ชื่อผู้หญิงที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า นี

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า นี มีดังนี้  อาทิเช่น  

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว  

จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  ผู้ไล้ด้วยจุรณ์จันทน์  

ทัศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู  

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  ดอกบัว  

นลินีกุล  (  Nalineekul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  ,  เชื้อสายดอกบัว  

นลินีกานต์  (  Nalineekan  )  แปลว่า  ดอกบัวอันเป็นที่รัก  

นลินีณัฐ  (  Nalineenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดอกบัว  

นลินีณัฏฐ์  (  Nalineenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดอกบัว  

ศิรินลินี  (  Sirinalinee  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งความงาม  

สิรินลินี  (  Sirinalinee  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งความงาม  

นีร  (  Neera  )  แปลว่า  น้ำ  

นีรพิสุทธิ์  (  Neerapisut  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำบริสุทธิ์  

บารนี  (  Baranee  )    แปลว่า  มาก  ,  ยิ่ง  ,  นัก  

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เผื่อแผ่  ,  เอ็นดู  

สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้เผื่อแผ่ดี  ,  ผู้น่าเอ็นดูดี  

สุปรานีกุล  (  Supraneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่าเอ็นดู  

พจนี  (  Potjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

พจนีกุล  (  Potjaneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ  

สุพจนี  (  Supotjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สุวพจนี  (  Suwapotjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สิริพจนี  (  Siripotjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ  

พัฒนี  (  Pattanee  )  แปลว่า  ความเจริญ  

พัฒนีกุล  (  Pattaneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

สุพัฒนี  (  Supattanee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

สุวพัฒนี  (  Suwapattanee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี  

สิริพัฒนี  (  Siripattanee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจิญงาม  

พัชนี   (  Patchanee  )  แปลว่า  พัด  

พัชนีกุล  (  Patchaneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายพัด  

พัชนีกานต์  (  Patchaneekan  )  แปลว่า  พัดอันเป็นที่รัก  

พัชนีกาญจน์  (  Patchaneekan  )  แปลว่า  พัดทองคำ  

สิริพัชนี  (  Siripatchanee  )  แปลว่า  พัดแห่งความงาม  

ภคินี  (  Pakinee  )  แปลว่า  พี่หญิง  ,  น้องหญิง  

ภคินีกุล  (  Pakineekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพี่หรือน้องผู้หญิง  

สิริภคินี  (  Siripakinee  )  แปลว่า  ความงามแห่งพี่หรือน้องผู้หญิง  

มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้  

มาลินีกุล  (  Malineekul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

มาลินีพัชร์  (  Malineepach  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

สิริมาลินี  (  Sirimalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  ราตรี  ,  เวลาค่ำ  ,  กลางคืน  

รัชนีกุล  (  Ratchaneekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี  

รัชนีกานต์  (  Ratchaneekan  )  แปลว่า  ราตรีอันเป็นที่รัก  

จิรรัชนี  (   Jiraratchanee  )  แปลว่า  กลางคืนนาน  

ศิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี  

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี  

วีชนี  (Weechanee  ,  Veechanee  )  แปลว่า  พัด  

วีชนีกุล  (  Weechaneekul  ,  Veechaneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายพัด  

วีชนีกานต์  (  Weechaneekan  )  แปลว่า  พัดอันเป็นที่รัก  

ศิริวีชนี  (  Siriweechanee  )  แปลว่า  พัดแห่งความงาม  

สิริวีชนี  (  Siriweechanee  )  แปลว่า  พัดแห่งความงาม  

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

วัจนีกุล  (  Watjaneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ  ,  ถ้อยคำแห่งเชื้อสาย  

วัจนีกานต์  (  Watjaneekan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก  

ศิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยแห่งความเจริญ  

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สิริวัจนี (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ  

อาภาวัจนี  (  Arpawatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งแสงสว่าง  

วิลาสินี  (  Wilasinee  ,  Vilasinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิงงาม  

วิสุทธินี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

วันทนี  (  Wantanee  )  แปลว่า  การไหว้  

วัฒนี  (  Wattanee  )  แปลว่า  ความเจริญ  

วัฒนีกุล  (  Wattaneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

วัฒนีกานต์  (  Wattaneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

ศิริวัฒนี  ( Siriwattanee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม

สิริวัฒนี  (  Siriwattanee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม    

ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงชม  ,  พึงสรรเสริญ  

ศันสนีย์กุล  (  Sansaneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายพึงชม  ,  พึงชมเชื้อสาย  

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม  

สินีกุล  (  Sineekul  )  แปลว่า  เชื้อสายนางงาม  

สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก  

สินีทิพย์  (  Sineethip  ,  Sineetip  )  แปลว่า  นางงามเป้นของเทวดา  

สินีนุช  (  Sineenuch  )  แปลว่า  น้องนางงาม  

สินีพันธุ์  (  Sineepan  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นเชื้อสาย  

สินีพรรณ  (  Sineepan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงามยิ่ง  

สินีพัชร์  (  Sineepach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

สินีภรณ์  (  Sineeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม  

เครือสินี  (  Kruasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนางงาม  

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด  

จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก  ,  นางงามผู้เจริญ  

จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้ยั่งยืย  

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

จรัสสินี  (  Jarassinee  )  แปลว่า  นางงามผู้รุ่งเรือง  

จินดาสินี  (  Jindasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งแก้วมีค่า  ,  นางงามผู้มีความคิด  

ชไมสินี  (  Chamaisinee  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ชุติสินี  (  Chutisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้รุ่งเรือง  

ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์  

ญาตาสินี  (  Yatasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์  

ฐิติสินี  (  Thitisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้ดำรงอยู่  

ณสินี  (  Nasinee  )  แปลว่า  ที่นางงาม  

ดนุสินี  (  Danusinee  )  แปลว่า  ฉันนางงาม  

ดนยาสินี  (  Danayasinee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนางงาม  

ดนุชาสินี  (  Danuchasinee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนางงาม  

ดาริกาสินี  (  Darikasinee  )  แปลว่า  นางงามแห่งดวงดาว  

ดุจสินี  (  Dujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ทิพย์สินี  (  Thipsinee  ,  Tipsinee  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

ทิชาสินี  (  Tichasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนางงาม  

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีแสงสว่าง  

ประดุจสินี  (  Pradujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ปิยสินี  (  Piyasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก  

ผกาสินี  (  Phakasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้  

ผกายสินี  (  Phakiesinee  )  แปลว่า  นางงามแห่งดวงดาว  

พรรณสินี  (  Pansinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความงามยิ่ง  

พัชรสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชราสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พิมลสินี  (  Pimolsinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ภัทรสินี  (  Pattarasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก  

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีแสงสว่าง  

วัลยาสินี  (  Wanlayasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นเชื้อสาย  

วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงามผู้หมดจด  ,  นางงามยิ่ง  

ศศิสินี  (  Sasisinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  นางงามผู้สะอาด  

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  ผู้กินของทิพย์  ,  เทวดาผู้หญิง  

อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีแสงสว่าง  

สุนีย์  (  Sunee  )  แปลว่า  นางงาม  

สุนีย์กุล  (  Suneekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนางงาม  

เสาวนีย์  (  Souwanee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  คำอวยพร  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ