ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าวิสุทธิ์

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วิสุทธิ์  หรือ  วิสุทธิ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิสุทธิ  (  Wisutti  ,  Visutti  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด  ,  ไม่มีมลทิน  , ใส , ขาว

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์   ,   หมดจด  ,  ไม่มีมลทิน  ,ใส  ,  ขาว  

วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  )    แปลว่า  เชื้อสายผู้บริสุทธิ์  

วิสุทธิกัญญ์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

วิสุทธิกันย์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

วิสุทธิกนา  (  Wisuttikana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้บริสุทธิ์  

วิสุทธิกมล  (  Wisuttikamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจที่สะอาด  

วิสุทธิขจี  (  Wisuttikhajee  )  แปลว่า  งามหมดจด  

วิสุทธิชามา  (  Wisuttichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยริสุทธิ์  ,  ลูกหญิงผู้หมดจด  

วิสุทธิชไม  (  Wisuttichamai  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์ทั้งคู่  ,  ผู้หมดจดทั้งคู่  

วิสุทธิชีวัน  (  Wisutticheewan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตหมดจด  

วิสุทธิญาดา  (  Wisuttiyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิญาตา  (  Wisuttiyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิณัฐ  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิณัฏฐ์  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิณี (  Wisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

วิสุทธินันท์  (  Wisuttinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่หมดจด  

วิสุทธินรี  (  Wisuttinaree  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

วิสุทธินาฏ  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

วิสุทธินุช  (  Wisuttinuch  )  แปลว่า  น้องผู้หมดจด  

วิสุทธิเนตร  (  Wisuttinet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาที่บริสุทธิ์  

วิสุทธินีย์  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

วิสุทธิประไพ  (  Wisuttiprapai  )  แปลว่า  งามหมดจด  

วิสุทธิประภา  (  Wisuttiprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันบริสุทธิ์  

วิสุทธิผกา  (  Wisuttiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  ,  ดอกไม้สะอาด  

วิสุทธิพร  (  Wisuttiporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรอันหมดจด  

วิสุทธิพรรณ  (  Wisuttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด  

วิสุทธิพัชร์  (  Wisuttipach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

วิสุทธิพัชรา  (  Wisuttipatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม  

วิสุทธิพัชรี  (  Wisuttipatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

วิสุทธิพิมล  (  Wisuttipimol  )  แปลว่า  ผู้งามหมดจด  

วิสุทธิพิไล  (  Wisuttipilai  )  แปลว่า  ผู้งามหมดจด  

วิสุทธิมณี  (  Wisuttimanee  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์  

วิสุทธิวัลยา  (  Wisuttiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิวัลย์  (  Wisuttiwan  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิวัลลี  (  Wisuttiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิวิมล  (  Wisuttiwimol  )  แปลว่า  งามหมดจด  

วิสุทธิสกาว  (  Wisuttisakao  )  แปลว่า  ขาวสะอาด  

วิสุทธิสินี  (  Wisuttisinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

วิสุทธิอร  (  Wisuttiorn  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

วิสุทธิอาภา  (  Wisuttiarpa  )  แปลว่า  แสงอันหมดจด  

วิสุทธิ์ทิพย์  (  Wisutthip  ,  Wisuttip  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์เป็นของเทวดา   

วิสุทธิ์ทิชา  (  Wisutticha  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  

วิสุทธิ์ธิดา  (  Wisuttida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้บริสุทธิ์  ,  ลูกหญิงผู้หมดจด  

วิสุทธิ์ฤทัย  (  Wisutrutai  )  แปลว่า  ใจสะอาด  ,  ใจบริสุทธิ์  

วิสุทธิ์หทัย  (  Wisuthatai  )  แปลว่า  ใจสะอาด  ,  ใจบริสุทธิ์  

วิสุทธิ์หฤทัย  (  Wisutharutai  )  แปลว่า  ใจสะอาด  ,  ใจบริสุทธิ์  

วิสุทธิ์ลดา  (  Wisutlada  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  ,  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายบริสุทธิ์  

เครือวิสุทธิ์  (  Kruawisut  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  ,  เชื้อสายสะอาด  

จารุวิสุทธิ์  (  Jaruwisut  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์น่ารัก  

จิรวิสุทธิ์  (  Jirawisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดอันยั่งยืน  

ดุจวิสุทธิ์  (  Dujwisut  )  แปลว่า  เหมือนหมดจด  , เหมือนขาว ,  เหมือนใส  

ทิพย์วิสุทธิ์  (  Thipwisut  ,  Tipwisut  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์เป็นของเทวดา  

พิมพ์วิสุทธิ์  (  Pimwisut  )  แปลว่า  เหมือนขาว  ,  เหมือนใส  

เพ็ญวิสุทธิ์  (  Penwisut  )   แปล  ผู้เต็มไปด้วยสะอาด  

พิศวิสุทธิ์  (  Piswisut  )  แปลว่า  มองดูหมดจด  

ภรณ์วิสุทธิ์  (  Pornwisut  )  แปลว่า  เครื่องประดับสะอาด  

ภัทรวิสุทธิ์  (   Pattarawisut  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่หมดจด  

ภัสรวิสุทธิ์  (  Passarawisut  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันหมดจด  

รัตนวิสุทธิ์  (  Rattanawisut  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์  

รุจิราวิสุทธิ์  (  Rujirawisut  )  แปลว่า  งามหมดจด  

ลดาวิสุทธิ์  (  Ladawisut  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  ,  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิมลวิสุทธิ์  (  Wimolwisut  )  แปลว่า  งามหมดจด  

วิไลวิสุทธิ์  (  Wilaiwisut  )  แปลว่า  งามหมดจด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ