รวมชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับพระอาทิตย์

    ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับดวงตะวัน หรือ ดวงอาทิตย์ หรือ

พระอาทิตย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รวิ  (  Rawi  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รวิภรณ์  (  Rawiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับตะวัน

รพิ  (  Rapi  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดวงตะวัน

รำไพ  (  Rampai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

รวีวรรณ  (  Raweewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน

รพีภรณ์  (  Rapeeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับตะวัน

รพีภัสร์  (  Rapeepas  )  แปลว่า  แสงตะวัน

ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง ,  เช้าตรู่

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รวี  (  Rawee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

รพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

รพีพร  (  Rapeeporn  )  แปลว่า  ดวงตะวันนำสุขมาให้

รพีภัทร์  (  Rapeepat  )  แปลว่า  งามดั่งตะวัน

ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

แสงตะวัน  (  Saengtawan  )  แปลว่า  แสงสว่างจากดวงอาทิตย์

แสงสุรีย์  (  Saengsuree  )  แปลว่า  แสงตะวัน

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ภากร  (  Pakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุริยะ  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุริยัน  (  Suriyan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุริยน  (  Suriyon  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

อาภากร  (  Arpakorn  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ