ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า ทองคำ

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า ทองคำ มีดังนี้  อาทิเช่น  

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ  

กนกกุล  (  Kanokkul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ทองคำผู้เป็นที่รัก  

กนกทิพย์  (  Kanokthip  ,  Kanoktip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา  

กนกทิชา  (  Kanokticha  )  แปลว่า  คนงามดั่งทอง  

กนกทิวา  (  Kanoktiwa  )  แปลว่า  วันแห่งทองคำ  

กนกธิดา  (  Kanoktida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งทอง  

กนกนภา  (  Kanoknapa  )  แปลว่า  ฟ้าสีทอง  

กนกนาฏ  (  Kanoknat  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กนกนาถ  (  Kanoknath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งทอง  

กนกพัชรี  (  Kanokpatcharee  )  แปลว่า  เพชรทอง  

กนกไพลิน  (  Kanokpailin  )  แปลว่า  ทองพลอยสีน้ำเงิน  

เครือกนก  (  Kruakanok  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

จิรกนก  (  Jirakanok  )  แปลว่า  ทองอันยั่งยืน  

ชไมกนก  (  Chamaikanok  )  แปลว่า  ทองทั้งคู่  

ชุติกนก  (  Chutikanok  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งทอง  

เฌอกนก  (  Cherkanok  )  แปลว่า  ต้นไม้ทองคำ  

ฐิติกนก  (  Thitikanok  )  แปลว่า  ทองดำรงอยู่  

ดุจกนก  (  Dujkanok  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

ทิพย์กนก  (  Thipkanok  ,  Tipkanok  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา  

ทิพากนก  (  Tipakanok  )  แปลว่า  วันแห่งทองคำ  

นันทกนก  (  Nantakanok  )  แปลว่า  ทองแห่งความยินดี  

ประไพกนก  (  Prapaikanok  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง  

ประภากนก  (  Prapakanok  )  แปลว่า  แสงทอง  

ปริยกนก  (  Pariyakanok  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก  

ผกากนก  (  Phakakanok  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ  

พัชรกนก  (  Patcharakanok  )  แปลว่า  เพชรทอง  

เพ็ญกนก  (  Penkanok  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทอง  

พิมพ์กนก  (  Pimkanok  )  แปลว่า  รูปทอง  ,  แบบทอง  

พิศกนก  (  Piskanok  )  แปลว่า  มองดูทอง 

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ  

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ  

กาญจนากุล  (  Kanjanakul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

กาญจนาทิพย์  (  Kanjanatip  ,  Kanjanathip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา  

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  

เครือกาญจนา  (  Kruakanjana  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

พัชรกาญจน์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรทอง  

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

รุจิกาญจน์  (  Rujikan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งทอง  

วิมลกาญจน์  (  Wimolkan  ,  Wimonkan  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  

วิไลกาญจน์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  

ศศิกาญจน์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ทองงามดั่งจันทร์  

สุวกาญจน์  (  Suwakan  )  แปลว่า  ทองงาม  

สิริกาญจน์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ทองแห่งความเจริญ  

จารุ  (  Jaru  )   แปลว่า  ทองคำ  ,  งาม  ,  น่ารัก 

จารุกุล  (  Jarukul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

จารุนันท์  (  Jarunan  )  แปลว่า  ทองแห่งความยินดี  

จารุภรณ์  (  Jaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง  

จารุวลัย  (  Jaruwalai  )  แปลว่า  กำไลทอง  

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง  

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

จารุอาภา  (  Jaraarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างดังทอง  

ชมพูนุท  (  Chompoonuch  )  แปลว่า  ทองคำเนื้อบริสุทธิ์

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ  

กมลมาศ  (  Kamolmas  ,  Kamonmas  )  แปลว่า  บัวทอง  ,  ใจงามดั่งทอง  

กัญญามาศ  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กัลยามาศ  (  Kanlayamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กันยามาศ  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กุณฑลมาศ  (  Kuntonmas  )  แปลว่า  ต่างหูทองคำ  

เครือมาศ  (  Kruamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง  

ชไมมาศ  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ทองทั้งคู่  

เฌอมาศ  (  Chermas  )  แปลว่า  ต้นไม้ทองคำ  

ฐิติมาศ  (  Thitimas  )  แปลว่า  ทองดำรงอยู่  

ณัฐมาศ  (  Nattamas  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐมาศ  (  Nattamas  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์  

ประไพมาศ  (  Prapaimas  )  แปลว่า  ทองงาม  

ประภามาศ  (  Prapamas  )  แปลว่า  แสงทอง  

ปิยมาศ  (  Piyamas  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก  

ผกามาศ  (  Phakamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ  

เพ็ญมาศ  (  Penmas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทอง  

พัชรมาศ  (  Patcharamas  )  แปลว่า  เพชรทอง  

พิมลมาศ  (  Pimolmas  )  แปลว่า  ทองงาม  

มณีมาศ  (  Maneemas  )  แปลว่า  เพชรทอง  

รัตนามาศ  (  Rattanamas  )  แปลว่า  แก้วทอง  

รุจิรามาศ  (  Rujiramas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งทอง  

รุจิมาศ  (  Rujimas  )  แปลว่า  แสงทอง  

ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง  

วิมลมาศ  (  Wimolmas  )  แปลว่า  ทองงาม  

วิไลมาศ  (  Wilaimas  )  แปลว่า  ทองงาม  

วลัยมาศ  (  Walaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง  

วัลยามาศ  (  Wanlayamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง 

วัชรมาศ  (  Watcharamas  )  แปลว่า  เพชรทอง  

วัลลีมาศ  (  Wanleemas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง  

ศศิมาศ  (  Sasimas  )  แปลว่า  จันทร์งามดั่งทอง  

สกาวมาศ  (  Sakaomas  )  แปลว่า  ทองสะอาด  

สิริมาศ  (  Sirimas  )  แปลว่า  ทองแห่งความเจริญ  

สินีมาศ  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อาภามาศ  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงทอง  

อุไร  (  Urai  )  แปลว่า  ทองคำ  

อุไรกุล  (  Uraikul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

อุไรกานต์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก  

อุไรพรรณ  (  Uraipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง  

อุไรวรรณ  (  Uraiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง  

อุไรวัลยา  (  Uraiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

อุไรรัตน์  (  Urairat  )  แปลว่า  แก้วทอง  

อุไรลดา  (  Urailada  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

อุไรอร  (  Uraiorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อุไรอาภา  (  Uraiarpa  )  แปลว่า  แสงทอง  

เครืออุไร  (  Kruaurai  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

เพ็ญอุไร  (  Penurai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทอง  

พัชรอุไร  (  Patcharaurai  )  แปลว่า  เพชรทอง  

พิมพ์อุไร  (  Pimurai  )  แปลว่า  รูปทอง  ,  แบบทอง  

อรอุไร  (  Ornurai  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

อาภาอุไร  (  Arpaurai  )  แปลว่า  แสงทอง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน