ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ลาวัณย์

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ลาวัณย์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  งามยิ่ง  

ลาวัณย์กุล  (  Lawankul  )  แปลว่า  เชื้อสายงามยิ่ง  

ลาวัณย์กันย์  (  Lawankan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ลาวัณย์กมล  (  Lawankamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจงามยิ่ง  

ลาวัณย์ขนิษฐ์  (  Lawankhanis  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง  

ลาวัณย์ขนิฏฐ์  (  Lawankhanit  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง  

ลาวัณย์ขนิฎฐ์  (  Lawankhanid  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง  

ลาวัณย์ทิพย์  (  Lawanthip  ,  Lawantip  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่งเป็นของเทวดา  

ลาวัณย์นุช  (  Lawannuch  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง  

ลาวัณย์นาฏ  (  Lawannat  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ลาวัณย์ภรณ์  (  Lawanporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงามยิ่ง  

ลาวัณย์รัตน์  (  Lawanrat  )  แปลว่า  เพชรงามยิ่ง  

ลาวัณย์สินี  (  Lawansinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ลาวัณย์สุดา  (  Lawansuda  )  แปลว่า  นางงามดียิ่ง  

ลาวัณย์สมร  (  Lawansamorn  )  แปลว่า  นางงามดียิ่ง 

กมลลาวัณย์  (  Kamollawan  )  แปลว่า  ผู้มีใจงามยิ่ง  

กนาลาวัณย์  (  Kanalawan  )  แปลว่า  เด็กหญิงงามยิ่ง  

กนิษฐ์ลาวัณย์  (  Kanislawan  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง  

กนิฏฐ์ลาวัณย์  (  Kanitlawan  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง    

กนิฎฐ์ลาวัณย์  (  Kanidlawan  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง  

กัญญาลาวัณย์  (  Kanyalawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

กันยาลาวัณย์  (  Kanyalawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

เครือลาวัณย์  (  Krualawan  )  แปลว่า  เชื้อสายงามยิ่ง  

จรัสลาวัณย์  (  Jaraslawan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงามยิ่ง  

จุฑาลาวัณย์  (  Jutalawan  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่งที่สุด  

จารุลาวัณย์  (  Jarulawan  )  แปลว่า  ผู้น่ารักงามยิ่ง  

จิตราลาวัณย์  (  Jittralawan  )  แปลว่า  ผู้งดงามงามยิ่ง  

จินดาลาวัณย์  (  Jindalawan  )  แปลว่า  แก้วมีค่างามยิ่ง  ,  ผู้มีความคิดงามยิ่ง  

จิรลาวัณย์  (  Jiralawan  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่งยั่งยืน  

ชนาลาวัณย์  (  Chanalawan  )  แปลว่า  คนงามยิ่ง  

ชามาลาวัณย์  (  Chamalawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ชไมลาวัณย์  (  Chamailawan  )  แปลว่า  งามยิ่งทั้งคู่  

ชุติลาวัณย์  (  Chutilawan  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงามยิ่ง  

ญาดาลาวัณย์  (  Yadalawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามยิ่ง  

ญาตาลาวัณย์  (  Yatalawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามยิ่ง  

ณัฐลาวัณย์   (  Nattalawan  ,  Natlawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามยิ่ง    

ณัฏฐลาวัณย์  (  Nattalawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามยิ่ง  

ดนุลาวัณย์  (  Danulawan  )  แปลว่า  ฉันงามยิ่ง  

ดนุชาลาวัณย์  (  Danuchalawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามยิ่ง  

ดนยาลาวัณย์  (  Danayalawan  )  แปลว่่า  ลูกหญิงงามยิ่ง  

ดาราลาวัณย์  (  Daralawan  )  แปลว่า  ดาวงามยิ่ง  

ดาริกาลาวัณย์  (  Darikalawan  )  แปลว่า  ดาวงามยิ่ง  

ดุจลาวัณย์  (  Dujlawan  )  แปลว่า  เหมือนงามยิ่ง  

ทิพย์ลาวัณย์  (  Thiplawan  ,  Tiplawan  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่งเป็นของเทวดา  

ทิชาลาวัณย์  (  Tichalawan  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่ง  

ทิพาลาวัณย์  (  Tipalawan  )  แปลว่า  วันงามยิ่ง  

ทิวาลาวัณย์  (  Tiwalawan  )  แปลว่า  วันงามยิ่ง  

ธิดาลาวัณย์  (  Tidalawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามยิ่ง  

ธัญลาวัณย์  (  Tanyalawan  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่งรุ่งเรือง  

นุชลาวัณย์  (  Nuchlawan  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง  

เนตรลาวัณย์  (  Netlawan  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางามยิ่ง  

นรีลาวัณย์  (  Nareelawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

นิศาลาวัณย์  (  Nisalawan  )  แปลว่า  ราตรีงามยิ่ง  

ประดุจลาวัณย์  (  Pradujlawan  )  แปลว่า  เหมือนงามยิ่ง  

ประภาลาวัณย์  (  Prapalawan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงามยิ่ง  

ผกาลาวัณย์  (  Phakalawan  )  แปลว่า  ดอกไม้งามยิ่ง  

พรรณลาวัณย์  (  Panlawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามงามยิ่ง  

พรลาวัณย์  (  Pornlawan  )  แปลว่า  ผู้มีพรงามยิ่ง  

พิมพ์ลาวัณย์  (  Pimlawan  )  แปลว่า  รูปงามยิ่ง  

เพ็ญลาวัณย์  (  Penlawan  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงามยิ่ง  

เพียงลาวัณย์  (  Pianglawan  )  แปลว่า  เหมือนงามยิ่ง  

พัชรลาวัณย์  (  Patcharalawan  )  แปลว่า  เพชรงามยิ่ง  ,  เพชรน้ำหนึ่ง  

พิชญาลาวัณย์  (  Pitchayalawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามยิ่ง

พิศลาวัณย์  (  Pislawan  )  แปลว่า  มองดูงามยิ่ง  

พิสุทธิลาวัณย์    (  Pisuttilawan  )  แปลว่า  ผู้หมดจดงามยิ่ง  

พิมลลาวัณย์  (  Pimollawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

พิไลลาวัณย์  (  Pilailawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

ภัทราลาวัณย์  (  Pattralawan  )  แปลว่า  ผู้น่ารักงามยิ่ง  

ภัสราลาวัณย์  (  Passaralawan  ,  Patsaralawan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงามยิ่ง  

มณีลาวัณย์  (  Maneelawan  )  แปลว่า  เพชรงามยิ่ง  

ยลลาวัณย์  (  Yollawan  ,  Yonlawan  )  แปลว่า  มองดูงามยิ่ง  

รุจิราลาวัณย์  (  Rujiralawan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงามยิ่ง  

รุ้งลาวัณย์  (  Runglawan  )  แปลว่า  รุ้งงามยิ่ง  

รพีลาวัณย์  (  Rapeelawan  )  แปลว่า  ตะวันงามยิ่ง  

ฤทัยลาวัณย์  (  Rutailawan  )  แปลว่า  ผู้มีใจงามยิ่ง  

ลดาลาวัณย์  (  Ladalawan  )  แปลว่า  เชื้อสายงามยิ่ง  

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

ศศิลาวัณย์  (  Sasilawan  )  แปลว่า  จันทร์งามยิ่ง  

ศิริลาวัณย์  (  Sirilawan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงามยิ่ง  

โศภาลาวัณย์  (  Sopalawan  )  แปลว่า  ผู้งามดียิ่ง  

สกาวลาวัณย์  (  Sakaolawan  )  แปลว่า  ผู้สะอาดงามยิ่ง  

สุวลาวัณย์  (  Suwalawan  )  แปลว่า  ผู้งามดียิ่ง  

สิริลาวัณย์  (  Sirilawan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงามยิ่ง  

อรลาวัณย์  (  Ornlawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

อาภาลาวัณย์  (  Arpalawan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงามยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ