ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มาลินี "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มาลินี  "  มีชื่อผู้หญิง   ดังนี้  อาทิ  เช่น

มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้

มาลินีกานต์  (  Malineekan  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นที่รัก

มาลินีนาฏ  (  Malineenat  )  แปลว่า  นางามดั่งดอกไม้

มาลินีนาถ  (  Malineenat  )  แปลว่า   ดอกไม้ผู้เป็นที่พึ่ง

มาลินีทิพ  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์

มาลินีทิพย์  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็น

ของเทวดา

มาลินีนุช  (  Malineenuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งดอกไม้

มาลินีกุล  (  Malineekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้

มาลินีลักษณ์  (  Malineelak  )  แปลว่่า  ลักษณะดอกไม้

มาลินีลักขณ์  (  Malineelak  )  แปลว่า  ลักษณะดอกไม้  

มาลินีธาร  (  Malineetan  )  แปลว่า  ดอกไม้ลำน้ำ

มาลินีธร    (  Malitorn  )   แปลว่า     ผู้ทรงไว้ซึ่งดอกไม้

มาลินีภัทร์  (  Malineepat  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  มาลี  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

มาลีรัตน์  (  Maleerat  )  แปลว่า   ดอกไม้แก้ว

มาลีกานต์  (  Maleekan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก

มาลีภรณ์  (  Maleeporn  )  แปลว่า  ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ

มาลีพรรณ  (  Maleepan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม

มาลีวรรณ  (  Maleewan  )   แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม

มาลีนาฏ  (  Maleenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ