มาสชื่อผู้หญิง

          มาส ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น  

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

มาสทิพย์  (  Masthip  ,  Mastip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา  

กัญญามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

กันยามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

กัลยามาส  (  Kanlayamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

ขจีมาส  (  Khajeemas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

เครือมาส  (  Kruamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

จรัสมาส  (  Jarasmas  )  แปลว่า  จันทร์สุกใส  ,  จันทร์สว่าง  

จารุมาส  (  Jarumas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

จิตรามาส  (  Jittramas  )   แปลว่า  งดงามดั่งจันทร์  

จิรมาส  (  Jiramas  )  แปลว่า  ยั่งยืนดั่งจันทร์  

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นจันทร์  

ชไมมาส  (  Chamaimas  )  แปลว่า  จันทร์ทั้งคู่  

ชามามาส  (  Chamamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงจันทร์  

ชุติมาส  (  Chutimas  )  แปลว่า  ความสว่างไสวแห่งดวงจันทร์  

ญาดามาส  (  Yadamas  )   แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา  

ญาตามาส  (  Yatamas  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา  

ฐิติมาส  (  Thitimas  )  แปลว่า  จันทร์ดำรงอยู่  

ณมาส  (  Namas  )  แปลว่า  ที่จันทร์  

ณัฐมาส  (  Nattamas  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา  

ณัฏฐมาส  (  Nattamas  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา  

ดนุมาส  (  Danumas  )  แปลว่า  ฉันจันทร์  

ดนยามาส  (  Danayamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงจันทร์  

ดนุชามาส  (  Danuchamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงจันทร์  

ดุจมาส  (  Dujmas  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

ดาริกามาส  (  Darikamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ดารามาส  (  Daramas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ทิพยามาส  (  Tippayamas  ,  Tipayamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา  

ทิชามาส  (  Tichamas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

ธนมาส  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินจันทร์  

ธิดามาส  (  Tidamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงจันทร์  

ธัญญามาส  (  Tanyamas  )  แปลว่า  จันทร์รุ่งเรือง  

ธิติมาส  (  Thitimas  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งดวงจันทร์  

นันทมาส  (  Nantamas  )  แปลว่า  จันทร์แห่งความยินดี  

นภามาส  (Napamas  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งจันทร์  

นรีมาส  (  Nareemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

นิศามาส  (  Nisamas  )  แปลว่า  จันทร์แห่งราตรี  

นิสามาส  (  Nisamas  )  แปลว่า  จันทร์แห่งราตรี  

บุษรามาส  (  Bussaramas  ,  Butsaramas  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองงามดั่งจันทร์  

ประไพมาส  (  Prapaimas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

ประภามาส  (  Prapamas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

ประดุจมาส  (  Pradujmas  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

ปิยมาส  (  Piyamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก  

ผกายมาส  (  Phakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

พิมพ์มาส  (  Pimmas  )  แปลว่า  รูปจันทร์  

เพียงมาส  (  Piangmas  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

เพ็ญมาส  (  Penmas  )  แปลว่า  จันทร์เต็มดวง  

พิชญามาส  (  Pitchayamas  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา  

พิมลมาส  (  Pimolmas  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์  ,  งามดั่งจันทร์  

พิไลมาส  (  Pilaimas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

พิสุทธิมาส  (  Pisuttimas  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์  

ภัทรามาส  (  Pattramas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

ภัสรามาส  (  Passaramas  ,  Patsaramas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

มณีมาส  (  Maneemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

รัชนีมาส  (  Ratchaneemas  )  แปลว่า  จันทร์แห่งราตรี  

รัตนามาส  (  Rattanamas  )  แปลว่า  แก้วจันทร์  ,  ดวงจันทร์  

รัตติมาส  (  Rattimas  )  แปลว่า  จันทร์แห่งราตรี  ,  ราตรีแห่งจันทรา  

รัศมีมาส  (  Ratsameemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

รุจิรามาส  (  Rujiramas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

รุจีมาส  (  Rujeemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

ลดามาส  (  Ladamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

ลักษมีมาส  (  Laksameemas  )  แปลว่า  จันทร์แห่งโชคลาภ  

วัชรามาส  (  Watcharamas  )  แปลว่า  เพชรแห่งจันทร์  

วัชรีมาส  (  Watchareemas  )  แปลว่า  เพชรแห่งจันทร์  

วัลยามาส  (  Wanlayamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

วิภามาส  (  Wipamas  ) แปลว่า  รัศมีจันทร์  

วิมลมาส  (  Wimolmas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

วิไลมาส  (  Wilaimas  )  แปลว่า  จันทร์.งาม  

วลัยมาส  (  Walaimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  กำไลจันทร์  

วัลลีมาส  (  Wanleemas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

โศภิตามาส  (  Sopitamas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

โศภิตมาส  (  Sopitmas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

โศภิษฐ์มาส  (  Sopismas  )  แปลว่า  จันทร์งามยิ่ง  

ศิริมาส  (  Sirimas  )  แปลว่า  จันทร์แห่งความงาม

สกาวมาส  (  Sakaomas  )  แปลว่า  จันทร์ขาว  

สินีมาส  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

สุดามาส  (  Sudamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

สมรมาส  (  Samornmas  )  แปลว่า  นางามดั่งจันทร์  

สุวมาส  (  Suwamas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

สุทธิมาส  (  Suttimas  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์ 

สิริมาส  (  Sirimas  )  แปลว่า  จันทร์แห่งความงาม  

อัญญามาส  (  Anyamas  )  แปลว่า  จันทร์ที่ต่างออกไป  

อาภามาส  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์