (  Pisuttiwan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์