ชื่อหญิงที่มีคำว่า พรรณ

           ชื่อหญิงที่มีคำว่า พรรณ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พรรณ   (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  ความงาม  ,  ความสรรเสริญ  ,  ความยกย่อง  ,  การพูดจา  ,  สี  ,  

แสง  ,  ชนิด  ,  ประมาณ  ,  รูปร่าง  

พรรณเครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

พรรณทิพย์  (  Panthip  ,  Pantip  ) แปลว่า   ความงามเป็นของเทวดา  

พรรณนิศา  (  Pannisa  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี  

พรรณพิสุทธิ์  (  Panpisut  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด  

พรรณพิมล  (  Panpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด  

พรรณมณี  (  Panmanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

กนิษฐ์พรรณ  (  Kanispan  )  แปลว่า  น้องมีความงาม  

กนิฏฐ์พรรณ  (  Kanitpan  )  แปลว่า  น้องมีความงาม  

กนิฎฐ์พรรณ  (  Kanidpan  )  แปลว่า  น้องมีความงาม  

กนาพรรณ  (  Kanapan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความงาม  

กัญญาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  ใจแห่งความงาม  ,  ความงามแห่งดอกบัว  

กาญจนาพรรณ  (  Kanjanapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งทอง  

ขนิษฐาพรรณ  (  Khanistapan  )  แปลว่า  น้องมีความงาม  

ขนิฏฐาพรรณ  (  Khanittapan  )  แปลว่า  น้องมีความงาม  

ขนิฎฐาพรรณ  (  Khanidtapan  )  แปลว่า  น้องมีความงาม  

ขจีพรรณ  (  Khajeepan  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  ผู้มีความยกย่องงาม  

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้ความงามน่ารัก

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด  

จิตราพรรณ  (  Jittrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

จินดาพรรณ  (  Jindapan  )  แปลว่า  แก้วมีค่าแห่งความงาม  ,  ผู้มีความงามแห่งความคิด  

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

ชามาพรรณ  (  Chamapan  )แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ชุติพรรณ  (  Chutipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

ญาดาพรรณ  (  Yadapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

ญาตาพรรณ  (  Yatapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

ฐิติพรรณ  (  Thitipan  ,  Titipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดำรงอยู่

ณัฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ฉันผู้มีความงาม  

ดนยาพรรณ  (  Danayapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ดนุชาพรรณ  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ดาริกาพรรณ  (  Darikapan  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความงาม  

ดาราพรรณ  (  Darapan  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความงาม  

ดรุณีพรรณ  (  Daruneepan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

ธนาพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งทรัพย์สิน  

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ธีรญาพรรณ  (  Teerayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งท้องฟ้า  

นรีพรรณ  (  Nareepan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

บุษราพรรณ  (  Bussarapan  ,  Butsarapan  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองแห่งความงาม  

บุษบาพรรณ  (  Bussabapan  ,  Butsabapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดอกไม้  

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ประภาพรรณ  (  Prapapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

ปิยพรรณ  (  Piyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก  

ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ผกายพรรณ  (  Phakiepan  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความงาม  

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ผู้มีพรแห่งความงาม  

พิมพ์พรรณ  (  Pimpan  )  แปลว่า  รูปแห่งความงาม  

เพ็ญพรรณ  (  Penpan  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชรีพรรณ  (  Patchareepan  )แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

พิทยาพรรณ  (  Pittayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งความรู้  

พิสุทธิพรรณ  (   Pisuttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด  

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด  

พีรญาพรรณ  (  Peerayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้เพียร  

ไพลินพรรณ  (  Pailinpan  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงินแห่งความงาม  

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  รัศมีแห่งความงาม  

ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

ภรณ์พรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความงาม  

มณีพรรณ  (  Maneepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี  

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  

รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  

รัตนาพรรณ  (  Rattanapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

วัชรีพรรณ  (  Watchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วรพรรณ  (  Worrapan  ,  Vorrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดี  

วลัยพรรณ  (  Walaipan  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงาม  

วัลยาพรรณ  (  Wanlayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

วัลลีพรรณ  (  Wanleepan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิชญาพรรณ  (  Witchayapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความงาม  

วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีแห่งความงาม  

ศศิพรรณ  (  Sasipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงจันทร์  

สกาวพรรณ  (  Sakaopan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด  

เสาวพรรณ  (  Souwapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สุวพรรณ  (  Suwapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

โสภาพรรณ  (  Sopapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สินีพรรณ  (  Sineepan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงามยิ่ง  

สิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

สุจิพรรณ  (  Sujipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด  

สุพรรณ  (  Supan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ผู้มีความยกย่องดี  

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม 

พรรณี  (  Pannee  )  แปลว่า  ความงาม  

พรรณีกุล  (  Panneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  

สิริพรรณี  (  Siripannee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดี  ,  ผู้มีความยกย่องดี  

สุพรรณีกุล  (  Supanneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ