วิทยาชื่อผู้ชาย

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิทยา หรือ  วิทย์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

วิทยากุล  (  Wittayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

วิทยาพันธุ์  (  Wittayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

วิทยาพงศ์  (  Wittayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

วิทยาพงษ์  (  Wittayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

วิทยาวงษ์  (  Wittayawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

วิทยาวงศ์  (  Wittayawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

วิทยากานต์  (  Wittayakan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก  

วิทยากรณ์  (  Wittayakorn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ฉลาด  

วิทยาคม  (  Wittayakom  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เฉียบแหลม  

ศักดิ์วิทยา  (  Sakwittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความสามารถ  

วิทย์  (  Wit  )  แปลว่า  ความรู้  

วิทย์ดนัย  (  Witdanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีความรู้  

เกรียงวิทย์  (  Kriangwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

ไกรวิทย์  (  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

เขมวิทย์  (  Khemmawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้พ้นภัย  

จุฑาวิทย์  (  Jutawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด  

จิรวิทย์  (  Jirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยั่งยืน  

จรัสวิทย์  (  Jaraswit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

เจษฎาวิทย์  (  Jessadawit  )  แปลว่า  พี่มีความรู้  

ชนาวิทย์  (  Chanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้  

ชัยวิทย์  (  Chaiyawit  ,  Chaiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ชนะ  

ไชยวิทย์  (  Chaiyawit  ,  Chaiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เจริญกว่า  

เชษฐวิทย์  (  Chestawit  ,  Chettawit  )  แปลว่า  พี่มีความรู้  

โชติวิทย์  (  Chotiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

ชาญวิทย์  (  Chanwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ชำนาญ  

เชาว์วิทย์  (  Chouwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เร็ว  

เชาวน์วิทย์  (  Chouwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเร็วของปัญญา  ,  ผู้มีความรู้มีความคิด  ,  

ผู้มีความรู้มีเชาวน์ดี  

ฐิติวิทย์  (  Thitiwit )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดำรงอยู่  

ณัฐวิทย์  (  Nattawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

ณัฏฐวิทย์  (  Nattawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

ณวิทย์  (  Nawit  )  แปลว่า  ที่มีความรู้  

เดชวิทย์  (  Dechwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีชือเสียง  

ถิรวิทย์  (  Thirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มั่นคง  

ทัศนวิทย์  (  Tassanawit  )  แปลว่า  ความเห็นของผู้มีความรู้  

ทีฆวิทย์  (  Teekawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยั่งยืน  

ธนวิทย์  (  Tanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์สิน  

ธนาวิทย์  (  Tanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์สิน  

ธีรวิทย์   (  Teerawit  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์มีความรู้  

ธิติวิทย์  (  Thitiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความมั่นคง 

นันทวิทย์  (  Nantawit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่มีความรู้  

นราวิทย์  (  Narawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้  

นิธิวิทย์  (  Nitiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นขุมทรัพย์  

บูรณวิทย์  (  Booranawit  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความรู้  

ปิยวิทย์  (  Piyawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก  

ปิติวิทย์  (  Pitiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความรู้  

ผดุงวิทย์  (  Phadungwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ค้ำจุน  

พัฒนวิทย์  (  Pattanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

พัฒนะวิทย์  (  Pattanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

พิชัยวิทย์  (  Pichaiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ชนะ  

พิเชฐวิทย์  (  Pichetwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เจริญยิ่ง  

พิทยาวิทย์  (  Pittayawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

พิริยะวิทย์  (  Piriyawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ด้วยความเพียร  

พิสุทธิวิทย์  (  Pisuttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้หมดจด  

พีรวิทย์  (  Peerawit  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความรู้  

พุฒิวิทย์  (  Puttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

พุทธิวิทย์  (  Puttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีปัญญา  

พงษ์วิทย์  (  Pongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

พงศ์วิทย์  (  Pongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

ภัทรวิทย์  (  Pattarawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม  ,  ผู้น่ารักมีความรู้  

ภัสรวิทย์  (  Passarawit  ,  Patsarawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดังแสงสว่าง  

ภัควิทย์  (  Pakkawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้โชคดี  

เมธาวิทย์  (  Metawit   )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีปัญญา  

เมธีวิทย์  (  Meteewit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

ยุทธวิทย์  (  Yuttawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ในการรบพุ่ง  

รัฐวิทย์  (  Rattawit  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งความรู้  

ฤทธิวิทย์  (  Rittiwit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความรู้  

เลิศวิทย์  (  Lerswit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

วงษ์วิทย์  (  Wongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

วงศ์วิทย์  (  Wongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

วัฒนวิทย์  (  Wattanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

วัชรวิทย์  (  Watcharawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดั่งเพชร  

วุฒิวิทย์  (  Wuttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

วัจนวิทย์  (  Watjanawit  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำที่มีความรู้  

ศุภวิทย์  (  Supawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

เศรษฐวิทย์  (  Sestawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดีเลิศ  

สุรวิทย์  (  Surawit  )  แปลว่า  ความรู้แห่งผู้กล้า  

สุทธิวิทย์  (  Suttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้หมดจด  

สิทธิวิทย์  (  Sittiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความสำเร็จ  

สุธีวิทย์  (  Suteewit  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความรู้  

อติวิทย์  (  Atiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดี  

อธิวิทย์  (  Atiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

อภิวิทย์  (  Apiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

อมรวิทย์  (  Amornwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์