ชื่อที่มีคำว่า สา

      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  สา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สาขา  (  Sakha  )  แปลว่า  ส่วนย่อย  ,  กิ่งไม้ 

สาณี  (  Sanee  )  แปลว่า  ม่าน  ,  ฉาก 

สาณีรัตน์  (  Saneerat  )  แปลว่า  ม่านแก้ว 

สาธิตา  (  Satita  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น 

สามิตา  (  Samita  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ 

สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกสีเหลืองหอม 

สาลี  (  Salee  )  แปลว่า  ข้าวสาลี 

สาลี่  (  Salee  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่ง 

สาลิกา  (  Salika  )  แปลว่า  นกเอี้ยง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สากล  (  Sakol  )  แปลว่า  ทั่วไป  ,  เป็นที่นิยมทั่วไป 

สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

สาคเรศ  (  Sakares  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เอาใจใส่ 

สาทิส  (  Satis  )  แปลว่า  เหมือนกัน  ,  คล้ายกัน 

สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น 

สามัคคี  (  Samakkee  )  แปลว่า  ความปรองดองกัน 

สามารถ  (  Samat  )  แปลว่า  ความเก่ง 

สามิต  (  Samit  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ 

สาโรช  (  Saroch  )  แปลว่า  บัว 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์