ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าฤทธิ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  ฤทธิ  หรือ  ฤทธิ์   มีดังนี้  อาทิเช่น  

ฤทธิ  (  Ritti  )  แปลว่า  อำนาจ  

ฤทธิ์  (Rit  )  แปลว่า  อำนาจ  

ฤทธิกุล  (  Rittikul  )  แปลว่า  เชื้อสายอำนาจ  

ฤทธิกานต์  (  Rittikan  )  แปลว่า  อำนาจอันเป็นที่รัก  

ฤทธิกิตติ์  (  Rittikit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมีคำสรรเสริญ  

ฤทธิไกร  (  Rittikrai  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจยิ่ง  

ฤทธิเกษม  (  Rittikasem  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจพ้นภัย  

ฤทธิเขษม  (  Rittikhasem  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจพ้นภัย  

ฤทธิคม  (  Rittikom  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจที่เฉียบแหลม  

ฤทธิจรัส  (  Rittijaras  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง  

ฤทธิชัย  (  Rittichai  )  แปลว่า  การชนะแห่งอำนาจ  

ฤทธิไชย  (  Rittichai  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจเจริญกว่า  

ฤทธิชาญ  (  Rittichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีอำนาจ  

ฤทธิเชษฐ์  (  Rittiches  ,  Rittichet  )  แปลว่า  พี่มีอำนาจ  

ฤทธิณัฐ  (  Rittinat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์  

ฤทธิณัฏฐ์  (  Rittinat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์  

ฤทธิเดช  (  Rittidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีอำนาจ  

ฤทธิเทพ  (  Rittitep  )  แปลว่า  อำนาจเทพ  

ฤทธินันท์  (  Rittinan  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมีความยินดี  

ฤทธินาท  (  Rittinat  )  แปลว่า  ผู้มีความบันลือแห่งอำนาจ  

ฤทธิบูรณ์  (  Rittiboon  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจเต็ม  

ฤทธิพงษ์  (  Rittipong  )  แปลว่า  อำนาจแห่งเชื้อสาย  

ฤทธิพงศ์  (  Rittipong  )  แปลว่า  อำนาจแห่งเชื้อสาย  

ฤทธิพันธุ์  (  Rittipan  )  แปลว่า  อำนาจแห่งเชื้อสาย  

ฤทธิพร (  Rittiporn  )  แปลว่า  อำนาจแห่งพร  ,  อำนาจแห่งสิ่งนำสุขมาให้  

ฤทธิพัฒน์  (  Rittipat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ  

ฤทธิภัทร์   (  Rittipat  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจงาม  

ฤทธิภัสร์  (  Rittipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งอำนาจ  

ฤทธิมนัส  (  Rittimanas  )  แปลว่า  อำนาจใจ  

ฤทธิยศ  (  Rittiyos  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความดี  

ฤทธิยุทธ์  (  Rittiyut  )  แปลว่า  อำนาจแห่งสงคราม  ,  อำนาจแห่งการรบพุ่ง  

ฤทธิรัฐ  (  Rittirat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งแว่นแคว้น  

ฤทธิวัชร์  (  Rittiwach  )  แปลว่า  อำนาจแห่งเพชร  

ฤทธิวัจน์  (  Rittiwaj  ,  Rittiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำมีอำนาจ  

ฤทธิวัฒน์  (  Rittiwat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ  

ฤทธิวิทย์  (  Rittiwit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความรู้  

ฤทธิวิชญ์  (  Rittiwich  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์  

ขจรฤทธิ์  (  Khajornrit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจฟุ้งไป  

จิรฤทธิ์  (  Jirarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจยั่งยืน  

จุฑาฤทธิ์  (  Jutarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจที่สุด  

ฐิติฤทธิ์  (  Thitirit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจดำรงอยู่  

ถิรฤทธิ์  (  Thirarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมั่นคง  

ธีรฤทธิ์  (  Teerarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์  

นันทฤทธิ์  (  Nantarit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีมีอำนาจ  

นราฤทธิ์  (  Nararit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจ  

ปิติฤทธิ์  (  Pitirit  )   แปลว่า  ผู้มีความยินดีมีอำนาจ  

ปิยฤทธิ์  (  Piyarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันเป็นที่รัก  

พุฒิฤทธิ์  (  Puttirit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ  

เลิศฤทธิ์  (  Lersrit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจดียิ่ง  

ศุภฤทธิ์  (  Suparit  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญแห่งอำนาจ  

สุรฤทธิ์  (  Surarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า  

สิทธิฤทธิ์  (  Sittirit  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรม  

สุธาฤทธิ์  (  Sutarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งอาหรทิพย์  

สุธีฤทธิ์    (  Suteerit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์  

อติฤทธิ์  (  Atirit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจยิ่ง  ,  ผู้มีอำนาจพิเศษ  

อมรฤทธิ์  (  Amornrit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจยั่งยืน   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "