ตั้งชื่อคล้ายเดือนเกิด

     อยากตั้งชื่อให้คล้าย  หรือ เป็นสัญญาลักษณ์ว่าเกิดในเดือนนี้  ชื่อ

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้

พฤกษาภรณ์  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ผู้มีต้นไม้เป็นเครื่องประดับ

พฤกษาพร  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ต้นไม้นำสุขมาให้

พฤกษาพรรณ  (  Pruksapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งต้นไม้

พฤกษามณี  (  Pruksamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งต้นไม้

พฤษภาภรณ์  (  Pruksapaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับเดือนพฤษภาคม

พฤษภาพร  (  Pruksapaporn  )  แปลว่า  เดือนพฤษภาคมนำสุขมาให้

พฤษภาพรรณ  (  Pruksapapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเดือนพฤษภาคม

พฤษภามณี  (  Pruksapamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเดือนพฤษภาคม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

พงศ์พฤกษ์  (  Pongpruk  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื่อสายต้นไม้

พงษ์พฤกษ์  (  Pongpruk  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต้นไม้

วีรพฤกษ์  (  Weerapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งผู้กล้า

พีรพฤกษ์  (  Peerapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งผู้กล้า

ณัฐพฤกษ์  (  Nattapruk  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งต้นไม้

ณัฏฐพฤกษ์  (  Nattapruk  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งต้นไม้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ