ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อร

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อร มีดังนี้  อาทิเช่น  

อร  (  Orn  )  แปลว่า  ผู้หญิง  , นาง  ,  นางงาม  ,  งาม  ,  สวย  

อรกุล  (  Orrakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

อรพันธุ์  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

อรวัลย์  (  Orrawan  ,  Orrawal  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

อรวัลยา  (  Ornwanlaya )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

อรวัลลี  (  Ornwanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

อรกานต์  (  Orrakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

อรเกตุ  (  Orraket  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

อรจิรา  (  Ornjira  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

อรจิตรา  (  Ornjittra  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

อรจรัส  (  Ornjaras  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

อรฉลวย  (  Ornchaluoy  )  แปลว่า  นางงาม  

อรฉวี  (  Ornchawee  ,  Ornchavee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวงาม  

อรชีวัน  (  Orncheewan  )  แปลว่า  นางผู้มีชีวิต  

อรญาดา  (  Ornyada  )  แปลว่า  นางผู้รู้  ,นางผู้เป็นนักปราชญ์  

อรญาตา  (  Ornyata  )  แปลว่า  นางผู้รู้  ,  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

อรญาณี  (  Ornyanee  )  แปลว่า  นางผู้รู้  ,  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

อรณัฐ  (  Orranat  )  แปลว่า นางผู้เป็นนักปราชญ์  

อรณัฏฐ์  (  Orranat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

อรพิชญา  (  Ornpitchaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

อรพิทยา  (  Ornpittaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้  

อรพิริยา  (  Ornpiriya  )  แปลว่า  นางผู้มีความเพียร  

อรดารา  (  Orndara  )  แปลว่า  นางงามดั่งดาว  

อรทิชา  (  Ornticha  )  แปลว่า  นางงาม  

อรทิพย์  (  Orntip  ,  Ornthip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

อรชามา  (  Ornchama  )  แปลว่า  แปลว่า  ลูกหญิงสวย  ,  ลูกหญิงงาม  

อรดนุชา  (  Orndanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงสวย  ,  ลูกหญิงงาม  

อรดนยา  (  Orndanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงสวย  ,  ลูกหญิงงาม  

อรธิดา  (  Ornthida  ,  Orntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงสวย  

อรธัญญา  (  Orntanya  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

อรนภา  (  Ornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า  

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  

อรผกา  (  Ornphaka  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้  

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

อรวรรณ  (  Orrawan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

อรพร  (  Orraporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้  

อรภรณ์  (  Orraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม  

อรพิมล  (  Ornpimol  )  แปลว่า  นางงาม  

อรพิไล  (  Ornpilai  )  แปลว่า  นางงาม  

อรวิมล  (  Ornwimol  ,  Ornvimol  )  แปลว่า  นางงาม  

อรวิไล  (  Ornwilai  ,  Ornvilai  )  แปลว่า  นางงาม  

อรเพชรา  (  Ornpetchara  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

อรพัชรา  (  Ornpatchara  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

อรพัชรี  (  Ornpatcharee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

อรวัชรี  (  Ornwatcharee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

อรรัตนา  (  Ornrattana  )  แปลว่า  นางแก้ว  

อรมณี  (  Ornmanee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

อรภัทรา  (  Ornpattra  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ  

อรภัสรา  (  Ornpassara  ,  Ornpatsara  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อรรพี  (  Ornrapee  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  

อรรวี  (  Ornrawee  ,  Ornravee  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  

อรรำไพ  (  Ornrampai  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  

อรสุรีย์  (  Ornsuree  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  

อรเรขา  (  Ornrekha  )  แปลว่า  นางงามดั่งเขียน  

อรรุจิรา  (  Ornrujira  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางรุ่งเรือง  

อรรุจี  (  Ornrujee  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

อรฤทัย  (  Ornrutai  )  แปลว่า  ใจนาง  ,  ผู้มีใจงาม  

อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   

เขมอร  (  Kemmaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความพ้นภัย  ,  นางผู้มีความสบายใจ  

เครืออร  (  Kruaorn  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง  

จิรอร  (  Jiraorn  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จารุอร  (  Jaruorn  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงาม  

จุฑาอร  (  Jutaorn  )  แปลว่า  ยอดหญิง  

ฉลวยอร  (  Chaluoyorn  )  แปลว่า  นางงาม  

ชุติอร  (  Chutiorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

เฌออร  (  Cherorn  )  แปลว่า  ต้นไม้นาง  

ฐิติอร  (  Thitiorn  )  แปลว่า  นางผู้ดำงอยู่  

ธิติอร  (  Thitiorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความมั่นคง  

ดนุอร  (  Danuorn  )  แปลว่า  ฉันสวย  ,  ฉันงาม  

ดุจอร  (  Dujorn  )  แปลว่า  เหมือนสวย  ,  เหมือนงาม  ,  เหมือนงาม  

ประดุจอร  (  Pradujorn  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

เพียงอร  (  Piangorn  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

พิมพ์อร  (  Pimorn  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  รูปสวย  ,  รูปงาม  

พิศุทธิอร  (  Pisuttiorn  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พิสุทธิอร  (  Pisuttiorn  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

ถิรอร  (  Thiraorn  )  แปลว่า  นางผู้มั่นคง  ,  นางผู้แข็งแรง  

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  ,  นางงาม  

ประไพอร  (  Prapaiorn  )  แปลว่า  นางงาม  

ประภาอร  (  Prapaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภาอร  (  Arpaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

เยาวอร  (  Yaowaorn  )  แปลว่า  นางงาม  

ลักขณาอร  (  Lakkhanaorn  )  นางผู้มีลักษณะดี  

ลักษณาอร  (  Laksanaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

ศศิอร  (  Sasiorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

ศิริอร  (  Siriorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

สิริอร  (  Siriorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

สุวอร  (  Suwaorn  )  แปลว่า  นางงาม  ,  งามดี  ,  สวยดี  

สกาวอร  (  Sakaoorn  )  แปลว่า  นางขาว  ,  นางผู้สะอาด  

สุธาอร  (  Sutaorn  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์  

อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม  

อมราอร  (  Amaraorn  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

อรอมรา  (  Ornamara  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

อำไพอร  (  Ampaiorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ