ชื่อที่แปลว่านักปราชญ์

   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับนักปราชญ์  หรือ ผู้รู้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

ญาณีกุล (  Yaneekul  )    แปลว่า   เชื้อสายนักปราชญ์

เกวลี  (  Kewalee  )    แปลว่า    ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ

เกวลิน  (  Kewalin  )     แปลว่า   ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ

ญาดา (  Yada  )    แปลว่า   นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ญาดาพัชร์   (  Yadapach  )    แปลว่า   เพชรแห่งนักปร่ชญ์

ญาดามณี  (  Yadamanee  )   แปลว่า    เพชรแห่งนักปราชญ์

อภิญญา  (  Apinya  )   แปลว่า   ความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนามี  6  อย่าง

อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องประดับ

ณัฎฐา  (  Natta  )  แปลว่า   นักปราชญ์   ผู้รู้

ณัฎฐาภรณ์  (  Nattaporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

พิชญา   (  Pitchaya  ) แปลว่า   นักปราชญ์

พิชญาภรณ์   (  Pitchayaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )    แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความสรรเสริญ

พิชญาวรรณ   (  Pitchayawan  )    แปลว่า    นักปราชญ์ผู้มีความงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิชญ์    (  Wich  ,  Vich  )   แปลว่า   นักปราชญ์

ปราชญ์  (  Prach  )    แปลว่า   ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา

ปราชญา (  Prachaya  )     แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา

ปัญญา (  Panya  )     แปลว่า   ความรอบรู้  , ความรู้ทั่ว  ,  ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด

พุทธิ   (  Putti  )   แปลว่า   ความรู้  ,  ปัญญา

วิชา  (  Wicha  )   แปลว่า   ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนเล่าเรียน

วิชชา (  Witcha  )    แปลว่า    ความตรัสรู้สาม

วิญญู  (  Winyoo  )    แปลว่า   นักปราชญ์  ผู้รู้แจ้ง  ฉลาด

วิทู (  Witoo  )    แปลว่า   รอบรู้ ,  ฉลาด

ญาณ  (  Yan  )   แปลว่า   ความรู้  ,  ปัญญา

เฉลียว  (  Chaliao  )    แปลว่า    รู้เร็ว  ,   เข้าใจอะไรได้ง่าย  ,   มีปัญญาไว

ฉลาด  (  Chalad  )   แปลว่า    เฉียบแหลม  ,  ไหวพริบดี  ,   ปัญญาดี

ธีร (  Teera  )    แปลว่า   นักปราชญ์ ,  ฉลาด ,  ไหวพริบดี  ,  มีปัญญา , ชำนาญ    มั่น    คง     กล้า    

ธีระ (  Teera  )   แปลว่า   นักปราชญ์ ,  มีปัญญา  , ฉลาด

ธีรพงศ์ (  Teerapong  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีปัญญา

ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )   แปลว่า    นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีรภัทร์ (  Teerapat  )    แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ

ธีรวัฒน์  (  Teerawat  )   แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีรกุล  (  Teerakul  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

ธีรวุฒิ (  Teerawut  )    แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

พิทยา  (  Pittaya  )    แปลว่า    ความรู้

วิทยา  (  Wittaya  )    แปลว่า   ความรู้

พิทย์ (  Pit  )    แปลว่า   ความรู้  

วิทย์  (  Wit  )    แปลว่า   ความรู้

เธียร  (  Tian  )    แปลว่า   นักปราชญ์ ,   ฉลาด  ,  มั่นคง  ,  กล้าหาญ

ปรีชา (  Preecha  )     แปลว่า    ความรู้   ,  ความหยั่งรู้   ,  ความกำหนดรู้  ,   รอบรู้ ,   เฉลียวฉลาด

ณฐ  (  Nata  )    แปลว่า   นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ณัฐ   (  Nat  )    แปลว่า   นักปราชญ์ ,   ผู้รู้

ณัฎฐ์   (  Nat  )    แปลว่า   นักปราชญ์    ผู้รู้

ณัฐชัย   (  Nattachai  )    แปลว่า   นักปราชญ์ผู้ชนะ

พิชญ์ (  Pich  )    แปลว่า   นักปราชญ์

วิชญา (  Wichaya  )    แปลว่า    นักปราชญ์

วิชญาพงศ์ (  Wichayapong  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง