ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ

    ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  วัณณ์ ,  ความงาม ,  ความยกย่อง  ,   ความสรรเสริญ ,  การพูดจา  ,  

สี  ,  แสง  ,  เพศ  ,  ชนิด  ,  ประมาณ  ,  คุณ   

พรรณเครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  ,  แสงแห่งเชื้อสาย  

พรรณทิพย์  (  Panthip  ,  Pantip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา  

พรรณทิชา  (  Panticha  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

พรรณทิพา  (  Pantipa  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม  

พรรณทิวา  (  Pantiwa  ,  Pantiva  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม  

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง  

พรรณพิสุทธิ์  (  Panpisut  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด  

พรรณพิศ  (  Panpis  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

พรรณเพชร  (  Panpech  )  เพชรแห่งความงาม  

พรรณไพลิน  (  Panpailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงินแห่งความงาม  

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  ใจแห่งความงาม  ,  บัวแห่งความงาม  

กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

กนาพรรณ  (  Kanapan  )  แปลว่า  เด็กหญิงแห่งความงาม  

กัญญาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางงาม  

กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางงาม  

กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางงาม  

จันทราพรรณ  (  Jantrapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงจันทร์  

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด  

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

จิตราพรรณ  (  Jittrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

จินดาพรรณ  (  Jindapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งแก้วมีค่า  

ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

ชามาพรรณ  (  Chamapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ชไมพรรณ  (  Chamaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่  

ชุติพรรณ  (  Chutipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

ฐิติพรรณ  (  Thitipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดำรงอยู่  

ณัฏฐาพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ฉันมีความงาม  

ดนยาพรรณ  (  Danayapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ดนุชาพรรณ  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ดาริกาพรรณ  (  Darikapan  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความงาม  

ดาราพรรณ  (  Darapan  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความงาม  

ธิติพรรณ  (  Thitipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งปัญญา  

ธนพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นทรัพย์สิน  

ธนาพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นทรัพย์สิน  

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ธัญญาพรรณ  (  Tanyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

ธีรพรรณ  (  Teerapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

นันทพรรณ  (  Nantapan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม  

นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

นิศาพรรณ  (  Nisapan  )  แปลว่า  ราตรีแห่งความงาม  

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ประภาพรรณ  (  Prapapan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความงาม  

ประดุจพรรณ  (  Pradujpan  )  แปลว่า  เหมือนแสง  

ปิยพรรณ  (  Piyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก  

ปรียาพรรณ  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความงาม  

ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ผกายพรรณ  (  Phakiepan  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความงาม  

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ผู้มีพรแห่งความงาม  

เพ็ญพรรณ  (  Penpan  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

พิมพ์พรรณ  (  Pimpan  )  แปลว่า  รูปความงาม  

เพียงพรรณ  (  Piangpan  )  แปลว่า  เหมือนแสง  

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชรีพรรณ  (  Patchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ภรณ์พรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความงาม  

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  ,  Patsarapan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความงาม  

ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

มณีพรรณ  (  Maneepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

มยุราพรรณ  (  Mayurapan  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความงาม  

มยุรีพรรณ  (  Mayureepan  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความงาม  

มัลลิกาพรรณ  (  Manlikapan  ,Mallikapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดอกมะลิ  

เยาวพรรณ  (  Yaowapan  )  แปลว่า  สาวงาม  ,  นางผู้มีความงาม  

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  

รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  

รัตนพรรณ  (  Rattanapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

รำไพพรรณ  (  Rampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน  

ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

วัชรีพรรณ  (  Watchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วัจนาพรรณ  (  Watjanapan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวความงามแห่งถ้อยคำ  

วัจนีพรรณ  (  Watjaneepan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวความงามแห่งถ้อยคำ  

วัลยาพรรณ  (  Wanlayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

วัลลีพรรณ  (  Wanleepan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม 

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผุู้มีความงามยิ่ง  

ศศิพรรณ  (  Sasipan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ แห่งความงาม  ,  ความงามแห่งดวงจันทร์  

ศศินาพรรณ  (  Sasinapan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แห่งความงาม  ,  ความงามแห่งดวงจันทร์  

โศภิตพรรณ  (  Sopitpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

โศภิตาพรรณ  (  Sopitapan  ,  Sopittapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

โศภิษฐ์พรรณ  (  Sopitpan  ,  Sopispan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ศิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สกาวพรรณ  (  Sakaopan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด  

สุวพรรณ  (  Suwapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สุทธิพรรณ  (  Suttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด  

สุจิพรรณ  (  Sujipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด  

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงามยิ่ง  

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ