ชื่อที่มีคำว่า วิ

      ชื่อที่มีคำว่า วิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้  

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม  

วิญญู  (  Winyoo  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้แจ้ง  

วิทิตา  (  Witita  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้คงแก่เรียน  

วินิตา  (  Winita  )  แปลว่า  ฝึกหัดหรืออบรม  ,  ปกครอง  

วิภา  (  Wipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  ความสุกใส  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ความงดงามยิ่ง

วิภาวรรณ  (  Wipawan  )  แปลว่า  ความงดงามยิ่ง  

วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  สว่าง  

วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  )  แปลว่า  งาม  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด  

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด  

วิมลลดา  (  Wimollada  ,  Wimonlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  

วิริยา  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร  

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  หญิงงาม  

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม  

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม  

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิไลลดา  (  Wilailada  )   แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  

วิศาขา  ,  วิสาขา  (  Wisakha  )  แปลว่า  นางวิสาขา  

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

วิกรม  (  Wikrom  )  แปลว่า  เก่งกล้า  

วิจารณ์  (  Wijan  )  แปลว่า  ติชม  ,  ใคร่ครวญ  

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งดงาม  

วิชัย  (  Wichai  )  แปลว่า  ชนะ  ,  ความชนะ  

วิชิต  (  Wichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว  

วิเชียร  (  Wichian  )  แปลว่า  เพชร 

วิทิต  (  Witit  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้คงแก่เรียน  

วินัย  (  Winai  )  แปลว่า  ระเบียบข้อบังคับ  

วินิจ  (  Winit  ,  Winij  )  แปลว่า  พิจารณา  

วินิต  (  Winit  )  แปลว่า  ฝึกหัดหรืออบรม  ,  ปกครอง  

วิรัช  (  Wirach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ  

วิริยะ  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร

วิโรจน์  (  Wirot  ,  Wiroj  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง  

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

วิศุทธิ์  ,  วิศุทธ์  (  Wisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  

วิสุทธิ์  ,  วิสุทธ์  (  Wisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  

วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิพงษ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิพันธุ์  (  Wisuttipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักหมดจด  

วิศาล  (  Wisan  ,  Wisal  )  แปลว่า  กว้างขวาง  

วิศิษฎ์  (  Wisit  ,  Wisis  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ  ,  ยอดเยี่ยม  

วิษณุ  (  Witsanu  ,  Wisanu  )  แปลว่า  พระนารายณ์  

วิวัฒน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก