ชื่อผู้ชายทำให้เป็นชื่อผู้หญิง

     ชื่อผู้ชายสามารถทำให้เป็นชื่อผู้หญิงได้  ท่านที่เป็นพ่อ  หรือ  มีลูก

ชาย และหญิง  อาจจะตั้งชื่อลูกให้คล้ายชื่อพ่อ  หรือ  อยากจะตั้ง

ชื่อลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงให้คล้ายๆกัน  ได้ดังนี้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐ์  (  Khanit  ,  Khanis  )  แปลว่า  น้อง 

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  หัวใจ  ,  ดอกบัว 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า  ,  รวม  ,  ผสม 

ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า 

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร 

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  ประเสริฐ 

บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา 

บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นบัณฑิต  ,  ความรอบรู้ 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ยั่งยืน 

อาทิตย์  (  Atit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน 

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ  ,  คุณภาพ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanista  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐา  (  Khanitta  ,  Khanista  )  แปลว่า  น้อง 

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  พระลักษมี

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

สิริมา  (  Sirima  )  แปลว่า  ความงาม 

ศิริมา  (  Sirima  )  แปลว่า  ความงาม 

สิริญา  (  Siriya  )  แปลว่า  ความงาม 

ศิริญา  (  Siriya  )  แปลว่า  ความงาม 

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร 

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  ประเสริฐ 

บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา 

บัณฑิตยา  (  Bantitaya  )  แปลว่า  ความรอบรู้  ,  ความเป็นบัณฑิต 

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ยั่งยืน 

อาทิตยา  (  Atitaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน 

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ลักษณะ  ,  คุณภาพ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์