ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญา

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญา หรือ วิชญ์   มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

วิชญากุล  (  Witchayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญากานต์  (  Witchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 

วิชญาคม  (  Witchayakom  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม  

วิชญาชัย  (  Witchayachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  ,  การชนะแห่งนักปราชญ์  

วิชญาไชย  (  Witchayachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า  

วิชญาชาญ  (  Witchayachan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ชำนาญ  

วิชญาเชษฐ์  (  Witchayaches ,  Witchayachet  )  แปลว่า  พี่นักปราชญ์  

วิชญาณัฐ  (  Witchayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รู้  

วิชญาณัฏฐ์  (  Witchayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รู้  

วิชญาทัศน์  (  Witchayatas  )  แปลว่า  ความเห็นของนักปราชญ์  

วิชญานนท์  (  Witchayanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

วิชญานันท์  (  Witchayanan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

วิชญานาท  (  Witchayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กึกก้อง  

วิชญาพันธุ์  (  Witchayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพงศ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพงษ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพร  (  Witchayaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้  

วิชญาพัฒน์  (  Witchayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

เกียรติวิชญา  (  Kiatwitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี  

ฐิติวิชญา  (  Thitiwitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ณวิชญา  (  Nawitchaya  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์  

ศักดิ์วิชญา  (  Sakwitchaya  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งนักปราชญ์  

จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผู้รู้  ,  ที่สุดแห่งนักปราชญ์  

จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ฐิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ณวิชญ์  (  Nawit  ,  Nawich  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์  

ดนุวิชญ์  (  Danuwich  )  แปลว่า  ฉันเป็นนักปราชญ์  

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  ,  นักปราชญ์ผู้แข็งแรง  

ทิชาวิชญ์  (  Tichawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ทีฆวิชญ์  (  Teekawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ธนวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

ธีรวิชญ์  (  Teerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

นิธิวิชญ์  (  Nitiwich  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์นักปราชญ์  

ปิยวิชญ์  (  Piyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ปิติวิชญ์  (  Pitiwich  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์  

พงศ์วิชญ์  (  Pongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พงษ์วิชญ์  (  Pongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พุฒิวิชญ์  (  Puttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พิสุทธิวิชญ์   (  Pisuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

พีรวิชญ์  (  Peerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

ภัทรวิชญ์  (  Pattarawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญ  ,  นักปราชญ์น่ารัก  

ภัสรวิชญ์  (  Patsarawich  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

ยุทธวิชญ์   (  Yuttawich  )  แปลว่า  สงครามนักปราชญ์  ,  การต่อสู้แห่งนักปราชญ์  

รัฐวิชญ์  (  Rattawich  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งนักปราชญ์  

ฤทธิวิชญ์  (  Rittiwich  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์  

เลิศวิชญ์  (  Lerswich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดียิ่ง  ,  ผู้รู้ดียิ่ง  

วัชรวิชญ์  (  Watcharawich  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วัฒนวิชญ์  (  Wattanawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ  

วิริยะวิชญ์  (  Wiriyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร  

วุฒิวิชญ์  (  Wuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ  

สุรวิชญ์  (  Surawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

อมรวิชญ์  (  Amornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "