ชื่อผู้ชายที่เกิดวันศุกร์

      ชื่อผู้ชายที่เกิดวันศุกร์  มีดังนี้  อาทิเช่น   

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง   

กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก  

กานต์พงศ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

กานต์พงษ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  ,  ชื่อเสียง  

กิตติกานต์  (  Kittikan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันเป็นที่รัก  

กิตติณัฐ  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง  

กิตติณัฏฐ์  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง  

กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง  

โกญจา  (  Konja  )  แปลว่า  นกกระรียน  

โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง  

โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง  

โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดง  

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว  

กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิษฐ์  (  Khanit  ,  Khanis  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

เขต  (  Khet  )  แปลว่า  แดน  ,  ที่ดิน  

เข็ม  (  Khem  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ,  เหล็กแหลมใช้กลัดและเย็บ  

คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ  

คม  (  Kom  )  แปลว่า  ไหว้  ,  การถึง  ,  ส่วนที่บางที่สุด  ,  เฉียบแหลม  

คมสัน  (  Komsan  )  แปลว่า  ปัญญาเฉียบแหลม  ,  ไหวพริบดี  ,  ประเปรียว  

คำนึง  (  Kamnung  )  แปลว่า  คิดถึง  

โฆษิต  (  Kosit  )  แปลว่า  กึกก้องแล้ว  

เงิน  (  Ngern  )  แปลว่า  แร่สีขาวเป็นมันเนื้อแน่นไม่มีสนิท  

จง  (  Jong  )  แปลว่า  หมาย  ,  ตั้งใจ  ,  หวัง  

จอม  (  Jom  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  ,   ยอด  

จิต  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ  

จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ  

จิตติ  (  Jitti  )  แปลว่า  ความคิด  

จินดา  (  Jinda  )  ความคิด  ,  ความเอาใจใส่  

จินต์  (  Jin  )  แปลว่า  คิด  

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  สิ่งที่คิด  ,  ใจ  

เจษฎา  (  Jetsada  )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  , ผู้เจริญที่สุด  

เจษฎ์  (  Jes  ,  Jet  )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด ,  ผู้เจริญที่สุด   

เจน  (  Jen  )  แปลว่า  ชิน  ,  ชำนาญ  

เจิม  (  Jerm  )  แปลว่า  เฉลิมขวัญ คือ เอาแป้งหอมแต้มลงที่คนหรือสิ่งที่ต้องการให้มีความเจริญขึ้น , 

เสริมขึ้น  ,  เพิ่มขึ้น  , คิ้ว  

เจือ  (  Jua  )  แปลว่า  ปน  ,  ระคน    ,  คละ  

แจ้  (  Jae  )  แปลว่า  ชื่อไก่ชนิดหนึ่ง  ,   ไม่สูง  

แจ้ง  (  Jaeng  )  แปลว่า  บอก  ,  กล่าว  ,  กระจ่าง  ,  สว่าง  

แจ่ม  (  Jaem  )  แปลว่า  ใส่ ,  กระจ่าง  ,  ชัดเจน

จุฑา  (  Juta  )  แปลว่า  ยอด  ,  ที่สุด  ,  มงกุฏ  

จุฑาพงศ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ที่สุดของเชื้อสาย  

จุฑาพงษ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ที่สุดของเชื้อสาย  

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  

จุฑาณัฐ   (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาพัฒน์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด  

ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  ตระกูล  ,  ประเทศ  

ชำนาญ  (  Chamnan  )  แปลว่า  ชาญ  ,  รู้  ,  ว่องไว  

ชำนิ  (  Chamni  )  แปลว่า  รู้ชัดเจน  

เชษฐ์  (  Chet  )  แปลว่า  พี่  

เชษฐา  (  Chetta  )  cxcxแปลว่า  พี่  

ชุติเชษฐ์  (  Chutichet  )  แปลว่า  พี่รุ่งเรือง  ,  พี่มีความรุ่งเรือง  

ชุติโชติ  (  Chutichot  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง  

ฐิติกานต์  (  Thitikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดำรงอยู่  

ฐิติพงศ์  (  Thitipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดำรงอยู่  

ฐิติพงษ์  (  Thitipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดำรงอยู่  

ฐิติณัฐ  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ฐิติณัฏฐ์  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ฐิติพัฒน์  (  Thitipat  )  แปลว่า  ความเจริญดำรงอยู่  

ณกานต์  (  Nakan  )  แปลว่า  ในที่รัก  

ณพัฒน์  (  Napat  )  แปลว่า  ในความเจริญ  ,  ที่เจริญ  

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่รัก  

ดนุพงศ์  (  Danupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  

ดนุพงษ์  (  Danupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  

ดนุนาท  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันกึกก้อง  

ดนุพัฒน์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ  

ดนุพันธุ์  (  Danupan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  

ดนุพันธ์  (  Danupan )  แปลว่า  พันธะฉัน  

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  ชื่อเสียง  ,  ความงาม  ,  ความสุกใส  ,  ไฟ  ,  อำนาจ  ,  ความร้อน  

เดโช  (  Decho  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความร้อน  

เถกิง  (  Thakerng  )   แปลว่า  รุ่งเรือง  

ทักษิณ  (  Taksin  )  แปลว่า  ทิศใต้  ,  พระศิวะ  

ทักษพงศ์  (  Taksapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความสามารถ  

ทักษพงษ์  (  Taksapong  )  แปลว่า  เชื่อสายมีความสามารถ  

ทักษกานต์  (  Taksakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความสามารถ  

ไท  (  Tai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  

ธนเดช  (  Tanadech  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินและชื่อเสียง  

ธนา  (  Tana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน  

ธนาณัฏฐ์  (  Tananat  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

ธนาพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งเชื้อสาย  

ธนาพงษ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งเชื้อสาย  

ธนากานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ทรัพย์สินอันเป็นที่รัก  

ธนาพัฒน์  (  Tanapat  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งความเจริญ  

ธิติพงษ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความมั่นคง  

ธิติณัฏฐ์  (  Titinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความมั่นคง 

ธิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความมั่นคง  

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความยินดี  

นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี  

นที  (  Natee  )  แปลว่า  แม่น้ำ  

นฤนาท  (  Narunat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง  

นันทณัฐ  (  Nantanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความยินดี  

นันทณัฏฐ์  (  Nantanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความยินดี  

นันทนาท  (  Nantanat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความบันลือ  

นาท  (  Nat  )  แปลว่า  ความบันลือ  

นิธิ  (  Niti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์  

นิธินาท  (  Nitinat  )  แปลว่า  ผู้มีความบันลือในขุมทรัพย์  

นิพนธ์  (  Nipon  )  แปลว่า  ร้อยกรอง  ,  แต่งหนังสือ  

นิพัทธ์  (  Nipat  )  แปลว่า  เนืองๆ  ,  เสมอ  

บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  คำสั่ง  

บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  มีไหวพริบดี  ,  ว่องไวในการโต้ตอบ  

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  การตั้งความปรารถนา  

ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก  

ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก  

ปฐมกานต์  (  Patomkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักคนแรก  

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรู้ทั่ว  

ปิติณัฐ  (  Pitinat  )  แปลว่า  การยินดีแห่งนักปราชญ์  

ปิติณัฏฐ์  (  Pitinat  )  แปลว่า  การยินดีแห่งนักปราชญ์  

ปิติกานต์  (  Pitikan  )  แปลว่า  การยินดีแห่งผู้เป็นที่รัก  

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย  

ปิติพงษ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย  

ปิติพัฒน์  (  Pitipat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ  

ปิติเดช  (  Pitidech  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในชื่อเสียง  

ผ่อง  (  Phorng  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สุกใส  

ผัน  (  Phan  )  แปลว่า  บัวดอกสีขาวปลายกลีบเป็นสีชมพู แล้วเปลี่ยนเป็นสีคราม และสีครามอมชมพู  

บานเวลากลางวัน  

พงศ์พญา  (  Pongpaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่  

พงษ์พญา  (  Pongpaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่  

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า  

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า  

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้  

พุฒิกานต์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิพงษ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิพันธุ์  (  Puttipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิพัฒน์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

พุฒิณัฏฐ์  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ  

พุฒินันท์  (  Puttinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ  

พุฒิเดช  (  Puttidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ  

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง  

พิชิต  (  Pichit  )  แปลว่า  ชนะ  

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

พิทักษ์  (  Pitak  )  แปลว่า  ดูแลคุ้มครอง  

พิพัฒน์  (  Pipat  )  แปลว่า  ความเจริญ  

ภาคภูมิ  (  Pakpoom  )  แปลว่า  มีสง่า  

ภิญโญ  (  Pinyo  )  แปลว่า  ยิ่งขึ้นไป  ,  ยื่ง  

ภุชงค์  (  Puchong  )  แปลว่า  งู  

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ 

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ  

เมธา  (  Meta  )  แปลว่า  ความฉลาด  ,  ปัญญา  

เมธี  (  Metee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศินพงศ์  (  Sasinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์  

ศศินพงษ์  (  Sasinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์  

ศุภเชษฐ์  (  Supachet  )  แปลว่า  พี่มีความเจริญ  

ศุภณัฏฐ์  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ  

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  ความเชี่ยวชาญ  ,  อำนาจ  

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  ความสามารถ  

สัก  (  Sak  )  แปลว่า  ชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง  ,  ทำให้ตึง  

สันต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ  

สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  สงบ  

สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  แสดงให้ดู  

สุชน  (  Suchon  )  แปลว่า  คนดี  

สุนันท์  (  Sunan  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี  

สุธา  (  Suta  )  แปลว่า  อาหารทิพย์  

สุธาสี  (  Sutasee  )  แปลว่า  ผู้กินของทิพย์  คือ  เทวดา  

สุเมธ  (  Sumet  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

อธิคม  (  Atikom  )  แปลว่า  ความสำเร็จ  

อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  มากล้น  

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้อง  

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ  

อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  เกิดดี  ,  มีตระกูล  

อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว  

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ยินดียิ่ง  ,  ดีใจยิ่ง  

อภิสิทธิ์  (  Apisit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ  

อาคม  (  Arkom  )  แปลว่า  การมา  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์