วิชญ์ชื่อผู้ชาย

       วิชญ์  หรือ  วิชญา  ชื่อผู้ชาย มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์  

วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์  

วิชญ์กุล  (  Witchakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญ์พงษ์  (  Witchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญ์พงศ์  (  Witchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญ์พันธุ์  (  Witchapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญ์ดนัย  (  Wichdanai  ,  Witdanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์  

ดนัยวิชญ์  (  Danaiwich ,  Danaiwit )   แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์  

วิชญ์กานต์  (  Witchakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ปิยวิชญ์  (  Piyawit  ,  Piyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

กุลวิชญ์  (  Kullawich  ,  Kunlawit  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

กานต์วิชญ์  (  Kanwich  ,  Kanwit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  ,  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

เกรียงวิชญ์  (  Kriangwich  ,  Kriangwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

ขจรวิชญ์  (  Khajornwich  ,  Khajornwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ฟุ้งไป  

คมวิชญ์  (  Komwich  ,  Komwit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม  

จิรวิชญ์  (  Jirawich  ,  Jirawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  ,  Jutawit  )  แปลว่า  ผู้รู้ที่สุด  

ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชัยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์  

ไชยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า  

ชุติวิชญ์  (  Chutiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

เชษฐวิชญ์  (  Chestawich  )  แปลว่า  พี่นักปราชญ์  

ฐิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ดำรงอยู่  

ดนุวิชญ์  (  Danuwich  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฐวิชญ์  (  Nattawich  ,  Nattawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รู้  

ณัฏฐวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รู้  

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ทวีวิชญ์  (  Taweewich  ,  Taveewich  )  แปลว่า  ผู้รู้มากขึ้น  

ทีฆวิชญ์  (  Teekawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ธนวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

ธนาวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

ธิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง  

ธาดาวิชญ์  (  Tadawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้สร้าง  

ธัญวิชญ์  (  Tanyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

ธีรวิชญ์  (  Teerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา  

นันทวิชญ์  (  Nantawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

นราวิชญ์  (  Narawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

นาทวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กึกก้อง  

ปฐมวิชญ์  (  Patomwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก  

พุฒิวิชญ์  (  Puttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พัฒนวิชญ์  (  Pattanawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พิทยาวิชญ์  (  Pittayawich  )  แปลว่า  นักราชญ์ผู้มีความรู้  

พิสุทธิวิชญ์  (  Pisuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

พีรวิชญ์  (  Peerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

วีรวิชญ์  (  Weerawich  ,  Veerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

วุฒิวิชญ์  (  Wuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วิสุทธิวิชญ์  (  Wisuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วัจนวิชญ์  (  Watjanawich  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์  

วัฒนวิชญ์  (  Wattanawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ศักดิ์วิชญ์  (  Sakwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ  ,  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง  

ศุภวิชญ์  (  Supawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ศิริวิชญ์  (  Siriwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

สุวิชญ์  (  Suwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุรวิชญ์  (  Surawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

สรวิชญ์  (  Sorrawich  )  แปลว่า  เสียงแห่งนักปราชญ์  

สิริวิชญ์  (  Siriwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

สุทธิวิชญ์  (  Suttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

สุธาวิชญ์  (  Sutawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กินอาหารทิพย์  

อดิวิชญ์  (  Adiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

อติวิชญ์  (  Atiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

อธิวิชญ์  (  Atiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

อภิวิชญ์  (  Apiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

วิชญากุล   ( Witchayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพงษ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพงศ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพันธุ์  (  Witchayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาดนัย  (  Witchayadanai  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาเทพ  (  Witchayatep  )  แปลว่า  เทพผู้รู้  

วิชญาพัฒน์  (  Witchayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วิชญาภพ  (  Witchayapop  )  แปลว่า  โลกนักปราชญ์  

วิชญาภัทร์  (  Witchayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ  

วิชญาภัสร์  (  Witchayapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

วิชญาวัจน์  (  Witchayawaj  ,  Witchayawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์  

วิชญาวัฒน์  (  Witchayawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ