ชื่อผู้หญิงที่ไม่มีสระ

       ชื่อผู้หญิงที่ไม่มีสระ  (  ะ , า ,  ิ , ี , ึ , ื ,  ุ ,   ู , ไ , ใ , ำ , เ- า , เ , แ )

มีดังนี้  อาทิเช่น 

กนกพร  (  Kanokporn  )  แปลว่า  ทองนำสุขมาให้

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม 

กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม 

กนกอร  (  Kanokorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง 

กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  ,  พนมมือไหว้ดั่งดอกบัวตูม

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ไหว้  ,  พนมมือไหว้ดั่งดอกบัวตูม

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้

ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแห่งดวงใจ  ,  ผู้เป็นความดีแห่งดวงใจ

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้ 

ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ 

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว 

จงกลวรรณ  (  Jongkolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

จงกลพรรณ  (  Jongkolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

ฉลองพร  (  Chalongporn  )  แปลว่า  แทนเครื่องนำสุข  , ความยินดีนำสุขมาให้ 

ชวนชม  (  Chuonchom  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่ง 

ณกมล  (  Nakamol  )  แปลว่า  ที่ใจ  ,  ในใจ 

ทักษอร  (  Taksaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความสามารถ

ทักษภรณ์  (  Taksaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเป็นเครื่องประดับ 

ธนภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ 

ธนวรรณ  (  Tanawan  )  แปลว่า  ผู้ทรัพย์แห่งความงาม 

ธนพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์แห่งความงาม 

นันทอร  (  Nantaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี 

นันทวรรณ  (  Nantawan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความงาม 

นันทพรรณ  (  Nantapan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความงาม 

นภอร  (  Napaorn  )  แปลว่า  นางฟ้า 

นวลลออ  (  Nuonlaor  ,  Nuollaor  )  แปลว่า  งามดี 

นวลน้อย  (  Nuolnoy ,  Nuonnoy  )  แปลว่า  ชื่อต้นหญ้าสำหรับปลูกในสนาม 

นวลอนงค์  (  Nuonanong  ,  Nuolanong  )  แปลว่า  นางงาม 

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว 

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นางงาม

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง 

นงพร  (  Nongporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้ 

นงภรณ์  ( Nongporn  ) แปลว่า  เครื่องประดับนาง

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้ 

พรพรหม  (  Pornprom  )  แปลว่า  ผู้สร้างนำสุขมาให้ 

ภัทรอร  (  Pattaraorn  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก 

ภัสรอร  (  Patsaraorn  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ 

ดวงฤทัย  (  Duongrutai  )  แปลว่า  ดวงใจ 

ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  )  แปลว่า  ดวงใจ 

สมร  (  Samorn  )  แปลว่า  นางงาม 

ดวงสมร  (  Duongsamorn  )  แปลว่า  นางงาม

นวลสมร  (  Nuolsamorn  ,  Nuonsamorn  )  แปลว่า  นางงงาม

วรวรรณ  (  Worrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วรพรรณ  (  Worrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วรอนงค์  (  Worraanong  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

วรรณกมล  (  Wankamol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกบัว  ,  ผู้เป็นความงามแห่งดวงใจ 

พรรณกมล  (  Pankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามแห่งดวงใจ 

สมกมล  (  Somkamol  )  แปลว่า  เหมาะแก่ดวงใจ

สมทรง  (  Somsong , Somzong )  แปลว่า  เหมาะแก่รูปร่าง 

อร  (  Orn  )  แปลว่า  นาง  ,  งาม  ,  สวย 

อรวรรณ  (  Orrawan  )  แปลว่า  นางงาม 

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางงาม 

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม 

อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม 

อัปสร  (  Absorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อมรวรรณ  (  Amornwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน 

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์