ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เดช

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  เดช  มีดังนี้  อาทิเช่น  

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความร้อน  ,  ไฟ  ,  ความงาม  ,  ความสุกใส  ,  ชื่อเสียง  

เดชกุล  (  Dechkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้ชื่อเสียง  

เดชพงษ์  (  Dechpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง  

เดชพงศ์  (  Dechpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง  

เดชพันธุ์  (  Dechpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง  

เดชวงษ์  (  Dechwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง  

เดชวงศ์  (  Dechwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู็มีชื่อเสียง  

เดชเกษม  (  Dechkasem  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงพ้นภัย  ,  ผู้มีชื่อเสียงสบายใจ  

เดชเขษม  (  Dechkhasem  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงพ้นภัย  ,  ผู้มีชื่อเสียงสบายใจ  

เดชจรัส  (  Dechjaras  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง  

เดชชนา  (  Dechchana  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  ,  ผู็มีชื่อเสียง  

เดชเชษฐ์  (  Dechches  ,  Dechchet  )  แปลว่า  พี่มีชื่อเสียง  ,  พี่มีความงาม  

เดชดนัย  (  Dechdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความงาม  ,  ลูกชายผู้มีชื่อเสียง  

เดชพิเชฐ   (  Dechpichet  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงประเสริฐยิ่ง  

เดชมนัส  (  Dechmanas  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งใจ  

กานต์เดช  (  Kandech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันเป็นที่รัก  

กาญจน์เดช  (  Kandech  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

กิตติเดช  (  Kittidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีคำสรรเสริญ  

เกรียงเดช  (  Kriangdech  )  ผู้มีความงามยิ่ง  ,  ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง 

ไกรเดช  (  Kraidech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  ,  ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง  

ขจรเดช  (  Khajorndech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงฟุ้งไป  

เขมเดช  (  Khemmadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงพ้นภัย  ,  ผู้มีความงามสบายใจ  

จิรเดช  (  Jiradech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  ,  ผู้มีชื่อเสียงยั่งยืน  

จรัสเดช  (  Jarasdech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง  

เจษฎาเดช  (  Jessadadech  ,  Jetsadadech  )  แปลว่า  พี่มีชื่อเสียง  ,  พี่มีความงาม  

ชัยเดช  (  Chaiyadech  ,  Chaidech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามชนะ  ,  ผู้มีชื่อเสียงชนะ  

ไชยเดช  (  Chaidech  ,  Chaiyadech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเจริญกว่า  ,  ผู้มีชื่อเสียงเจริญกว่า  

เชษฐาเดช  (  Chestadech  )  แปลว่า  พี่มีชื่อเสียง  ,  พี่มีความงาม  

ชาญเดช  (  Chandech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความชำนาญ  

ฐิติเดช  (  Thitidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดำรงอยู่  ,  ผู้มีความงามดำรงอยู่  

ณเดช  (  Nadech  )  แปลว่า  ที่ความงาม  ,  ที่ชื่อเสียง  

ณัฐเดช  (  Nattadech  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง  

ณัฏฐเดช  (  Nattadech  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง  

ดนุเดช  (  Danudech  )  แปลว่า  ฉันมีความงาม  ,  ฉันมีชื่อเสียง  

ไตรเดช  (  Traidech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจสาม  

ตรีเดช  (  Treedech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจสาม  

ถิรเดช  (  Thiradech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมั่นคง  

ทิชาเดช  (  Tichadech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจ  ,  ผู้มีความงาม  ,  ผู้มีชื่อเสียง  

ทวีเดช  (  Taweedech  ,  Taveedech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น  ,  ผู้มีความงามมากขึ้น  

ทีฆเดช  (  Teekadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงยั่งยืน  ,  ผู้มีความงามยั่งยืน  

ธนเดช  (  Tanadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความงาม    ,   ผู้มีทรัพย์สินมีชื่อเสียง  

ธนาเดช  (  Tanadech  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความงาม  ,  ผู้มีทรัพย์สินมีชื่อเสียง  

ธีรเดช  (  Teeradech  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง  

ธำรงเดช  (  Tamrongdech  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งชื่อเสียง  

ธิติเดช  (  Thitidech  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีชื่อเสียง  ,  ผู้มีชื่อเสียงมีความมั่นคง  

นันทเดช  (  Nantadech  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีมีชื่อเสียง  

นราเดช  (  Naradech  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  ,  ผู้มีชื่อเสียง  

ปิยเดช  (  Piyadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันเป็นที่รัก  ,   ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก  

ปิติเดช  (  Pitidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความยินดี  

พิชัยเดช  (  Pichaidech  )  แปลว่า  ความชนะแห่งผู้มีชื่อเสียง  

พิทยาเดช  (  Pittayadech  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีชื่อเสียง  

พิชญาเดช  (  Pitchayadech  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง  

พิริยะเดช  (  Piriyadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงด้วยความเพียร  

พีรเดช  (  Peeradech  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีชื่อเสียง  

พุฒิเดช  (  Puttidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความเจริญ  

ภัทรเดช  (  Pattaradech  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีชื่อเสียง  

เลิศเดช   (  Lersdech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดียิ่ง  

วัชรเดช  (  Watcharadech  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  

วัฒนเดช  (  Wattanadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความเจริญ  

วัจนเดช  (  Watjanadech  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำมีชื่อเสียง  

วิริยะเดช  (  Wiriyadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงด้วยความเพียร  

วุฒิเดช  (  Wuttidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความเจริญ  

วีรเดช  (  Weeradech  ,  Veeradech  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งผู้กล้า  

วรเดช  (  Worradech ,Vorradech   )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดี   

ศุภเดช  (  Supadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความเจริญ  

ษมาเดช  (  Samadech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งการกล่าวคำขอโทษ  

สุรเดช  (  Suradech  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งผู้กล้า  

สรเดช  (  Sorradech  )  แปลว่า ผู้แกล้วกล้ามีชื่อเสียง  

สิทธิเดช  (  Sittidech  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จมีชื่อเสียง  

สุทธิเดช  (  Suttidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงหมดจด  

อติเดช  (  Atidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดี  

อภิเดช  (  Apidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง  

อมรเดช  (  Amorndech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงยั่งยืน  

อัษฎาเดช  (  Atsadadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแปด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ