ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยา  ,  ผู้ทำตามแบบแผน  

อาจารีกุล  (  Arjareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ทำตามแบบแผน  

อาทิตยา  (  Artitaya  ,  Artittaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

อาทิตยากุล  (  Artitayakul  ,  Artittayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน  

อาทิตยาทิพย์  (  Artitayathip  ,  Artitayatip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา  

อาทิตยาภรณ์  (  Artitayaporn  ,  Artittayaporn  )  แปลว่า เครื่องประดับดวงตะวัน  

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  ผู้มีความซื่อตรง  ,  งาม  , เจริญ  

อารยากุล  (  Arrayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายเจริญ  

อารยาพันธุ์  (  Arrayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายเจริญ  

อารยาพรรณ  (  Arrayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

อารยาพร  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  พรงาม  

อารยาภรณ์  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า  

อารัญญากุล  (  Arranyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า  

อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เผื่อแผ่  

อารีกุล  (  Arreekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เอื้อเฟื้อ  

อารีพันธุ์  (  Arreepan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เอื้อเฟื้อ  

อารีพร  (  Arreeporn  )  แปลว่า  ผู้เอื้อเฟื้อนำสุขมาให้  

อารีพรรณ  (  Arreepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งการเอื้อเฟื้อ  

อารีภรณ์  (  Arreeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเอื้อเฟื้อเป็นเครื่องประดับ ,  ผู้มีความเผื่อแผ่เป็นเครื่องประดับ  

อารีวรรณ  (  Arreewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งการเผื่อแผ่  

อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ  

อาภรณ์กุล  (  Arpornkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเครื่องประดับ  ,  เครื่องประดับเชื้อสาย  

อาภรณ์กานต์  (  Arpornkan  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก  

อาภรณ์กาญจน์  (  Arpornkan  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง  

อาภรณ์พันธุ์  (  Arpornpan  )  แปลว่า  เครื่องประดับเชื้อสาย  

อาภรณ์พรรณ  (  Arpornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นเครื่องประดับ  

อาภรณ์พัชร์  (  Arpornpach  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

อาภรณ์มณี  (  Arpornmanee  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

จารุอาภรณ์  (  Jaruarporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

มณีอาภรณ์  (  Maneearporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

อาภากุล  (  Arpakul  )  แปลว่า  เชื้อสายแสง  ,  เชื้อสายรัศมี  

อาภากันย์  (  Arpakan  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภากานต์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก 

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  

อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภานาถ  (  Arpanath  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้เป็นที่พึ่ง  

อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภาชามา  (  Arpachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

อาภาดนุ  (  Arpadanu  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง  

อาภาทิพย์  (  Arpathip  ,  Arpatip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

อาภาณัฐ  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

อาภาพันธุ์  (  Arpapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแสง  ,  เชื้อสายรัศมี  

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภาพัชรา  (  Arpapatchara  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภาพัชรี  (  Arpapatcharee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภาสุดา  (  Arpasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้  

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งแสงสว่าง  

อาภาประไพ  (  Arpaprapai  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

อาภาประภา  (  Arpaprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

อาภาผกา  (  Arpaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งแสงสว่าง  

อาภาพิชญ์  (  Arpapich  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

อาภาพิศ  (  Arpapis  )  แปลว่า  แสงงาม  

อาภาพิทย์  (  Arpapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง  

อาภาพิมล  (  Arpapimol  )  แปลว่า  แสงงาม  

อาภาไพลิน  (  Arpapailin  )  แปลว่า  แสงพลอยสีน้ำเงิน  

อาภาภัทร์  (  Arpapat  )  แปลว่า  แสงงาม  

อาภาภัสร์  (  Arpapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

อาภามณี  (  Arpamanee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภามรกต  (  Arpamorrakot  )  แปลว่า  แสงพลอยสีเขียว  

อาภามาศ  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงทอง  

อาภามาส  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

อาภารัชนี  (  Arparatchanee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี  

อาภารพี  (  Arparapee  )  แปลว่า  แสงดวงตะวัน  

อาภารวี  (  Arparawee  ,  Arparavee  )  แปลว่า  แสงดวงตะวัน  

อาภารัตนา  (  Arparattana  )  แปลว่า  แสงเพชร  ,  แสงแก้ว  

อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร  ,  แสงแก้ว  

อาภาเรขา  (  Arparekha  )  แปลว่า  แสงงาม  

อาภาฤทัย  (  Arparutai  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งใจ  

อาภาลดา  (  Arpalada  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย  ,  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย  

อาภาวัลยา  (  Arpawanlaya  )  แปลว่า  แสงแห่งเครือเถา  ,  แสงแห่งเชื้อสาย  

อาภาวัลลี  (  Arpawanlee  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย  ,  แสงแห่งเครือเถา  

อาภาวัลย์  (  Arpawal  ,  Arpawan  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย  ,  แสงแห่งเครือเถา  

อาภาวัชรี  (  Arpawancharee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภาวิมล  (  Arpawimol  )  แปลว่า  แสงงาม  

อาภาวิไล  (  Arpawilai  )  แปลว่า  แสงงาม  

อาภาสกาว  (  Arpasakao  )  แปลว่า  แสงสะอาด  ,  แสงขาว 

อาภาสมร  (  Arpasamorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภาสิริ  (  Arpasiri  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม  

อาภาสุรีย์  (  Arpasuree  )  แปลว่า  แสงดวงตะวัน  

จารุอาภา  (  Jaruarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

ดนุอาภา  (  Danuarpa  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง  

ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  เหมือนแสง  

ทิพย์อาภา  (  Thiparpa  ,  Tiparpa  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

ทิชาอาภา  (  Tichaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

ฐิติอาภา  (  Thitiarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างดำรงอยู่  

ธิดาอาภา  (  Tidaarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งลูกหญิง  

ธัญอาภา  (  Tanyaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างรุ่งเรือง  

พิมพ์อาภา  (  Pimarpa  )   แปลว่า  รูปแสง  ,  แบบแสง  

พิชญ์อาภา  (  Pitchaarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

ผกาอาภา  (  Phakaarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดอกไม้  ,  ดอกไม้แห่งแสงสว่าง  

พิสุทธิอาภา  (  Pisuttiarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันหมดจด  

เพ็ญอาภา  (  Penarpa  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

ไพลินอาภา  (  Pailinarpa  )  แปลว่า  แสงพลอยสีน้ำเงิน  

มณีอาภา  (  Maneearpa  )  แปลว่า  แสงเพชร  

รุจิอาภา  (  Rujiarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม  

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

สินีอาภา  (  Sineearpa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

สิริอาภา  (  Siriarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "