ชื่อที่ออกเสียงว่า วัน

     ชื่อที่ออกเสียงว่า  วัน  (  วัลย์  ,  วรรณ  ,  วัณณ์  ,  วัลลี , วัน  )    มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วัน  (  Wan  )  แปลว่า  ระยะเวลา 24ชั่วโมง

วัลย์  (  Wal ,  Wan  )  แปลว่า  เครือเถา

วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  วัณณ์  ,  ชนิด

วัณณ์  (  Wan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  วรรณ  ,  ชนิด

วัลลี  (  Wanlee,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา

วันทิพย์  (   Wanip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

วัลย์ทิพย์  (  Waltip  ,  Wantip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

วรรณทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

วัณณ์ทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

วัลลีทิพย์  (  Wanleetip  ,  Walleetip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ทิพย์วัลลี  (  Tipwallee  ,  Tipwanlee   )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

สิริวัลย์  (  Siriwal  ,  Siriwan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริวัลลี  (  Siriwanlee  ,  Siriwallee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญแห่งความงาม

ศิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญแห่งความงาม

ทิพวรรณ  (  Tippawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งสวรรค์  ,  วันแห่งความงาม

ทิชาวรรณ  (  Tichawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

วัลยา  (  Wanlaya  ,  Wallaya  )  แปลว่า  เครือเถา

วัลยารัตน์  (  Wanlayarat  ,  Wallayarat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  ,  Wallayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา

ศศิวรรณ  (  Sasiwan  )  แปลว่า  จันทร์แห่งความงาม

ศศิวัลยา  (  Sasiwallaya  ,  Sasiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์

ศศิวัลลี  (  Sasiwanlee  )  แปลว่า  แปลว่า  เครือเถาจันทร์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วันชัย  (  Wanchai  )  แปลว่า  วันแห่งการชนะ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "