ชื่อที่มีคำว่า วาสี

     ชื่อที่มีคำว่า  วาสี  หรือบางท่านสะกดว่า  วสี  ส่วนมากมักพบใน

ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง

วาสีภรณ์  (  Waseeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้อยู่

วาสีพร  (  Waseeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้

วาสีนาฏ  (  Waseenat  )  แปลว่า  นางผู้อยู่

วาสีลดา  ( Waseelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่

วาสีวัลย์  (  Waseewan  ,  Waseewal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่

วสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง

ลดาวสี  (  Ladawasee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่  ,  เครือเถาผู้ครอง

วัลลีวสี  (  Wanleewasee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่

ณัฏฐาวสี  (  Nattawasee  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งผู้อยู่

พัชราวสี  (  Patcharawasee  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้อยู่

รัตนาวสี  (  Rattanawasee  )  แปลว่า  แก้วแห่งผู้ครอง

ภัทราวสี  (  Pattrawasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่ที่น่ารัก  ,  ผู้ครองที่น่ารัก

พิชญาวสี  (   Pitchayawasee  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งผู้อยู่

ทิชาวสี  (  Tichawasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่

ภัสราวสี  (  Passarawasee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้อยู่

อัญญาวสี  (  Anyawasee  )  แปลว่า  ผู้ครองที่แตกต่าง  ,  ผู้อยู่ที่แตกต่าง

อาภาวสี  (  Arpawasee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้อยู่

ลักษณาวสี  (  Laksanawasee  )  แปลว่า  ผู้ครองมีลักษณะดี

ลักขณาวสี  (  Lakkhanawasee  )  แปลว่า  ผู้ครองมีลักษณะดี

อรวสี  (  Ornwasee  )  แปลว่า  นางผู้อยู่  ,  นางผู้ครอง

จิตราวสี  (  Jittrawasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่งดงาม  ,  ผู้ครองงดงาม

กานต์วสี  (  Kanwasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่อันเป็นที่รัก

กานด์วสี  (  Kanwasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่อันเป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ