วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

        เมื่อหาชื่อได้แล้วก็ต้องหัดสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อของเราในภาษาอังกฤษก็มีตัวเลข ของดวงดาว

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย   ชื่อเหมือนกันอาจสะกด

ไม่เหมือนกันได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนามสกุลของแต่ละคน

  ตัวอักษร  หรือ  พยัญชนะของไทย เมื่อเทียบเคียงกับ

ตัวอักษร   หรือ  พยัญชนะอังกฤษ มีดังนี้  

                    The Thai  Alphabets  and   English   Alphabets

        อักษรไทย            เทียบกับ                 อักษรอังกฤษ  

           ก                    kor kai                    k    หรือใช้    g , c   แทนได้  

           ข                    khor khai                kh    

           ฃ                    khor khuod             kh

           ค                    cor cway                 c    หรือใข้   k , g    แทนได้

           ฅ                    cor con                   c         "      k  , g       "    

           ฆ                   cor racang               c         "      k  , g       "

           ง                    ngor ngoo               ng

           จ                    jor jan                    j

           ฉ                    chor ching              ch

           ช                    chor chang             ch

           ซ                    zor zo                     z

           ฌ                   chor cher                ch

           ญ                   yor ying                  y

           ฎ                    dor chada               d

           ฏ                    tor patak                 t

           ฐ                    thor tan                   th   หรือใช้    t    แทนได้

           ฑ                   tor monto                 t         "       th       "

           ฒ                   tor pootou                t          "      th       "

           ณ                   nor nen                    n

           ด                   dor dek                     d

           ต                    tor tou                      t         "       th       "

           ถ                    thor  thung                th       "        t        "

           ท                    tor tahan                   t         "       th       "  

           ธ                    tor tong                     t         "        th       "

           น                    nor noo                     n

           บ                    bor baimai                 b

           ป                    por pla                      p     

           ผ                    phor phung                ph

           ฝ                    for fa                         f

           พ                    por pan                     p

           ฟ                    for fan                       f

           ภ                    por sampou                p

           ม                    mor ma                      m

           ย                     yor yak                     y

           ร                     ror rua                       r

           ล                    lor ling                       l

           ว                     vor vaen      ,  vor waen               v     หรือใช้    w     แทนได้

           ศ                     sor sala                     s

           ษ                    sor rusee                   s

           ส                     sor sua                     s

           ห                    hor heeb                    h

           ฬ                    lor jula                       l

           อ                    or ang                       o  หรือ   or

           ฮ                    hor nokhook               h

           ฤ                    ror rue                        r

           ฦ                    lor lue                        l

    สระในภาษาไทยเมื่อเทียบกับคำในภาษาอังกฤษ  มีดังนี้

         สระไทย       และ      คำทีใช้เป็นตัวสะกดสระไทยในภาษาอังกฤษ( Vowel  )

    ั   ( ไม้หันอากาศ )  และ   สระอะ  ใช้  (  a  )    เข่น  กัน  (  Kan  )  หรือ  จิระ  (  Jira  )                

  สระอา  ใช้   (  a  หรือ  ar  )    เช่น  มา   (  Ma  หรือ  Mar  )                  

  สระอิ    ใช้  (  i  )   เช่น  วิ  (  Wi  หรือ  Vi  )              

  สระอี   ใช้  (  ee  )    เช่น  วี  (  Wee  หรือ  Vee  )  

  สระอึ  และ  สระอุ  ใช้   (  u  )    เช่น  จึง  (  Jung  )  หรือ  จุ  (  Ju  )                          

  สระอือ     ใชั  (  ue  )      เช่น  มือ  (  Mue  )        

  สระอู       ใช้  (  oo  )   เช่น  ชู  (  Choo  )                                    

  สระเอ   ใช้  (  e  )  เช่น    เช   (  Che  )

  สระแอ  ใช้  (  ae  )     เช่น   แม่  (  Mae  )

  สระอำ   ใช้  (  am  )    เช่น  อำภา  (  Ampa  )

  สระไอ  ,  สระใอ   ใช้   (  ai  )    เช่น   ไชย   (  Chai  )

  สระโอ  ใช้  (  o  ,  oe  )    เช่น  โม  (  Mo  หรือ  Moe  )

  สระเอา  ใช้  (  ou  )    เช่น   เขา  (  Khou  )

  สระเอาะ  ใช้  (  o  )   เช่น  เงาะ   (  ngo  )

  สระเออ  ใช้  (  er  )    เช่น  เสมอ  (  Samer  )

  สระเอือ   ใช้   (  ua  )      เช่น  เจือ  (  Jua  )

  สระเอีย   ใช้   (  ia  )     เช่น  เวีย  (  Wia  )

  สระเอือย  ใช้  (  ai  )    เช่น   เลื่อย   (  Lai  )

  สระเอ็ด   ใช้  (  et  )  เช่น   เพชร  (  Pet  )

  สระเอียว  ใช้  (  iao  )    เช่น  เพียว   (  Piao  )

  สระแอ็ง   ใช้   (  ae  )   เช่น  แข็ง   (  Khae  )

  สระอัว  ใช้  (  ua  )    เช่น  บัว   (  Bua  )

  สระอวย  ใช้  (  uoy  )     เช่น  มวย  (  Muoy  )

  สระออ  ใช้  (  or  ,  o  )    เช่น  ลอ  (  Lor   หรือ   Lo  )

  สระอก  ใช้  (  ok  )    เช่น  ชก  (  Chok  )

  สระอม  ใช้  (  om  )  เช่น  ชม  (  Chom  )
 
        ลองมาสะกดชื่อกัน    ชื่อหนึ่งๆอาจสะกดได้หลายแบบอาทิเช่น  

กฤช       Krit  หรือ   Krich   แปลว่า  มีดสองคมคดไปคดมา

กริช        krit    "    Krich        "                 "

กฤต       Krit    "    Kritta       "      ดี    ,   ซึ่งทำแล้ว

กฤตย์     Krit                        "      คำสรรญเสริญ

กฤตยา   Krittaya                  "              "

กฤติกา   krittika                    "      หมู่ดาวลูกไก่

กฤษณ์    krit                          "     มืด  ดำ  ชื่อพระวิษณู

กฤษณา  kritsana                     "     ชื่อต้นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งมีสีดำ

           ลองมาดูตัวอักษรอื่นบ้าง   เช่น

จันทร์     Jan                   แปลว่า    พระจันทร์   หรือ ชื่อวันหนึ่งใน7วัน  

จันทิรา   Jantira                  "        พระจันทร์  หรือ ดวงจันทร์

จันทรา   Jantra                    "             "                   "

จุรีภรณ์   Jureeporn              "       ผู้มีมีดเป็นเครื่องประดับ

จุฑารัตน์  Jutarat    หรือ   Jutharat    แปลว่า   มงกุฏแก้ว  หรือ มงกุฏเพชร

ชนากานต์   Chanakan        แปลว่า   ผู้เป็นที่รัก

ชาญเชาว์    Chanchou            "       ผู้มีไหวพริบดี

ภัทราวดี      Pattravadee          "      ผู้น่ารัก   ผู้เจริญ

พัฒนา        Pattana                "       ผู้มีความเจริญ

พัชราพรรณ  Patcharapan          "      ผู้มีความงามดั่งเพชร

คมสัณห์       Komsan                "      ผู้มีความสุภาพและอ่อนน้อม

อนงค์กานต์   Anongkan             "       นางผู้เป็นที่รัก

ความคิดเห็น

 1. แล้วซีเขียนยังไงค่ะ ใช่. See. หรือเปล่า

  ตอบลบ
 2. ชากิต้าเขียนว่า Chiquita หรือ Chagita ล่ะครับ

  ตอบลบ
 3. แล้ว ชื่อ เท่ห์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยังไงครับ

  ตอบลบ
 4. ปภาวิชญ์ เขียนยังไง

  ตอบลบ
 5. รุ่งเพียร เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 6. โอ้เอ้เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 7. โอ้เอ้เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 8. พรัณญู บุญสมทบ เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 9. พรัณญู บุญสมทบ เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 10. พรัณญู ( Paranyoo ) บุญสมทบ ( Bunsomtob )
  ซิ ( Zi )
  ชากิต้า ( Chakita )
  เท่ห์ ( Te )
  ปภาวิชญ์ ( Papavich , Papawich )
  รุ่งเพียร ( Rungpian )
  โอ้เอ้ ( Oeae )

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม, 2558 16:21

   แก้วมณี เครือวงศ์.......เขียนยังไงครับ

   ลบ
 11. ตึ๋งเขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 12. คำตอบ
  1. จักรพรรณ์ ศักดิ์ภิญโญชัย เขียนยังไงค่ะ

   ลบ
 13. เสน่ห์ ช่างเขียน ละครับเขียนยังไง ครับงงม้ากกเบย @-)

  ตอบลบ
 14. เก้า เขียนไงอ่ะ ;-( :-#

  ตอบลบ
 15. คเณศ แซ่เอี๊ยะ เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 16. รพีภัทรเขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 17. ภูริธนไวโรจน์ (พู-ริ-ทะ-นะ-ไว-โรด) เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 18. กันต์ เขียนอย่างไรครับ

  ตอบลบ
 19. เสน่ห์ ( Sanay หรือ Sane ) ช่างเขียน ( Changkhian )
  เก้า ( Kou )
  คเณศ ( Kanes ) แซ๋เอี๊ยะ ( Zaeia หรือ Saeia)
  รพีภัทร ( Rapeepat )
  ภูริธนไวโรจน์ ( Pooritanavairoj )
  กันต์ ( Kan )

  ตอบลบ
 20. สุชีรา สนสาย เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 21. สุชีรา ( Sucheera ) สนสาย ( Sonsie )

  ตอบลบ
 22. "ฤทัยรัตน์" เขียนให้ถูกหลักเขียนยังงัยค่ะ ขอบคุนค่ะ ^^

  ตอบลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 24. นที งามพยุงพงษ์เขียนไงค่ะ

  ตอบลบ
 25. ปณยา นุ่มสุข เขียนยังไงค่ะ และชื่อเล่น น้องเนย ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 26. เอกรินทร์ ละครับ

  ตอบลบ
 27. เจี๊ยบกับเชียเขียนยังใงค่ะ

  ตอบลบ
 28. ทด เขียน อย่างไงคะ

  ตอบลบ
 29. นัยน์ปพร เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 30. แจ่มแจ๋ว ล่ะค่ะ (p)

  ตอบลบ
 31. เบ้ามงคล เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 32. ชื่อ เอิง เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 33. ตวงฤดี ถาพรพาสี เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 34. บวรวิชญ์ สะกดยังไงคะ

  ตอบลบ
 35. พัชรกร ปิ่นสง เขียนไงครับ

  ตอบลบ
 36. เดช เขียนยังไงครับ dech หรือ dej หรือ ded

  ตอบลบ
 37. สะกดชื่อ อมรภัค ให้หน่อยคะ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม, 2557 16:37

  ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม, 2557 16:39

  คำว่า เกอร์ ภาษาอังกษฤ แปลว่าอะไรคับ

  ตอบลบ
 40. ช่วยสะกดชื่อ ไทย เป็น อังกฤษ ให้ด้วยค่ะ อยากไปทำ passport ไม่อยากให้ผิดพลาด


  นภัสรดา / ปนิสรา / ประศมา / ภัคธมน / ภัสสร


  ขอบคุณคะที่ส่งกลับมาที่อีเมล์: STheeraluck@gmail.com

  ตอบลบ
 41. ช่วยสะกดชื่อ ชัชวาล อำพานทอง ให้หน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 42. booncheung อ่านว่าอะไรคะเป็นชื่อบุคคลค่ะ

  ตอบลบ
 43. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 44. สะกดชื่อ วราชัย แสงสว่าง ให้หน่อยสิค้ะ

  ตอบลบ
 45. สุภัสสรา แผลงสูงเนิน เขียนไงคับ

  ตอบลบ
 46. กันย์ สะกดยังไงคะ??

  ตอบลบ
 47. แอว เขียนอย่างไงอะค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 48. กมลภพ เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 49. กมลภพ เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ27 เมษายน, 2558 01:42

  แอ๋ว เขียนอย่างไรค่ะ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ04 พฤษภาคม, 2558 18:12

  ขวัญจิรา ,ข้าวหอม เขียนอย่างไรค่ะ

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ04 พฤษภาคม, 2558 18:12

  ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 53. นที งามพยุงพงษ์ ( Natee Ngampayungpong )
  ปณยา นุ่มสุข ( Panaya Numsukh )
  น้องเนย ( Nong neui )
  เอกรินทร์ ( Ekkarin )
  เจี๊ยบ ( Jiab )
  เชีย ( Chia )
  ทด ( Tod )
  นัยน์ปพร ( Naipaporn )
  แจ่มแจ๋ว ( Jaemjaeo )
  เบ้ามงคล ( Baomongkol )
  ตวงฤดี ถาพรพาสี ( Tuongrudee Thapornpasee )
  บวรวิชญ์ (Borwonvich )
  พัขรกร ปิ่นสง( Patcharagorn Pinsong )
  เดช ( Dech , Det )
  อมรภัค ( Amornpak )
  ชัชวาล อำพานทอง ( Chatchawal Ampantong )
  นภัสรดา ( Napasrada )
  ปนิสรา ( Panisara )
  ภัคธมน ( Paktamon )
  ประศมา ( Prasama )
  ภัสสร ( Passorn )
  วราชัย แสงสว่าง ( Varachai Saengsawang )
  สุภัสสรา แผลงสูงเนิน ( Supassara Phlaengsoongnern )
  กมลภพ ( Kamolpop )
  แอว , แอ๋ว ( Aeo )
  ขวัญจิรา ข้าวหอม ( Khwanjira Khaohom )
  กันย์ ( Kan )

  ตอบลบ
 54. ณปภัชยา (นะ ปะ ภัช ชะ ยา) ภู่ประเสริฐ

  ตอบลบ
 55. ณปภัชยา ภู่ประเสริฐ ( Napapatchaya Poopasert )

  ตอบลบ
 56. อภิรักษ์ กับ ธัญญรัตน์ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 57. อภิรักษ์ ( Apirak )
  ธัญญรัตน์ ( Tanyarat )

  ตอบลบ
 58. อภิฤกษ์ สะกดยังไงหรอคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 59. วิเชียร ชังคล้าย
  เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 60. อภิฤกษ์ ( Apirerk )
  วิเชียร ชังคล้าย ( Wichian , Vichian Changklie )

  ตอบลบ
 61. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 62. ภัทรวดี แสนเวียง เขียนยังไงค่ะ
  พัด-ทระ-วะ-ดี

  ตอบลบ
 63. กชพร มหาโภคทรัพย์ เขียนยังไงคะ ขอบคุนคะ
  (กด-ชะ-พอน)

  ตอบลบ
 64. สายจุฬา เขียนยังไงค่ ขอบคุณค่

  ตอบลบ
 65. ภัทรวดี แสนเวียง ( Pattarawadee Saenwiang )
  กชพร มหาโภคทรัพย์ ( Kotchaporn Mahapokkasap )
  สายจุฬา ( Siejula )

  ตอบลบ
 66. เปรียว เขียนยังไง

  ตอบลบ
 67. นภัสชล ล่ะค่ะ
  (นะ พัด สะ ชน)

  ตอบลบ
 68. นภัสชล ( Napaschol , Napatsachol )

  ตอบลบ
 69. ปรเมษฐ แก้วประภาค สะกดยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 70. Kamthong เขียนภาษาไทยยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 71. ชื่อ(มะยุลี วิไลสาน) สะกดยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน, 2558 21:33

  ชื่อ ปวีณ์สุดา สะกดอย่างไร ค๊ะ (ขอบคุณค่ะ)

  ตอบลบ
 73. ปรเมษฐ แก้วประภาค ( Porramet Kaeoprapak )
  Kamthong ( กำธง , คำทอง , กำทอง )
  มะยุลี วิไลสาน ( Mayulee wilaisan )
  ปวีณ์สุดา ( Paweesuda , Paveesuda )

  ตอบลบ
 74. ธนวินท์ ( ทะ นะ วิน ) เขียนอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 75. ปิติโชคอัครโภคิน เขียนอย่างไรคะ

  ตอบลบ
 76. เขียนยังไงคับ ญาดาวดี

  ตอบลบ
 77. ธนวินท์ ( Tanawin )
  ปิติโชค อัครโภคิน ( Pitachok Akkarapokin )
  ญาดาวดี ( Yadawadee , Yadavadee ) ว ใช้ W หรือ V ก็ได้ ค่ะ

  ตอบลบ
 78. พัฒน์นรี เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 79. พัฒน์นรี (พัด-นะ-รี) ค่ะ

  ตอบลบ
 80. ธนาธิปชูพร ค่ะ
  ภัทรกฤช

  ตอบลบ
 81. ภีรดา
  ภูกริช
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 82. ภีรดา
  ภูกริช
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 83. อัษฎาวุธ เขียนไงค้าบ

  ตอบลบ
 84. เอ๋ เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 85. ณัทร เขียนยังไงค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

  ตอบลบ
 86. ขอถามค่ะ ภัทรวดี ภัทร ทะ ระ วะ ดี patrawadee ถูกไหมคะ หรือต้องเป็น pattarawadee

  ตอบลบ
 87. ขอถามค่ะ ภัทรวดี ภัทร ทะ ระ วะ ดี patrawadee ถูกไหมคะ หรือต้องเป็น pattarawadee

  ตอบลบ
 88. พัฒน์นรี ( Patnaree )
  ธนาธิป ชูพร ( Tanatip Chooporn )
  ภัทรกฤช ( Pattarakrich )
  ภีรดา (Peerada )
  ภูกริช ( Pookrich )
  อัษฎาวุธ ( Atsadawut )
  หทัยณัฐยมน ( Hatainatyamon )
  เอ๋ ( Ae )
  ณัทร ( Nat )
  ภัทรวดี ( Pattarawadee )

  ตอบลบ
 89. กัญญ์พิชญา กัน พิ ชะ ยา เขียนยังไงคะ ถ้าคอมเม้นซ้ำขออภัยนะคะ

  ตอบลบ
 90. ชื่อ อังคาร เขียน ภาษาอังกฤษยังไงอะครับ angkarn มันถูกแต่เสียงไม่ออกอังคารมันออก แอ็งคาร แต่ ungkarn กับ ongkarn เสียงถูกหนะครับ ไม่รู้ควรใช้แบบไหนดี ขอบคุณมากเลยครับ

  ตอบลบ
 91. ช่วยสะกดชื่อให้หน่อยคะ
  พราวพิรุณ , ศศิธารา

  ตอบลบ
 92. ภภัสสร ชัยขุนพล สะกดยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 93. คุณ กับ รัฐวัฒน์ สะกดยังไงคะ

  ตอบลบ
 94. คุณ กับ รัฐวัฒน์ สะกดยังไงคะ

  ตอบลบ
 95. ชื่อ ก้าวหน้า เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 96. กัญญ์พิชญา ( Kanpitchaya )
  อังคาร ( Angkarn )
  พราวพิรุณ ( Praopirun )
  ศศิธารา ( Sasitara )
  ภภัสสร ( Papassorn ) ชัยขุนพล ( Chaikhunpol )
  คุณ ( Kun ) รัฐวัฒน์ ( Rattawat , Rattavat )
  ก้าวหน้า ( Kaona )

  ตอบลบ
 97. แพรไหม กับ ภูริชญา เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 98. อรสา คงคล้าย // มายด์
  เขียนยังไงค่ะ
  ช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 99. แพรไหม ( Praemai )
  ภูริชญา ( Poorichaya )
  อรสา คงคล้าย ( Orrasa Kongklie )
  มายด์ ( Mie , Mind )

  ตอบลบ
 100. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 101. ภูเบศร์ ศรีภา ล่ะครับ
  รบกวนด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 102. ณภัทร์พีรดา ปัญญาเพ็ชรเอาทาร
  รบกวนด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 103. ชลกันต์ พิชชาพร เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 104. อรัญญา แก้วสีไว

  ตอบลบ
 105. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม, 2558 16:36

  แก้วมณี เครือวงศ์ ...เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 106. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 107. กัญฐณา พ่วงพี เขียนยังไงคะ รบกวนด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 108. กิตติเดชาวณิชย์กุล Kittidechawanidkun สะกดแบบนี้หรือป่าวค่ะ

  ตอบลบ
 109. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 110. ภูเบศร์ ศรีภา ( Poobes Sripa )
  ณภัทร์พีรดา ปัญญาเพ็ชรเอาทาร ( Napatpeerada Panyapechoutan )
  ชลกันต์ พิชชาพร ( Cholkan Pitchaporn )
  อรัญญา แก้วสีไว ( Aranya Kaeoseewai )
  แก้วมณี เครือวงศ์ ( Kaeomanee Kruawong )
  กัญฐณา พ่วงพี ( Kantana Puongpee )
  กิตติเดชา วณิชย์กุล ( Kittidecha Wanichkul )

  ตอบลบ
 111. ลภัสรดา เขียนยังงัยครับ ????

  ตอบลบ
 112. จักรพรรณ์ ศักดิ์ภิญโญชัย ( Jakkapan Sakpinyochai )

  ตอบลบ
 113. ปฐมกาล เขียนยังไงค่ะ 😅😅

  ตอบลบ
 114. ปฐมกาล เขียนยังไงค่ะ 😅😅

  ตอบลบ
 115. ปฐมกาล ( Patomkan หรือ Patomkal )

  ตอบลบ
 116. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 117. ธัญญรัตน์. มีสัตย์
  คุณานนท์. มีสัตย์

  ตอบลบ
 118. ศรัณย์ภัทร ชายสิทธิ์

  ตอบลบ
 119. เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

  ตอบลบ
 120. ณัฐรัชนนท์ ( Nattaratchanon )
  ธัญญรัตน์ มีสัตย์ ( Tanyarat Meesat
  คุณานนท์ มีสัตย์ ( Kunanon Meesat )
  ศรัณย์ภัทร ชายสิทธิ์ ( Saranpat Chiesit )

  ตอบลบ
 121. ทราย เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 122. ฟองเบียร์ เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 123. เพชรรัตน์ รังษี
  เพชร

  ตอบลบ
 124. เอี้ยง เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 125. ทราย ( Zrie หรือ Srie )
  ฟองเบียร์ ( Fongbia )
  เพชรรัตน์ รังษี ( Petcharat Rangsee )
  เพชร ( Pet หรือ Pech )
  เอี้ยง ( Aiang )

  ตอบลบ
 126. ชื่อเอิง เขียนยังไงคะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ:)

  ตอบลบ
 127. ปัณณวิชญ์ หอมหวล เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 128. ไม่ระบุชื่อ13 ตุลาคม, 2558 16:29

  อิฐฐิณี = Itthinee
  อนุธิดา = Anuthida
  ถูกต้องมั้ยคะ

  ตอบลบ
 129. เปรียว
  อ๊อฟ

  เขียนยังไงคร๊

  ตอบลบ
 130. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 131. เอิง ( Erng )
  ปัณณวิชญ์ หอมหวล ( Pannawich Homhuol )
  อิฐฐิณี ( Ittinee หรือ Itthinee ก็ใช้ได้ค่ะ )
  อนุธิดา ( Anutida หรือ Anuthida ก็เช่นกันจะใช้ t หรือ th ก็ได้ค่ะ )
  เปรียว ( Priao )
  อ๊อฟ ( Orf )

  ตอบลบ
 132. เทียนทอง ขันละ เขียนไงค่ะ????????

  ตอบลบ
 133. เทียนทอง ขันละ เขียนไงค่ะ????????

  ตอบลบ
 134. เทียนทอง ขันละ ( Tiantong Khanla )

  ตอบลบ
 135. พิชยา พรหมทาสอน เขียนสะกดยังไงค่ะขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 136. พิชยา พรหมทาสอน เขียนสะกดยังไงค่ะขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 137. นรินทร์ รัตนบริบูรณ์
  เขียนยังไงเหรอครับ?

  ตอบลบ
 138. สรัลพิมพ์ บุญผลจันทร์ เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 139. ขจีภัค ศุนาสีร์
  ปภากร ศุนาสีร์
  เขียนยังไงคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 140. คำตอบ
  1. สุนันท์ชัย ( Sunanchai ) แปลว่า ผู้มีความยินดียิ่งในชัยชนะ
   สุนันท์ไชย ( Sunanchai ) แปลว่า ผู้มีความยินดีที่เจริญกว่า

   ลบ
 141. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 142. ชื่อ มกรินทร์ เขียนยังไงครับ แต่อ่านว่า มะกะรินทร์ นะครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 143. อำนาจเขียนยังไงค่ะ
  จิรชยา
  จิราภา
  เฉลียว
  ทั้งหมดเขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 144. อำนาจเขียนยังไงค่ะ
  จิรชยา
  จิราภา
  เฉลียว
  ทั้งหมดเขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 145. พนัชกร เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 146. แล้วก็ชื่อ
  พัสสนันทน์
  พรปภัทร
  มณฑณัช
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 147. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 148. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 149. ณัตติยา กันทะวงษ์
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 150. ช่วยแปลอักกฤษให้หน่อยครับ
  "ชิษณุภพ" แปลยังไงครับ

  ตอบลบ
 151. ภรณ์วิรกุล เขียนภาษาอังกฤษยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 152. ภรณ์วิรกุล เขียนภาษาอังกฤษยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 153. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 154. กชมล ชัยฉิมพลี
  กด-ชะ-มน ชัย-ฉิม-พลี
  เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 155. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 156. "พงศ์พิชา" เขียนแบบใดถึงจะถูกต้องที่สุดครับ?

  1.Phongphicha

  2.Phongpicha

  3.Pongphicha

  4.Pongpicha

  ขอบคุณครับ.

  ตอบลบ
 157. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Wachirawit หรือใช้ Vแทน W ได้ Vachiravit Kornwichsakul หรือ Kornvichsakul

   ลบ
 158. privileged Member ฃื่อนี้แปลว่าไรคัฟ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. privileged แปลว่า สิทธิพิเศษ , ใช้สิทธิพิเศษ
   Member แปลว่า สมาชิก

   ลบ
 159. วชิรวิชญ์ กรวิชญ์เมธากุล

  วะ-ชิ-ระ-วิด กอ-ระ-วิด-เม-ทา-กุน

  เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
 160. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 161. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 162. กัญญาภัทร เขียนภาษาอังกฤษยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 163. ชื่ออังกฤษตามรายชื่อด้านล่างเขียนยังไงครับ

  ชัยภัคนัฐ = ชัย-ภัค-คะ-นัฐ

  ศศิกันยภรณ์ = ศะ-ศิ-กัน-ยะ-พร

  ณภัทรกัญ = ณะ-พัด-ทะ-ระ-กัญ

  รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ชัยภัคนัฐ Chaipakkanat
   ศศิกันยภรณ์ Sasikanyaporn
   ณภัทรกัญ Napattarakan

   ลบ
 164. ภัทรวดี อุตตะมะ อ่านว่า พัด - ทระ - วะ - ดี อุด - ตะ - มะ
  เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยังไงคะ
  Pattarawadee หรือ Pattrawadee ค่ะ
  Uttama เขียนอย่างนี้ถูกต้องไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ภัทรวดี ( พัด ทะ ระ วะ ดี ) Pattarawadee Uttama
   ภัทรวดี ( พัด ทระ วะ ดี ) Pattrawadee Uttama

   ลบ
 165. ไม่ระบุชื่อ14 ธันวาคม, 2558 10:38

  ภรัณภัทร เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 166. รุ้งไพลิน rungpilin เขียนแบบนี้ถูกไหม๊ค่ะ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก