ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า ฉัน

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า  ฉัน   มีดังนี้  อาทิเช่น  

ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน  

ดนุกมล  (  Danukamol  )  แปลว่า  ใจฉัน  

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่รัก  

ดนุกาญจน์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันทอง  

ดนุจรัส  (  Danujaras  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง  

ดนุจินดา  (  Danujinda  )  แปลว่า  ความคิดฉัน  ,  แก้วมีค่าฉัน  

ดนุจิตรา  (  Danujittra  )  แปลว่า  ฉันงดงาม  

ดนุชีวัน  (  Danucheewan  )  แปลว่า  ชีวิตฉัน  

ดนุชามา  (  Danuchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน  ,  ฉันลูกหญิง

ดนุญาดา  (  Danuyada  )  แปลว่า  ฉันนักปราชญ์  

ดนุญาตา  (  Danuyata  )  แปลว่า  ฉันนักปราชญ์  

ดนุณัฐ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันนักปราชญ์  

ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันนักปราชญ์  

ดนุดนยา  (  Danudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน  ,  ฉันลูกหญิง  

ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน  ,  ฉันลูกหญิง  

ดนุดาริกา  (  Danudarika  )  แปลว่า  ฉันดาว  

ดนุดารา  (  Danudara  )  แปลว่า  ฉันดาว  

ดนุทิชา  (  Danuticha  )  แปลว่า  ฉันคน  

ดนุทิพย์  (  Danutip  ,  Danuthip  )  แปลว่า  ฉันเป็นของเทวดา  

ดนุทิพา  (  Danutipa  )  แปลว่า  วันฉัน  

ดนุทิวา  (  Danutiwa  ,  Danutiva  )  แปลว่า  วันฉัน  

ดนุธัญญา  (  Danutanya  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง  

ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  ฉันน้อง  ,  น้องฉัน  

ดนุนรี  (  Danunaree  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

ดนุนาถ  (  Danunath  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่พึ่ง  

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

ดนุนันท์  (  Danunan  )  แปลว่า  ฉันมีความยินดี  

ดนุเนตร  (  Danunet  )  แปลว่า  ฉันผู้นำทาง  ,  ดวงตาฉัน  

ดนุประไพ  (  Danuprapai  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดนุประภา  (  Danuprapa  )   แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง  

ดนุผกา  (  Danuphaka  )  แปลว่   ฉันดอกไม้  ,  ดอกไม้ฉัน  

ดนุพัชร์  (  Danupach  )  แปลว่า  ฉันเพชร  ,  เพชรฉัน  

ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  ฉันเพชร  ,  เพชรฉัน  

ดนุพัชรี  (  Danupatcharee  )  แปลว่า  ฉันเพชร  ,   เพชรฉัน  

ดนุพิชญา  (  Danupitchaya  )  แปลว่า  ฉันนักปราชญ์  

ดนุพิสุทธิ์  (  Danupisut  )  แปลว่า  ฉันสะอาด  ,  ฉันหมดจด  

ดนุพิมล  (  Danupimol  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดนุพิไล  (  Danupilai  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดนุพันธุ์   (  Danupan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  ,  ฉันผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ฉันผู้มีความงาม  

ดนุภัทร์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันน่ารัก  

ดนุภัสร์  (  Danupas  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง  

ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน  

ดนุมณี  (  Danumanee  )  แปลว่า  ฉันเพชร  ,  เพชรฉัน  

ดนุสินี  (  Danusinee  )  แปลว่า  ฉันนางงาม  

ดนุรัตน์  (  Danurat  )  แปลว่า  เพชรฉัน  ,  ฉันเพชร  

ดนุรัศมี  (  Danuratsamee  )  แปลว่า  ฉันผู้มีแสงสว่าง  

ดนุรุจิรา  (  Danurujira  )  แปลว่า  ฉันงาม  ,  ฉันรุ่งเรือง  

ดนุเรข  (  Danurekh  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  

ดนุวรรณ  (  Danuwan  )  แปลว่า  ฉันมีความงาม  

ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  

ดนุวัลย์  (  Danuwan  ,  Danuwal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  ,  ฉันผู้เป็นเชื้อสาย   

ดนุวัลลี  (  Danuwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน   

ดนุวัชรี  (  Danuwatcharee  )  แปลว่า  ฉันเพชร  

ดนุวลัย  (  Danuwalai  )  แปลว่า  ฉันกำไล  

ดนุวิมล  (  Danuwimol  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดนุวิไล  (  Danuwilai  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดนุวิภา  (  Danuwipa  )  แปลว่า  ฉันงดงาม  

ดนุลาวัณย์  (  Danulawan  )  แปลว่า  ฉันงามยิ่ง  

ดนุโศภา  (  Danusopa  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดนุโศภิต  (  Danusopit  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดนุโศภิษฐ์  (  Danusopis  )  แปลว่า  ฉันงามยิ่ง  

จารุดนุ  (  Jarudanu  )  แปลว่า  ฉันน่ารัก  ,  ฉันงาม  ,  ฉันเจริญ  

จิรดนุ  (  Jiradanu  )  แปลว่า  ฉันยั่งยืน  

จุฑาดนุ  (  Jutadanu  )  แปลว่า  ฉันยอด  

จิตราดนุ  (  Jittradanu  )  แปลว่า  ฉันงดงาม  

ชุติดนุ  (  Chutidanu  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง

ฐิติดนุ  (  Thitidanu  )  แปลว่า  ฉันดำรงอยู่  

ดุจดนุ  (  Dujdanu  )  แปลว่า  เหมือนฉัน  

ประดุจดนุ  (  Pradujdanu  )  แปลว่า  เหมือนฉัน  

เพียงดนุ  (  Piangdanu  )  แปลว่า  เหมือนฉัน  

พิมพ์ดนุ  (  Pimdanu  )  แปลว่า  รูปฉัน  ,  แบบฉัน  

พิสุทธิดนุ  (  Pisuttidanu  )  แปลว่า  ฉันสะอาด  ,  ฉันหมดจด  

พิศดนุ  (  Pisdanu  )  แปลว่า  มองฉัน  

ศศิดนุ  (  Sasidanu  )  แปลว่า  ฉันจันทร์  

ศิริดนุ  (  Siridanu  )  แปลว่า  ฉันมีความงาม  ,  ฉันมีความเจริญ  

ศุภดนุ  (  Supadanu  )  แปลว่า  ฉันมีความดีงาม  ,  ฉันมีความเจริญ  

โศภิตาดนุ  (  Sopitadanu  )  แปลว่า  ฉันงาม  

สกาวดนุ  (  Sakaodanu  )  แปลว่า  ฉันขาว  ,  ฉันสะอาด  

สิริดนุ  (  Siridanu  )  แปลว่า  ฉันมีความงาม  ,  ฉันมีความเจริญ  

สุทธิดนุ  (  Suttidanu  )  แปลว่า  ฉันหมดจด  

อรดนุ  (  Orndanu  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  ,  ฉันงาม  ,  ฉันสวย  

อำไพดนุ  (  Ampaidanu  )  แปลว่า  ฉันงาม  

อาภาดนุ  (  Arpadanu  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ