ชื่อผู้ชายวิชญา

        ชื่อผู้ชาย วิชญา  หรือ วิชญ์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

วิชญากุล  (  Witchayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญากานต์  (  Witchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

วิชญากฤตย์  (  Witchayakrit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ  

วิชญากิตติ์  (  Witchayakit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีคำสรรเสริฐ  

วิชญาชาญ  (  Witchayachan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความชำนาญ  

วิชญาดนัย  (  Witchayadanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์  

วิชญาเทพ  (  Witchayatep  )  แปลว่า  เทพแห่งนักปราชญ์  

วิชญานิธิ  (  Witchayaniti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์  

วิชญานิตย์  (  Witchayanit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เที่ยงตรง  ,  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

วิชญาพงษ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพงศ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพันธุ์  (  Witchayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพร  (  Witchayaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้  

วิชญาพฤกษ์   (  Witchayapruk  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งต้นไม้  

วิชญาพัชร์  (  Witchayapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วิชญาพัฒน์  (  Witchayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความเจริญ  

วิชญาภพ  (  Witchayapop  )  แปลว่า  โลกแห่งนักปราชญ์  

วิชญาภัทร์  (  Witchayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

วิชญาภัสร์  (  Witchayapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

วิชญารัฐ  (  Witchayarat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งนักปราชญ์  

วิชญาฤทธิ์  (  Witchayarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์  

วิชญาลักษณ์  (  Witchayalak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีลักษณะดี  

วิชญาวงษ์  (  Witchayawong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาวงศ์  (  Witchayawong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาวัจน์  (  Witchayawaj  ,  Witchayawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์  

วิชญาวัฒน์  (  Witchayawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วิชญาวัชร์  (  Witchayawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

กีรติวิชญ์  (  Keeratiwich  ,  Keeratiwit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ  

ไกรวิชญ์  (  Kraiwich ,  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ผู้รู้ที่สุด  

เจษฎาวิชญ์  (  Jetsadawich  ,  Jessadawich  )  แปลว่า  พี่นักปราชญ์  ,  พี่ผู้รู้  

โชติวิชญ์  (  Chotwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  

ชาญวิชญ์  (  Chanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความชำนาญ  

เชษฐ์วิชญ์  (  Cheswich  ,  Chetwich)  แปลว่า  พี่นักปราชญ์  ,  พี่ผู้รู้  

ชัยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  

ไชยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า  

ฐิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ณัฏฐวิชญ์   (  Nattawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ณวิชญ์  (  Nawich  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์  

ดนัยวิชญ์  (  Danaiwich  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์  

ดนุชวิชญ์  (  Danuchwich  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุวิชญ์  (  Danuwich  )  แปลว่า  ฉันผู้รู้  ,  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์  

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง  ,  นักปราชญ์แข็งแรง  

ทีฆวิชญ์  (  Teekawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ธนวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

ธนาวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

ธีรวิชญ์  (  Teerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

นันทวิชญ์  (  Nantawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

นราวิชญ์  (  Narawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

นิธิวิชญ์  (  Nitiwich  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์  

ปิยวิชญ์  (  Piyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ปิติวิชญ์  (  Pitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

ไผทวิชญ์  (  Phataiwich  )  แปลว่า  แผ่นดินแห่งนักปราชญ์  

พนาวิชญ์  (  Panawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งป่า  

พิทยาวิชญ์  (  Pittayawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

พิสุทธิวิชญ์  (  Pisuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

พุฒิวิชญ์  (  Puttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ภมรวิชญ์  (  Pamornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งแมลงผึ้ง  

มยุรวิชญ์  (  Mayurawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์นกยูง   

เลิศวิชญ์  (  Lerswich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดียิ่ง  

วุฒิวิชญ์  (  Wuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วิสุทธิวิชญ์  (  Wisuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

ศุภวิชญ์  (  Supawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดีงาม  

ศิริวิชญ์  (  Siriwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

สุรวิชญ์  (  Surawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

สุวิชญ์  (  Suwich  )  แปลว่า   นักปราชญ์งาม  

สุทธิวิชญ์  (  Suttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

สิริวิชญ์  (  Siriwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

อติวิชญ์  (  Atiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดียิ่ง  

อมรวิชญ์  (  Amornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์