ชื่อที่แปลว่า งาม

    ชื่อที่แปลว่า   ดี    หรือ  งาม  น่ารัก   เจริญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อ

ผู้ชาย    ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

สุว    (  Suwa  ,  Suva  )  แปลว่า  ดี  ,  งาม

สุวนีย์   (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม

สุวนาฏ   (  Suwanat  )  แปลว่า  นางงาม

สุวนุช  (  Suwanuch  )  แปลว่า  น้องงาม

สุวพัชร์  (  Suwapach  )  แปลว่า  เพชรงาม

สุวลักษณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สุวลักขณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

เสาว  (  Souwa  ,  Souva  )    แปลว่า   ดี  ,  งาม

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สุภัค  (  Supak  )    แปลว่า   งาม ,    มีโชค

สุขุมาล (  Sukhumal  )    แปลว่า   อ่อนโยน ,  นุ่มนวล  , ผู้ดี   , ละเอียด ,  อ่อน  ,  สละสลวย , ตระกูลสูง

เสาวภาคย์  (  Souwapak  )    แปลว่า  ความงาม ,    ความเจริญ    , ความสำเร็จ

สิรี    (  Siree   )   แปลว่า  ความงาม ,   ความสง่า  ,  ความเปล่งปลั่ง ,   มิ่งขวัญ ,   โชคลาภ ,     สิริ

ลออ  (  Laor  )   แปลว่า   งาม  , สวย

วิภา (  Wipa  ,  Vipa    แปลว่า   งดงาม ,  สุกใส  ,  สว่าง

จารุ  (  Jaru  )   แปลว่า  งาม  , น่ารัก  ,  ทองคำ

จารุวิภา (  Jaruwipa  )   แปลว่า   งดงามน่ารัก

โสภา  (  Sopa  )     แปลว่า   ความงาม ,  ความผ่องใส ,  ความสว่าง

โศภา (  Sopa  )     แปลว่า    ความงาม ,   ความสดใส ,   ความน่ารัก ,  ความสละสลวย ,  ดี ,   คุณความดี

โศภิต (  Sopit  )     แปลว่า    งาม    ,   ดี

โศภิตา  (  Sopitta  ,  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

โศภิตาภรณ์   (  Sopitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

โศภิษฐ์ (  Sopis  )    แปลว่า    งามยิ่ง ,  ดียิ่ง

วัณย์   (  Wan  )      แปลว่า   งาม ,   ดี

วัณยา  (  Wannaya  )    แปลว่า    งาม ,  ดี

วัณยาภรณ์  (  Wannayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ภัทรา   (  Pattra  )    แปลว่า   ดี  , งาม  ,  น่ารัก   , เจริญ   , ประเสริฐ  

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับน่ารัก

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

สุ  ,  ศุ   (  Su  )   แปลว่า   ดี   , งาม

สุขุม  (  Sukhum  )    แปลว่า   นิ่มนวล ,  ประณีต ,  ละเอียด ,  ละเอียดอ่อน ,  เฉียบแหลม

สุภาพ  (  Supap  )    แปลว่า    เรียบร้อย ,  อ่อนโยน  ,  ประพฤติดี

สุภ  (  Supa  ) แปลว่า   ความงาม , ความดี  ,  ความเจริญ

ศุภ  (  Supa  )   แปลว่า  ความงาม , ความเจริญ , โชคลาภ ,  ความสุข , สวย , น่ารัก , อร่าม , สดใส 

เจริญ  ,  ดี

พฤต  (  Pruk  )   แปลว่า   เจริญ ,  แข็งแรง

ยศ   (  Yos  )   แปลว่้า   ความดี ,  เกึยรติ

อัคร  (  Akkara  )   แปลว่า   ดี ,  เลิศ

ภัทร  (  Pat  ,  Pttara  )     แปลว่า    ดี ,  งาม  , น่ารัก ,  เจริญ ,  ประเสริฐ

พัฒน (  Pat  ,  Pattana  )    แปลว่า   ความเจริญ

พัฒน์ (  Pat  )    แปลว่า  ความเจริญ

พัฒนา (  Pattana  )    แปลว่า  ความเจริญ

วัฒน  (  Wat  ,  Wattana  )    แปลว่า   ความเจริญ

วัฒน์  (  Wat  ,  Vat  )    แปลว่า    ความเจรืญ

วัฒนา  (  Wattana  )    แปลว่า    ความเจริญ

สัณห์ (  San  )    แปลว่า   งาม ,  สุภาพ  ,  ละเอียด  , เกลี้ยงเกลา  , ละมุนละม่อม

เดชา (  Decha  )     แปลว่า    งาม  , ชื่อเสียง ,  รุ่งเรือง  , สุกใส

บุญ (  Bun  )    แปลว่า   ความดี  ,  กุศล  ,  ความสุข

ราม (  Ram  )     แปลว่า   งาม

วร  (  Won  ,  Von  ,  Worra  ,  Vorra  )    แปลว่า   ดี   ,  ประเสริฐ   , เลิศ

อภิ  (  Api  )   แปลว่า   ดี ,  เลิศ ,  ยิ่ง   ,  พิเศษ

อภิลักขณ์  (  Apilak  )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะดี

วสุ   (  Wasu  )   แปลว่า    ดี   ,  เลิศ  ,  มั่งมี   ,  สมบัติ  

โสภณ (  Sopon  )     แปลว่า   งาม ,   ความงาม  ,  ความผ่่องใส

โศภณ  (  Sopon  )    แปลว่า     งาม

โศภน  (  Sopon  )    แปลว่า   ความงาม ,   ความดี

เลิศ  (  Lers  )     แปลว่า     ดี   ,   สูง   ,   อย่างดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์