สัณห์ชื่อผู้ชาย

        สัณห์   ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น  

สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ  ,  เกลี้ยงเกลา  ,  ละมุนละม่อม  

สัณห์กุล  (  Sankul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายสุภาพ  

สัณห์กนิษฐ์  (  Sankanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ  

สัณห์กนิฏฐ์  (  Sankanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ  

สัณห์กนิฎฐ์  (  Sankanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ  

สัณห์ขนิษฐ์  (  Sankhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ  

สัณห์ขนิฏฐ์  (  Sankhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ  

สัณห์ขนิฎฐ์  (  Sankhanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ  

สัณห์จรัส  (  Sanjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  ,  ผู้สุภาพรุ่งเรือง  

สัณห์ชัย  (  Sanchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะงาม  ,  ผู้สุภาพชนะ  

สัณห์ไชย  (  Sanchai  )  แปลว่า  ผู้สุภาพเจริญกว่า  ,  คนงามเจริญกว่า  

สัณห์ดนัย  (  Sandanai  )  แปลว่า  ลูกชายงาม  ,  ลูกชายสุภาพ  

สัณห์ดรุณ  (  Sandarun  )  แปลว่า  หนุ่มงาม  ,  หนุ่มสุภาพ  

สัณห์เทพ  (  Santep  )  แปลว่า  เทพงาม  ,  เทพสุภาพ  

สัณห์พงษ์  (  Sanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายสุภาพ  

สัณห์พงศ์  (  Sanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายสุภาพ  

สัณห์มนัส  (  Sanmanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  

กิตติสัณห์  (  Kittisan  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญงาม  

กีรติสัณห์  (  Keeratisan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมีเกียรติ  ,  ผู้มีเกียรติงาม  

เกษมสัณห์  (  Kasemsan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพพ้นภัย  

ไกรสัณห์  (  Kraisan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  สุภาพยิ่ง  

เกรียงสัณห์  (  Kriangsan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  สุภาพยิ่ง  

เขษมสัณห์  (  Khasemsan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพพ้นภัย  

ขจรสัณห์   (  Khajornsan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพฟุ้งไป  

คมสัณห์  (  Komsan  )  แปลว่า  งามเฉียบแหลม  ,  ผู้สุภาพเฉียบแหลม  

จุฑาสัณห์  (  Jutasan  )  แปลว่า  งามที่สุด  ,  สุภาพที่สุด  

เจษฎาสัณห์  (  Jessadasan  ,  Jetsadasan  )  แปลว่า  พี่สุภาพ ,  พี่งาม  

จรัสสัณห์  (  Jarassan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพรุ่งเรือง  ,  ผู้รุ่งเรืองงาม  

จิรสัณห์  (  Jirasan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพยั่งยืน  

ชนาสัณห์  (  Chanasan  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนสุภาพ  

ชาญสัณห์   (  Chasan  )  แปลว่า  คนงามมีความชำนาญ  , คนสุภาพมีความชำนาญ  

เชษฐ์สัณห์  (  Chessan  ,  Chetsan  )  แปลว่า  พี่งาม  ,  พี่สุภาพ  

ชุติสัณห์  (  Chutisan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพรุ่งเรือง  ,  คนงามรุ่งเรือง  

ฐิติสัณห์  (  Thitisan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพดำรงอยู่  

ณัฏฐสัณห์  (  Nattasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  นักปราชญ์สุภาพ   

ณสัณห์  (  Nasan  )  แปลว่า  ที่สุภาพ  ,  ที่งาม  

ดนุสัณห์  (  Danusan  )  แปลว่า  ฉันงาม  ,  ฉันสุภาพ  

เดชสัณห์  (  Dechsan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมีชื่อเสียง  

ตรีสัณห์  (  Treesan  )  แปลว่า  งามสาม  ,  ปลางาม  

ถิรสัณห์  (  Thirasan  )  แปลว่า  คนงามแข็งแรง  ,  คนสุภาพมั่นคง  

ทวีสัณห์  (  Taweesan  ,  Taveesan  )  แปลว่า  งามมากขึ้น  ,  สุภาพมากขึ้น  

ทิชาสัณห์  (  Tichasan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพ  ,  คนงาม  

ทีฆสัณห์  (  Teekasan  )  แปลว่า  คนงามยั่งยืน  ,  ผู้สุภาพยั่งยืน  

เทพสัณห์  (  Tepsan  )  แปลว่า  เทพงาม  ,  เทพสุภาพ  

ธนสัณห์  (  Tanasan  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินงาม  

ธีรสัณห์  (  Teerasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  นักปราชญ์สุภาพ  

ธิติสัณห์  (  Thitisan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญางาม  ,  ผู้สุภาพมีความมั่นคง  

นันทสัณห์  (  Nantasan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  ,  ผู้สุภาพมีความยินดี  

นราสัณห์  (  Narasan  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนสุภาพ  

นิธิสัณห์  (  Nitisan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมีขุมทรัพย์  ,  ผู้มีขุมทรัพย์งาม  

ปิยสัณห์  (  Piyasan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพอันเป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักงาม  

ปิติสัณห์  (  Pitisan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมีความยินดี  

พงษ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายสุภาพ  

พงศ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายสุภาพ  

พุฒิสัณห์  (  Puttisan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมีความเจริญ  

พัชรสัณห์  (  Patcharasan  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  

พัฒนสัณห์  (  Pattanasan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมีความเจริญ  

พิชญสัณห์  (  Pitchayasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  นักปราชญ์สุภาพ  

พรสัณห์  (  Pornsan  )  แปลว่า  พรงาม  ,  ผู้สุภาพนำสุขมาให้  

พิเชฐสัณห์  (  Pichetsan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพเจริญยิ่ง  

พิสุทธิสัณห์  (  Pisuttisan  )  แปลว่า   ผู้งามหมดจด  ,  ผู้สุภาพสะอาด  

พิริยะสัณห์  (  Piriyasan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมีความเพียร  

ภัทรสัณห์  (  Pattarasan  )  แปลว่า  งามน่ารัก  ,  ผู้สุภาพน่ารัก  

ภัสรสัณห์  (  Passarasan  ,  Patsarasan  )  แปลว่า  งามรุ่งเรือง  ,  ผู้สุภาพมีแสงสว่าง  

ภมรสัณห์  (  Pamornsan  )  แปลว่า  แมลงผึ้งาม  ,  แมลงภู่งาม  

ภาณุสัณห์  (  Panusan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  ,  ตะวันงาม  

มนัสสัณห์  (  Manassan  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  

มยูรสัณห์  (  Mayoonsan  )  แปลว่า  นกยูงงาม  

รพีสัณห์  (  Rapeesan  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

รวีสัณห์  (  Raweesan  ,  Raveesan  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

รัฐสัณห์  (  Rattasan  )  แปลว่า  แว่นแคว้นงาม  

ฤทธิสัณห์  (  Rittisan  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจงาม  

เลิศสัณห์  (  Lerssan  )  แปลว่า  งามดียิ่ง  ,  สุภาพดียิ่ง  

วงษ์สัณห์  (  Wongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายสุภาพ  

วงศ์สัณห์  (  Wongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายสุภาพ  

วัจนสัณห์  (  Watjanasan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสุภาพ  ,  ผู้กล่าวถ้อยคำงาม  

วัชรสัณห์  (  Watcharasan  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  

วัฒนสัณห์  (  Wattanasan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

วิชัยสัณห์  (  Wichaisan  )  แปลว่า  งามชนะ  ,  ชนะงาม  ,  สุภาพชนะ  

วุฒิสัณห์  (  Wuttisan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

ศานติสัณห์  (  Santisan  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบงาม  

สุรสัณห์  (  Surasan  )  แปลว่า  ผู้กล้างาม  ,  ผู้กล้าสุภาพ  

สิทธิสัณห์  (  Sittisan  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันชอบธรรมงาม  ,  ผู้มีความสำเร็จงาม  

สุทธิสัณห์  (  Suttisan  )  แปลว่า  งามหมดจด  ,  ผู้สุภาพมีความสะอาด  

สุธีสัณห์  (  Suteesan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  นักปราชญ์สุภาพ  

สุริยสัณห์  (  Suriyasan  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

หิรัญสัณห์  (  Hiranyasan  )  แปลว่า  เงินงาม  ,  ทองงาม  

อมรสัณห์  (  Amornsan  )  แปลว่า  งามยั่งยืน  ,  สุภาพยั่งยืน  

อรรถสัณห์  (  Attasan  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์งาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์