เปลี่ยนชื่อชายให้เป็นชื่อลูกผู้หญิง

     ท่านที่ต้องการให้ลูกผู้หญิงมีชื่อที่มาจากชื่อของพ่อ หรือ  เอาชื่อ

ผู้ชายมาเปลี่ยนให้เป็นชื่อผู้หญิง เพื่อตั้งให้เป็นชื่อลูก หรือ เพื่อ

วัตถุประสงค์ใดก็ตาม  สามารถทำได้  มีให้เลือกดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย เปลี่ยนเป็นชื่อผู้หญิง  ดังนี้ 

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  เป็น  กมลา  (  Kamala  )

กรุณ  (  Karun  )  เป็น  กรุณา  (  Karuna  ) 

กานต์  (  Kan  )  เป็น  กานตา  (  Kanta  ) 

จริยะ  (  Jariya  )  เป็น  จริยา  (  Jariya  ) 

จันทร์  (  Jan  )  เป็น  จันทรา  (  Janira  ) 

จิตร  (  Jit  )  เป็น  จิตรา  (  Jittra  ) 

ณัฏฐ์  (  Nat  )  เป็น  ณัฏฐา  (  Natta  ) 

ดุลย์  (  Dul  ,  Dun  )  เป็น  ดุลยา  (  Dunlaya  ) 

ทวิช  (  Tawich  )  เป็น  ทวิชา  (  Tawicha  ) 

ทิว  (  Tiw  )  เป็น  ทิวา  (  Tiwa  ,  Thiwa  ) 

ธัญญ์  (  Tan  )  เป็น  ธัญญา  (  Tanya  ) 

นรา  (  Nara  )  เป็น  นรี  (  Naree  ) 

นิตย์  (  Nit  )  เป็น  นิตยา  (  Nittaya  ) 

ปทุม  (  Patum  )  เป็น  ปทุมา  (  Patumma  ) 

ภัสสร์  (  Pas  )  เป็น  ภัสสรา  (  Passara  ) 

พนา  (  Pana  )  เป็น  พนาลี  (  Panalee  ) 

วนา  (  Wana  )  เป็น  วนาลี  (  Wanalee  ) 

พณิช  (  Panich  )  เป็น  พณิชา  (  Panicha  ) 

วณิช  (  Wanich  )  เป็น  วณิชา  (  Wanicha  ) 

พจน์  (  Pot  , Poj  )  เป็น  พจนี  (  Potjanee  ) 

วัจน์  (  Wat  ,  Waj  )  เป็น  วัจนี  (  Watjanee  ) 

พัสตร์  (  Pas  )  เป็น  พัสตรา  (  Pastra   ) 

พิจิตร  (  Pijit  )  เป็น  พิจิตรา  (  Pijittra  ) 

วิจิตร  (  Wijit  )  เป็น  วิจิตรา  (  Wijittra  ) 

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  เป็น  พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  ) 

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  เป็น เพชรา  (  Petchara  ) 

พัชร์  (  Pach  )  เป็น  พัชรา  (  Patchara  ) 

พิชญ์  (  Pich  )  เป็น  พิชญา  (  Pitchaya  ) 

วิชญ์  (  Wich  )  เป็น  วิชญา  (  Witchaya  ) 

ภัทร์  (  Pat  )  เป็น  ภัทรา  (  Pattra  ) 

เมธา  (  Meta  )  เป็น  เมธาวี  (  Metawee  ) 

รัชฎ์  (  Rat  )  เป็น  รัชฎา  (  Ratchada  ) 

ลักษณ์  (  Lak  )  เป็น  ลักษณา  (  Laksana  ) 

พัลลภ  (  Panlop  )  เป็น  พัลลภา  (  Panlapa  ) 

พรรณ  (  Pan  )  เป็น  พรรณี  (  Pannee  ) 

วรรณ  (  Wan  )  เป็น  วรรณี  (  Wannee  )  หรือ  วรรณา  (  Wanna  ) 

วัลลภ  (  Wanlop  )  เป็น  วัลลภา  Wanlapa  ) 

วาทิต  (  Watit  )  เป็น  วาทิตา  (  Watita  ) 

วาทิน  (  Watin  )  เป็น  วาทินี  (  Watinee  ) 

ศศิน  (  Sasin  )  เป็น  ศศินา  (  Sasina  ) 

โศภน  (  Sopon  ,  Soepon  )  เป็น  โศภิน  (  Sopin  , Soepin  ) 

สมิต  (  Samit  )  เป็น  สมิตา  (  Samita  ) 

สุนทร  (  Suntorn  )  เป็น  สุนทรี  (  Suntree  )ฺ 

สโรช  (  Saroch  )  เป็น  สโรชา  (  Sarocha  )

สาธิต  (  Satit  )  เป็น  สาธิตา  (  Satita  ) 

สาโรช  (  Saroch  )  เป็น  สาโรชา  (  Sarocha  ) 

สุนันท์  (  Sunan  )  เป็น  สุนันทา  (  Sunanta  ) 

สุพรรณ  (  Supan  )  เป็น  สุพรรณี  (  Supannee  ) 

สุวรรณ  (  Suwan  )  เป็น  สุวรรณา  (  Suwanna  )  หรือ  สุวรรณี  (  Suwannee  ) 

อาทิตย์  (  Artit  )  เป็น  อาทิตยา  (  Artitaya  ) 

อรุณ  (  Arun  )  เป็น  อรุณี  (  Arunee  ) 

อมร  (  Amorn  )  เป็น  อมรา  (  Amara  ) 

อรัญ  (  Aran  )  เป็น  อรัญญา  (  Aranya  ) 

อนุสร  (  Anusorn  )  เป็น  อนุสรา  (  Anusara  )

อริยะ  (  Ariya  )  เป็น  อริยา  (  Ariya  ) 

อิสริยะ  (  Itsariya  )  เป็น  อิสริยา  (  Itsariya  ) 

อารยะ  (  Arraya  )  เป็น  อารยา  (  Arraya  ) 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์