ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วรรณ

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วรรณ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  วัณณ์  ,  ความงาม , แสง  ,  ความยกย่อง , ความสรรเสริญ  ,  สี  ,  เพศ  ,  ชนิด , 

คุณ  ,  การพูดจา  ,  รูปร่าง  

วรรณา  (  Wanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

วรรณกัญญา  (  Wankanya  )  แปลว่า  นางงาม  

วรรณกันยา  (  Wankanya  )  แปลว่า  นางงาม  

วรรณจันทรา   (  Wanjantra  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งจันทร์  

วรรณดนุชา  (  Wandanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

วรรณดนยา  (  Wandanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

วรรณทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา  

วรรณทิชา  (  Wanticha  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

วรรณธิดา  (  Wantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

วรรณนรี  (  Wannaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

วรรณนิศา  (  Wannisa  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี  

วรรณประไพ  (  Wanprapai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วรรณประภา  (  Wanprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความงาม  

วรรณพร  (  Wannaporn  )  แปลว่า  พรแห่งความงาม  

วรรณเพ็ญ  (  Wanpen  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

วรรณภรณ์  (  Wannaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความงาม  

วรรณมณี  (  Wanmanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วรรณวลัย  (  Wanwalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงาม  

กนาวรรณ  (  Kanawan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความงาม  

กมลวรรณ  (  Kamolwan  ,  Kamonwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกบัว  ,  ผู้มีใจแห่งความงาม  

ขจีวรรณ  (  Khajeewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

เครือวรรณ  (  Kruawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งความงาม  

จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด  

จิรวรรณ  (  Jirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความงาม  ,  ผู้มีความงามน่ารัก  

จิตราวรรณ  (  Jittrawan  )   แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

จินดาวรรณ  (  Jindawan  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดแห่งความงาม  

จุไรวรรณ  (  Juraiwan  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมแห่งความงาม  

ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  ,  Chaveewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวแห่งความงาม  

ชนาวรรณ  (  Chanawan  )  แปลว่า  คนงาม  

ชไมวรรณ  (  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่  

ชุติวรรณ  (  Chutiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

โชติวรรณ  (  Chotiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

ฐิติวรรณ  (  Thitiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดำรงอยู่  

ณัฐวรรณ  (  Nattawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  ,  ความยกย่องแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐวรรณ  (  Nattawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

ดนุวรรณ  (  Danuwan  )   แปลว่า  ฉันมีความงาม  

ดนุชาวรรณ  (  Danuchawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ดนยาวรรณ  (  Danayawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ดาริกาวรรณ  (  Darikawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงดาว  

ถิรวรรณ  (  Thirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามมั่นคง  

ทิพวรรณ  (  Tippawan  ,  Thippawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม  

ทิพาวรรณ  (  Tipawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม  

ทัศน์วรรณ  (  Tassawan  )  แปลว่า  ผู้มีความเห็นในการพูดจา  

ธนวรรณ  (  Tanawan  )  แปลว่า ผู้มีความงามเป็นทรัพย์สิน  ,  ผู้มีทรัพย์สินงาม  

ธนาวรรณ  (  Tanawan  )  แปลว่า  ผู้ความงามเป็นทรัพย์สิน  ,  ผู้มีทรัพย์สินงาม  

ธัญวรรณ  (  Tanyawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ธีรวรรณ  (  Teerawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความงาม  

นันทวรรณ  (  Nantawan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

นราวรรณ  (  Narawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

นัดดาวรรณ  (  Naddawan  )  แปลว่า  หลานผู้มีความงาม  

เนตราวรรณ  (  Nettrawan  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาแห่งความงาม  

นิตยาวรรณ  (  Nittayawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

นิภาวรรณ  (  Nipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

นิธิวรรณ  (  Nitiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นขุมทรัพย์  

เบญจวรรณ  (  Benjawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามห้า

ปนัดดาวรรณ  (  Panaddawan  )  แปลว่า  เหลนผู้มีความงาม  

ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ประภาวรรณ  (  Prapawan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความงาม  

ปิยวรรณ  (  Piyawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก  

ปรียาวรรณ  (  Preeyawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความงาม    

ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ผกายวรรณ  (  Phakiewan  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความงาม 

พิชญาวรรณ  (  Pitchayawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความงาม  

พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชรีวรรณ  (  Patchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พิสุทธิวรรณ  (  Pisuttiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่หมดจด  

พีรวรรณ  (  Peerawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้เพียร  

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  ,  Pimonwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ภัทราวรรณ  (  Pattrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

ภัสราวรรณ  (  Passarawan  ,  Patsarawan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความงาม  

มนัสวรรณ  (  Manassawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งใจ  

มณีวรรณ  (  Maneewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

ยุพวรรณ  (  Yuppawan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี  

รวิวรรณ  (  Rawiwan  ,  Raviwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน  

รวีวรรณ  (  Raweewan  ,  Raveewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน  

รพิวรรณ  (  Rapiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน  

รพีวรรณ  (  Rapeewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน  

รัตนาวรรณ  (  Rattanawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  ,  แก้วแห่งความงาม  

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

รุจิวรรณ  (  Rujiwan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม  

รุจีวรรณ  (  Rujeewan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม  

ลดาวรรณ  (  Ladawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งความงาม  

ลักขณาวรรณ  (  Lakkhanawan  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความงาม  

ลักษณาวรรณ  (  Laksanawan  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความงาม  

ลัคนาวรรณ  (  Lakkanawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราศีในดวงชะตาของเจ้าชะตา  

วัชราวรรณ  (  Watcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วัชรีวรรณ  (  Watchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วนาวรรณ  (  Wanawan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความงาม  

วลัยวรรณ  (  Walaiwan  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงาม  

วัลยาวรรณ  (  Wanlayawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งความงาม  

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  ,  Wimonwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วรวรรณ  (  Worrawan  ,  Vorrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ศศวรรณ  (  Sasawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งจันทร์   

ศศิวรรณ  (  Sasiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งจันทร์  

ศิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สกาววรรณ  (  Sakaowan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด  

สุรวรรณ  (  Surawan  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความงาม  

สุวรรณา  (  Suwanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง    

อรวรรณ  (  Orrawan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม 

อมรวรรณ  (  Amornwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

อาภาวรรณ  (  Arpawan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความงาม   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "