ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลยา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วัลยา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

วัลยากุล  (  Wanlayakul  ,  Wanlayakun  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก  

วัลยากนิษฐ์  (  Wanlayakanis  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลยากนิฏฐ์  (  Wanlayakanit  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลยากนิฎฐ์  (  Wanlayakanid  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลยากมล  (  Wanlayakamol  ,  Wanlayakamon  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายใจ  ,  ผู้เป็นเชื้อสายบัว  

วัลยาขนิษฐ์  (  Wanlayakhanis  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลยาขนิฏฐ์  (  Wanlayakhanit  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลยาขนิฎฐ์  (  Wanlayakhanid  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลยาขจี  (  Wanlayakhajee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

วัลยาจงกล  (  Wanlayajongkol  ,  Wanlayajongkon  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัว  

วัลยาญาณี  (  Wanlayayanee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วัลยาณัฐ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาณัฏฐ์  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาทิพย์  (  Wanlayathip  ,  Wanlayatip  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา  

วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลยาเนตร  (  Wanlayanet  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำทาง  

วัลยานาฏ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาพรรณ  (  Wanlayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  

วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำสุขมาให้  

วัลยาพัชร์  (  Wanlayapach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   

วัลยาพิมล  (  Wanlayapimol  ,  Wanlayapimon  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

วัลยาพิไล  (  Wanlayapilai  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

วัลยาพิสุทธิ์  (  Wanlayapisut  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด  

วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเชื้อสาย  

วัลยาภัทร์  (  Wanlayapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก  

วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  ,  Wanlayapat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง 

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัลยามาศ  (  Wanlayamas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

วัลยามาส  (  Wanlayamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

วัลยารัชนี  (  Wanlayaratchanee  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งราตรี  

วัลยารพี  (  Wanlayarapee  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

วัลยารวี  (  Wanlayarawee  ,  Wanlayaravee  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

วัลยารำไพ  (  Wanlayarampai  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

วัลยารัตน์  (  Wanlayarat  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  ,  เชื้อสายแก้ว  

วัลยารัศมี  (  Wanlayaratsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย  

วัลยาเรข  (  Wanlayarekh  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

วัลยารุจี  (  Wanlayarujee  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

วัลยาเรณู  (  Wanlayarenoo )  แปลว่า  เชื้อสายละออง  

วัลยาฤทัย  (  Wanlayarutai  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  

วัลยาลดา  (  Wanlayalada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาลักษณ์  (  Wanlayalak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีลักษณะดี  

วัลยาวัชรี  (  Wanlayawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัลยาวลัย  (  Wanlayawalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งเชื้อสาย  

วัลยาวัลลี  (  Wanlayawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  

วัลยาวิมล  (  Wanlayawimol  ,  Wanlayawimon  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

วัลยาวรรณ  (  Wanlayawan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม

วัลยาสุรีย์  (  Wanlayasuree  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

วัลยาสินี  (  Wanlayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาสุดา  (  Wanlayasuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาหทัย  (  Wanlayahatai  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  

กนาวัลยา  (  Kanawanlaya  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

เครือวัลยา  (  Kruawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

จารุวัลยา  (  Jaruwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  

จิรวัลยา  (  Jirawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยั่งยืน  

จุฑาวัลยา  (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

ชนาวัลยา  (  Chanawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

ชไมวัลยา  (  Chamaiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  

ชามาวัลยา  (  Chamawanlaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชุติวัลยา  (  Chutiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง  

ญาดาวัลยา  (  Yadawanlaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย  

ญาตาวัลยา  (  Yatawanlaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย  

ฐิติวัลยา  (  Thitiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู่  

ณวัลยา  (  Nawanlaya  )  แปลว่า  ที่เชื้อสาย  

ดนุวัลยา  (Danuwanlaya  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  

ดุจวัลยา  (  Dujwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

ทิพย์วัลยา  (  Thipwanlaya ,  Tipwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา  

ทิชาวัลยา  (  Tichawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

ธิดาวัลยา  (  Tidawanlaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ธนวัลยา  (  Tanawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน  

ธัญวัลยา  (  Tanyawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  

นันทวัลยา  (  Nantawanlaya  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งเชื้อสาย  

เบญจวัลยา  (  Benjawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนที่ห้า  

ผกาวัลยา  (  Phakawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้  

ผกายวัลยา  (  Phakiewanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดาว  

ประไพวัลยา  (  Prapaiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

ประภาวัลยา  (  Prapawanlaya  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย  

ประดุจวัลยา  (  Pradujwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

ปิยวัลยา  (  Piyawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก  

เพ็ญวัลยา  (  Penwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยเชื้อสาย   

พิมพ์วัลยา  (  Pimwanlaya  )  แปลว่า  แบบเชื้อสาย  

เพียงวัลยา  (  Piangwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

พิศวัลยา  (  Piswanlaya  )  แปลว่า  มองดูเชื้อสาย  

พิชญ์วัลยา  (  Pichwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  ,  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย  

พิสุทธิวัลยา  (  Pisuttiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด  

พิมลวัลยา  (  Pimolwanlaya  ,  Pimonwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

ภรณ์วัลยา  (  Pornwanlaya  )  แปลว่า  เครื่องประดับเชื้อสาย  

มณีวัลยา  (  Maneewanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

มยุรีวัลยา  (  Mayureewanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

ยลวัลยา  (  Yolwanlaya  ,  Yonwanlaya  )  แปลว่า  มองดูเชื้อสาย  

เยาว์วัลยา  (  Yaowanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายสาวรุ่น  

วิไลวัลยา  (  Wilaiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

ศศิวัลยา  (  Sasiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

โศภิตวัลยา  (  Sopitwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

โศภิษฐ์วัลยา  (  Sopiswanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงามยิ่ง  

ศิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

สกาววัลยา  (  Sakaowanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายขาว  ,  เชื้อสายสะอาด  

สุวัลยา  (  Suwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

สิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

สุทธิวัลยา  (  Suttiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด  

สุรีย์วัลยา  (  Sureewanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

อรวัลยา  (  Ornwanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

อาภาวัลยา  (  Arpawanlaya  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย  

อุไรวัลยา  (  Uraiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

อำไพวัลยา  (  Ampaiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

อุษาวัลยา  (  Usawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายเช้าตรู่  ,  แสงเงินแสงทองแห่งเชื้อสาย  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์