ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสฯ

         ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสฯ มีดังนี้  อาทิเช่น  

กมล  (  Kamol  )  บัว  ,  ดอกบัว  

กวี  (  Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ในทางบทกลอน   

กำจร  (  Kamjorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  ขจร  

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว  

โกมล   (  Komol  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว

โกศล  (  Kosol  )  แปลว่า  ฉลาด  

โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้  

ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ใหญ่  ,  กล้า  

เกรียงไกร  (  Kriangkrai  )  แปลว่า  ยิ่งใหญ่  ,  กล้ายิ่ง  

เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย  

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  กำจร  

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ศรี  ,  ความดี  ,  ความเจริญ  ,  ความมีใจอยู่กับตัว  

เขษม  (  Khasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย  

คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี  

จงกล   (  Jongkol  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว  

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

จรัล  (  Jaral  ,  Jaran  )  แปลว่า  เดินไป  

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

จำลอง  (  Jamlong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบ  

จิรพงศ์   (  Jirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ยั่งยืน  

จิรพงษ์  ((  Jirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ยั่งยืน  

จิรวุฒิ  (  Jirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน  

จิรชัย   (  Jirachai  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน  

จิรไชย  (  Jirachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ายั่งยืน  

จิรชาญ  (  Jirachan  )  แปลว่า  ผู็มีความชำนาญที่ยั่งยืน  

จิรเชษฐ์  (  Jirachet  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน  

เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )  แปลว่า  พี่นำสุขมาให้  

ชัยณรงค์  (  Chainarong  )  แปลว่า  การชนะสงคราม  

ณัฐณรงค์  (  Natnarong  )  แปลว่า  ผู้รู้ในการรบ  

ณัฏฐ์ณรงค์  (  Natnarong  )  แปลว่า  ผู้รู้ในการรบ  

บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  คำสั่ง  

บูรณ์  (  Boon  )  แปลว่า  เต็ม  

บูรพา  (  Boorapa  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก  

เบญจพล  (  Benjapol  )  แปลว่า  กำลังห้า  (  ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ ปัญญา  )  

ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า  หนังสือ  

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบดี  ,  ว่องไวในการโต้ตอบ  

ประจักษ์  (  Prajak  )  แปลว่า  ชัดเจน  ,  แจ่มแจ้ง  

ประภัส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  

ประภัสร์  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ประสงค์  (  Prasong  )  แปลว่า  การมุ่งหมาย  ,  ความต้องการ  

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ  

ประภาส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ปราชญา   (  Pradchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ  ,  ผู้รู้  

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  ความรอบรู้  

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้  

พรพล  (  Pornpol  )  แปลว่า  กำลังนำสุขมาให้  

พิชัย  (  Pichai  )  แปลว่า  ความชนะ  

พิเชฐ  (  Pchet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง  ,  ประเสริฐยิ่ง  

พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  

พิศาล  (  Pisal  ,  Pisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง  

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิพงษ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  

ไพศาล  (  Paisal  ,  Paisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง  

พัลลภ  (  Panlop  )  แปลว่า  คนสนิท  ,  คนโปรด  

พิษณุ  (  Pissanu  )  แปลว่า  พระนารายณ์  

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ภาคภูมิ  (  Pakpoom  )  แปลว่า  มีสง่า  ,  ผึ่งผาย  

ภากร  (  Pakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ภาคย์  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  

ภิญโญ  (  Pinyo  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ยิ่งขึ้นไป  

มยูร  (  Mayoon  )   แปลว่า  นกยูง  

มรรค  (  Mak  )  แปลว่า  ทาง  

มรรคเมษ  (  Makkames  )  แปลว่า  ทางกลุ่มดาวแกะ  

มรรคยศ  (  Makkayos  )  แปลว่า  ทางแห่งความดี  

มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำใหญ๋  

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  ความดี  ,  เกียรติคุณ 

รณยศ  (  Ronnayos  )  แปลว่า  สงครามเกียรติคุณ  

รมเยศ  (  Rommayes  )  แปลว่า  รมย์  ,  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ  ,  พึงใจ  

รพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รพีณัฏฐ์  (  Rapeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ตะวัน  

รพีณัฐ  (  Rapeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ตะวัน  

รพีพงศ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

รพีพงษ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

รวี  (  Rawee  ,  Ravee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รวีพงศ์  (  Raweepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

รวีพงษ์  (  Raweepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแว่นแคว้น  

รัฐพงษ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแว่นแคว้น  

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ  

ล้ำเลิศ  (  Lamlers  )  แปลว่า  ดียิ่ง  

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  ดียิ่ง  

เลิศยศ  (  Lersyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดียิ่ง  

วงศ์  (  Wong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  

วงษ์  (  Wong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  

วัส  (  Was  ,  Vas  )  แปลว่า  ฝน  ,  น้ำฝน  , ปี  

วัสวงศ์  (  Vaswong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน  

วัลลภ  (  Wanlop  )  แปลว่า  คนสนิท  ,  คนโปรด  

วิชัย  (  Wichai  )  แปลว่า  ชนะแล้ว  

วิภาส  (  Wipas  )  แปลว่า  สว่าง  

วิศิษฎ์  (  Wisis  )  แปลว่า  ประเสริฐ  

วุฒิ  (  Wut  ,  Vut  )  แปลว่า  ความเจริญ  

วุฒิณัฐ  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วุฒิณัฏฐ์  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วิษณุ  (  Wissanu  ,  Vissanu  )  แปลว่า  พระนารายณ์  

ศิระ  (  Sira  )  แปลว่า  ยอด  , ที่สุด  ,  ปลาย  ,  ส่วนบน  ,  ส่วนสูงของสิ่งต่างๆ  ,  หัวหน้า  ,  ประมุข 

ศิวะ  (  Siwa  )  แปลว่า  พระอิศวร

ศรชัย  (  Sornchai  )  แปลว่า  ลูกธนูแห่งการชนะ  

ศิลา  (  Sila  )  แปลว่า  หิน  

ศิรณัฏฐ์  (  Siranat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  

ศิรณัฐ  (  Siranat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  

ศิรวุฒิ  (  Sirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด  

ศิรพงศ์  (  Sirapong  )  แปลว่า  ที่สุดของเชื้อสาย 

ศิรพงษ์  (  Sirapong  )  แปลว่า  ที่สุดของเชื้อสาย  

สงค์  (  Song  )  แปลว่า  ความเกี่ยวพัน  ,  ความข้องอยู่  

สัก  (  Sak  )  แปลว่า  ชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง  ,  เพียง  ,  ประมาณ  

สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ ,  ทะเล  

สุข  (  Sukh  )  แปลว่า  ความสบาย  

สิวะ  (  Siwa  )  แปลว่า  ความดี  ,  พระอิศวร  

สุขุม  (  Sukhum  )  แปลว่า  ละเอียด  ,  ซึ้ง  ,  นิ่มนวล  

สุบรรณ  (  Suban  )  แปลว่า  ครุฑ  

สุรณัฐ  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

สุรณัฏฐ์  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

สุรพงศ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชืื้อสายผู้กล้า  

สุรพงษ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

สุรวุฒิ  (  Surawut  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ  

สุริยะ  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

สิงห์  (  Sing  )  แปลว่า  ราชสีห์  ,  สิงโต  ,  สัตว์ดุร้าย  

สิงขร  (  Singkhorn  )  แปลว่า  ภูเขา  ,  ยอดเขา  

สง่า  (  Sanga  )  แปลว่า  เป็นที่เกรงขามและเคารพนับถือ  

สมบูรณ์  (  Somboon  )  แปลว่า  เต็มพร้อม  ,  มากมาย  ,  ยิ่ง  ,  มีพร้อม  

หาญ  (  Han  )  แปลว่า  กล้า  ,  เก่ง  

หิรัญ  (  Hiran  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทอง  

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  ผู้ไม่ตาย  

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า  

อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง