ชื่อที่มีคำว่า วุฒิ

        ชื่อที่มีคำว่า วุฒิ  (  วุด  , วุดทิ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

วุฒิกันยา  (  Wuttikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

วุฒิกัลยา  (  Wuttikanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

วุฒิกัญญา  (  Wuttikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ   

วุฒินรี  (  Wuttinaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

วุฒินารี  (  Wuttinaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

วุฒินาฏ  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

วุฒิชามา  (  Wuttichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ  

วุฒิดนยา  (  Wuttidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ  

วุฒิดนุชา  (  Wuttidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ  

วุฒิธิดา  (  Wuttitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ  

วุฒิลดา  (  Wuttilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

วุฒิสินี  (  Wuttisinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

วุฒิสุดา  (  Wuttisuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

วุฒิอนงค์  (  Wuttianong  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

ทิชาวุฒิ  (  Tichawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

  ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น  

วุฒิ  (  Wut  ,  Wutti  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความเป็นผู้ใหญ่  ,  ความรู้ทางการศึกษา  

วุฒิกนิฎฐ์  (  Wuttikanid  )  แปลว่า  น้องผู้มีความเจริญ  

วุฒิกนิฏฐ์  (  Wuttikanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความเจริญ  

วุฒิกนิษฐ์  (  Wuttikanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความเจริญ  

วุฒิกุล  (  Wuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

วุฒิกานต์  (  Wuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

วุฒิกิตติ์   (  Wuttikit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ  

วุฒิคม  (  Wuttikom  )  แปลว่า  ผู้มีความเฉียบแหลมมีความเจริญ  

วุฒิคมสัน  (  Wuttikomsan )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ  

วุฒินาท  (  Wuttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดัง  

วุฒิชัย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ  

วุฒิไชย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่า  

วุฒิชาญ  (  Wuttichan  )  แปลว่า  ผู้มีความชำนาญมีความเจริญ  

วุฒิเชษฐ์  (  Wuttichet  ,  Wuttiches  )  แปลว่า  พี่มีความเจริญ  

วุฒิณัฐ  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วุฒิณัฏฐ์  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วุฒิดนัย  (  Wuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

วุฒิเทพ  (  Wuttitep  )  แปลว่า  เทพแห่งความเจริญ  

วุฒิธรณ์  (  Wuttitorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ  

วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ  

วุฒิพงษ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ  

วุฒิพัฒน์  (  Wuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง 

วุฒิภัทร์  (  Wuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

วุฒิภัสร์  (  Wuttipas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

วุฒิวัจน์  (  Wuttiwaj  ,  Wuttiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ  

วุฒิวัชร์  (  Wuttiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

วุฒิวัฒน์  (  Wuttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

วุฒิลักษณ์  (  Wuttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีความเจริญ  

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความเจริญ  

จิรวุฒิ  (  Jirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน  

เจษฎาวุฒิ  (  Jessadawut  )  แปลว่า  พี่ผู้มีความเจริญ  

ชนาวุฒิ  (  Chanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

ชุติวุฒิ  (  Chutiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

โชติวุฒิ  (  Chotiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

ฐิติวุฒิ  (  Thitiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดำรงอยู่  

ณัฐวุฒิ  (  Nattawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ  

ณัฏฐวุฒิ  (  Nattawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ  

ดนุวุฒิ  (  Danuwut  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ  

ถิรวุฒิ  (  Thirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง  

ทีฆวุฒิ  (  Teekawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญนาน  

ธนวุฒิ  (  Tanawut  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์มีความเจริญ 

ธนาวุฒิ  (  Tanawut  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์มีความเจริญ  

ธีรวุฒิ  (  Teerawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

นันทวุฒิ  (  Nantawut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีมีความเจริญ  

นราวุฒิ  (  Narawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

นาทวุฒิ  (  Nattawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกึกก้อง  

บรมวุฒิ  (  Borromwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด  

ปฐมวุฒิ  (  Patomwut  )  แปลว่า  ความเจริญครั้งแรก 

ปิติวุฒิ  (  Pitiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ   

ปิยวุฒิ  (  Piyawut  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

พัชรวุฒิ  (  Patcharawut  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

พัฒนวุฒิ  (  Pattanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

พิเชฐวุฒิ  (  Pichettawut )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

ภัทรวุฒิ  (  Pattarawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

เมธาวุฒิ  (  Metawut  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ  

รัฐวุฒิ  (  Rattawut  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งความเจริญ  

โรจนวุฒิ  (  Rotjanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

เลิศวุฒิ  (  Lerswut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดียิ่ง  

วัชรวุฒิ  (  Watcharawut  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

สุรวุฒิ  (  Surawut  )  แปลว่า  ผู้มีความกล้ามีความเจริญ  

อติวุฒิ  (  Atiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ