ชื่อที่มีคำว่า รี

     ชื่อที่มีคำว่า รี  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด

จรี  (  Jaree  )  แปลว่า  มีด  ,  หอก  ,  ดาบ

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติ

จารีรัตน์  (  Jareerat  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติอันประเสริฐ

จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดแก้ว ,  มีดเพชร

สุจารี  (  Sujaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดี ,ผู้ประพฤติงาม

ภมรี  (  Pamaree  )  แปลว่า  ผึ้ง , ผึ้งตัวเมีย

โนรี  (  Noree  )  แปลว่า นกที่มีรูปร่างคล้ายนกแก้ว แต่มีขนสีแดง

โนรีกุล  (  Noreekul  )  แปลว่า  เชื้อสายโนรี 

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

พิชญนรี  (  Pitchayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญานรี  (  Pitchayanaree  ) แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

ลักษณานรี  (  Laksanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

ลักขณานรี  (  Lakkhananaree  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย 

ลดานรี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนาง  ,  ผู้เป็นเครือเถานาง 

ศศินรี  (  Sasinaree  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ 

สกาวนรี  (  Sakaonaree  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  ,  นางผู้หมดจด 

โศภิตนรี  (  Sopitnaree  )  แปลว่า  นางงาม

โศภิษฐ์นรี  (  Sopitnaree  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

ภัสรานรี  (  Passaranaree  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย

ลดามยุรี  (  Ladamayuree  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนกยูง 

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร

วัชรีวรรณ  (  Watchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

ลดาวัชรี  (  Ladawatcharee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เชื้อสายเพชร

สุวารี  (  Suwaree  )  แปลว่า  น้ำดี  ,  น้ำงาม

สิรี  (  Siree  )  แปลว่า  ศรี  (  ผู้หญิง  , สง่า , ความสุกใส , ความงาม , ความเจริญ , ความร่ำรวย , มงคล )

สุรีย์วรรณ  (  Sureewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน 

อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยา  ,  ผู้ทำตามคติแบบแผน

อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ

อารีย์  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ดำรี  (  Damree  )  แปลว่า  ช้าง

คิรี  (  Kiree  )  แปลว่า  ภูเขา

คีรี  (  Keeree  )  แปลว่า  ภูเขา

ภูรี  (  Pooree  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความฉลาด

วารี  (  Waree  )  แปลว่า  น้ำ

บุรี  (  Buree  )  แปลว่า  เมือง

เสรี  (  Seree  )  แปลว่า  ทำหรือคิดได้โดยไม่มีข้อผูกมัดหรือมีอะไรเหนี่ยวรั้ง  , มีสิทธิ์ที่จะทำหรือพูดได้

โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

เสรีภาพ  (  Sereepap  )  แปลว่า  ความมีเสรี 

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

สุรีย์กานต์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก 

สุรีย์กุล  (  Sureekul  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

สุรีย์พงศ์  (  Sureepong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน 

สุรีย์พงษ์  (  Sureepong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ