ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วิภา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วิภา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิภา  (  Wipa  ,  Vipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  ความสุกใส  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

วิภากุล  (  Wipakul  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย  

วิภากานต์  (  Wipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความงดงาม  

วิภากาญจน์  (  Wipakan  )  แปลว่า  รัศมีทอง  

วิภากนก  (  Wipakanok  )  แปลว่า  รัศมีทอง  

วิภากันย์  (  Wipakan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  

วิภากมล  (  Wipakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจงดงาม  

วิภากนิษฐ์  (  Wipakanis  )  แปลว่า  น้องมีความงดงาม  

วิภากนิฏฐ์  (  Wipakanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภากนิฎฐ์  (  Wipakanid  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภาขนิษฐ์  (  Wipakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภาขนิฏฐ์  (  Wipakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภาขนิฎฐ์  (  Wipakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภาขจี  (  Wipakhajee  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม  

วิภาชนา  (  Wipachana  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม  

วิภาชไม  (  Wipachamai  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามทั้งคู่  

วิภาชามา  (  Wipachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงดงาม  

วิภาญาดา  (  Wipayada  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

วิภาญาตา  (  Wipayata  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

วิภาณัฐ  (  Wipanat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

วิภาณัฏฐ์  (  Wipanat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

วิภาดนยา  (  Wipadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงดงาม  

วิภาดารา  (  Wipadara  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งแสงสว่าง  

วิภาทิพย์  (  Wipathip  ,  Wipatip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

วิภาธิดา  (  Wipatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงดงาม  ,  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

วิภานุช  (  Wipanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภานาฏ  (  Wipanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  

วิภานาถ  (  Wipanath  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้เป็นที่พึ่ง  

วิภานรี  (  Wipanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  

วิภานภา  (  Wipanapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าแห่งแสงสว่าง  

วิภาเนตร  (  Wipanet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางดงาม  

วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

วิภาพันธุ์  (  Wipapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม  

วิภาไพลิน  (  Wipapailin  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งพลอยสีน้ำเงิน  

วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งเครื่องประดับ  

วิภาภัทร์  (  Wipapat  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามน่ารัก  

วิภาภัสร์  (  Wipapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความงดงาม  

วิภามณี  (  Wipamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยแห่งความงดงาม  

วิภามาศ  (  Wipamas  )  แปลว่า  รัศมีทอง  

วิภามาส  (  Wipamas  )  แปลว่า  รัศมีจันทร์  

วิภารัชนี  (  Wiparatchanee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี  

วิภารัตน์  (  Wiparat  )  แปลว่า  รัศมีเพชร  ,  รัศมีแก้ว  

วิภาเรขา  (  Wiparekha  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามดังเขียน  

วิภาลดา  (  Wipalada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม  

วิภาลักษณ์  (  Wipalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงดงาม  

วิภาวัชรี  (  Wipawatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  

วิภาวรรณ  (  Wipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

วิภาวัลยา  (  Wipawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม  

วิภาวัลย์  (  Wipawan  ,  Wipawal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความงดงาม  

วิภาวลัย  (  Wipawalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงดงาม  

วิภาลาวัณย์  (  Wipalawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

วิภาสินี  (  Wipasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงามยิ่ง  

เครือวิภา  (  Kruawipa  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม  

จารุวิภา  (  Jaruwipa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม  ,  ผู้น่ารักมีความงดงาม  

ชนาวิภา  (  Chanawipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม  

ชไมวิภา  (  Chamaiwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามทั้งคู่  

ชุติวิภา  (  Chutiwipa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีรุ่งเรือง  

ฐิติวิภา  (  Thitiwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามดำรงอยู่  

ณวิภา  (  Nawipa  )  แปลว่า  ในความงดงาม  ,  ที่แสงสว่าง  

ดนุวิภา  (  Danuwipa  )  แปลว่า  ฉันมีความงดงาม  ,  ฉันมีแสงสว่าง  

ดุจวิภา  (  Dujwipa  )  แปลว่า  เหมือนรัศมี  

ทิพย์วิภา  (  Thipwipa  ,  Tipwipa  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

ประดุจวิภา  (  Pradujwipa  )  แปลว่า  เหมือนรัศมี  

ผกาวิภา  (  Phakawipa  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งดอกไม้  

พันธุ์วิภา  (   Panwipa  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม  

พรรณวิภา  (  Panwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง    

พัชรวิภา  (  Patcharawipa  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงดงาม  

พิมพ์วิภา  (  Pimwipa  )  แปลว่า  รูปแห่งความงดงาม  

เพ็ญวิภา  (  Penwipa  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงดงาม  

พิชญาวิภา  (  Pitchayawipa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

วัลลีวิภา  (  Wanleewipa  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม  

ศศิวิภา  (  Sasiwipa  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งจันทรา  

สกาววิภา  (  Sakaowipa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีสะอาด  

สุวิภา  (  Suwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

สุรวิภา  (  Surawipa  )  แปลว่า  เทพแห่งความงดงาม  

สุพรรณวิภา  (  Supanwipa  )  แปลว่า  รัศมีทอง  

สุรีย์วิภา  (  Sureewipa  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์