ชื่อผู้หญิงที่แปลว่า เพชร

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า เพชร  มีดังนี้อาทิเช่น  

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  ชื่อแก้วที่แข็งที่สุดมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยชนิดอื่นๆใช้ทำเครื่องประดับ 

เพชรลดา  (  Pechlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร   

พัชร  (  Pat  ,  Patchara  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรกุล  (  Patcharakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

พัชรกานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

พัชรกันย์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พัชรณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

พัชรธัญญา  (  Patcharatanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งเพชร  

พัชรนุช  (  Patcharanuch  )  แปลว่า  น้องเพชร  

พัชรเนตร  (  Patcharanet  )  แปลว่า  ผู้นำทางดั่งเพชร  

พัชรนาฏ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรนาถ  (  Patcharanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งเพชร  

พัชรประไพ  (  Patcharaprapai  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พัชรประภา  (  Patcharaprapa  )  แปลว่า  แสงเพชร  

พัชรพันธุ์  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชรพนา  (  Patcharapana  )  แปลว่า  ป่าเพชร  

พัชรพิสุทธิ์  (  Patcharapisut  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พัชรพิมล  (  Patcharapimol  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พัชรไพลิน  (  Patcharapailin  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีน้ำเงิน  

พัชรพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้  

พัชรมรกต  (  Patcharamorrakot  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีเขียว  

พัชรมณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  

พัชรภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พัชรผกา  (  Patcharaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

พัชรผกาย  (  Patcharaphakie  )  แปลว่า  ดวงดาวเพชร  

พัชรรัศมี  (  Patchararatsamee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

พัชรเรขา  (  Patchararekha  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พัชรลดา  (  Patcharalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

พัชรลักษณ์  (  Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรมีลักษณะดี  ,  เพชรงาม  

พัชรวัลลี  (  Patcharawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

พัชรวลัย  (  Patcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

พัชรสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรสุดา  (  Patcharasuda  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรอร  (  Patcharaorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรอาภา  (  Patcharaarpa  )  แปลว่า  แสงเพชร  

จารุพัชร์  (  Jarupach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

นันทพัชร์  (  Nantapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี  

บุษราพัชร์  (  Butsarapach  ,  Bussarapach  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีเหลือง  

พิมพ์พัชร์  (  Pimpach  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร  

เพ็ญพัชร์  (  Penpach  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

พิศพัชร์  (  Pispach  )  แปลว่า  มองดูเพชร  

พิสุทธิพัชร์  (  Pisuttipach  )  แปลว่า  เพชรน้างาม  

มยุรพัชร์  (  Mayurapach  )  แปลว่า  นกยูงเพชร  

รุจิราพัชร์  (  Rujirapach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

รุจิพัชร์  (  Rujipach  )  แปลว่า  แสงเพชร  

วัลยาพัชร์  (  Wanlayapach  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

วิมลพัชร์  (  Wimolpach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

วิไลพัชร์  (  Wilaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

ศศิพัชร์  (  Sasipach  )  แปลว่า  เพชรแห่งจันทรา 

สกาวพัชร์  (  Sakaopach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

อัญพัชร์   (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี  

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรากุล  (  Patcharakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

พัชรานุช  (  Patcharanuch  )  แปลว่า  น้องเพชร  

พัชรานาฏ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรานาถ  (  Patcharanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งเพชร  

พัชราพันธุ์  (  Patcharapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้  

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชราพิชญ์  (  Patcharapich  )   แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พัชรารัตน์  (  Patchararat  )  แปลว่า  แก้วเพชร  

พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชรามณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  แก้วเพชร  ,  เพชรพลอย  

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พัชราสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชราสุดา  (  Patcharasuda  )  แปลว่า นางงามดั่งเพชร  

พัชราอร  (  Patcharaorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

ดุจพัชรา  (  Dujpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

พิมพ์พัชรา  (  Pimpatchara  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร  

เพ็ญพัชรา  (  Penpatchara  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยเพชร  

พิศพัชรา  (  Pispatchara  )  แปลว่า  มองดูเพชร  ,  เพชรงาม  

พิชญ์พัชรา  (  Pichpatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรีกุล  (  Patchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรีกานต์  (  Patchareekan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

พัชรีพรรณ  (  Patchareepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดังเพชร  

พัชรีพันธุ์  (  Patchareepan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรีนุช  (  Patchareenuch  )  แปลว่า  น้องเพชร  

พัชรีนาฏ   (  Patchareenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

สุพัชรี  (  Supatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สิริพัชรี  (  Siripatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

อาภาพัชรี  (  Arpapatcharee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

พัชรินทร์  (  Patcharin  )  แปลว่า  เพชรพระอินทร์  

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  

มณีกุล  (  Maneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

มณีณัฐ  (  Maneenat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

มณีณัฏฐ์  (  Maneenat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

มณีนุช  (  Maneenuch  )  แปลว่า  น้องเพชร  

มณีนาฏ  (  Maneenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

มณีนาถ  (  Maneenath  )  แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งดั่งเพชร  

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชรแก้ว  

กนามณี  (  Kanamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเด็กหญิง  

กนิษฐามณี  (  Kanistamanee  )  แปลว่า  น้องเพชร  

กนิฏฐามณี  (  Kanittamanee  )  แปลว่า  น้องเพชร  

กนิฏฐามณี  (  Kanidtamanee  )  แปลว่า  น้องเพชร  

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร    

ขนิษฐามณี  (  Khanistamanee  )  แปลว่า  น้องเพชร  

ขนิฏฐามณี  (  Khanittamanee  )  แปลว่า  น้องเพชร  

ขนิฎฐามณี  (  Khanidtamanee  )  แปลว่า  น้องเพชร  

เครือมณี  (  Kruamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  ,  ผู้งดงามดั่งเพชร  

ชไมมณี  (  Chamaimanee  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่  

ชุติมณี  (  Chutimanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งเพชร  

โชติมณี  ( Chotimanee  )  แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองดั่งเพชร  

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้ว  ,  สิ่งประเสริฐ  

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้ว  ,  สิ่งประเสริฐ  

รัตนาวัลลี  (  Rattanawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

รัตนามณี  (  Rattanamanee  )  แปลว่า  เพชรแก้ว  

เครือรัตนา  (  Kruarattana  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

สุรัตนา  (  Surattana  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สิริรัตนา  (  Sirirattana  )  แปลว่า แก้วแห่งความเจริญ   

สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

วัชรา  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรากุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรากานต์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

วัชราพันธุ์  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วัชราวลัย  (  Watcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

วัชราสินี  (  Watcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

เครือวัชรา  (  Kruawatchara  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

จิรวัชรา  (  Jirawatchara  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรีกุล  (  Watchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรีกานต์  (  Watchareekan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

วัชรีนุช  (  Watchareenuch  )  แปลว่า  น้องเพชร  

วัชรีนาฏ  (  Watchareenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

วัชรีภรณ์  (  Watchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วัชรีวลัย  (  Watchareewalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

วัชรีวัลยา  (  Watchareewanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรีลดา  (  Watchareelada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

สิริวัชรี  (  Siriwatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

เครือวัชรี  (  Kruawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ลดาวัชรี  (  Ladawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร 

อาภาวัชรี  (  Arpawatcharee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ