ชื่อที่มีคำแปลว่าลูกหญิง

        ชื่อที่มีคำแปลว่า  ลูกหญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ชามากานต์  (  Chamakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  

ชามาจรัส  ( Chamajares  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง  

ชามาทิพย์  (  Chamatip  ,  Chamathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  

ชามานาถ  (  Chamanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง

จิรชามา  (  Jirachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

ชไมชามา  (  Chamaichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่  

ชุติชามา  (  Chutichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงรุ่งเรือง  

ฐิติชามา  (  Thitichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงดำรงอยู่  

ณัฏฐชามา  (   Nattachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

ดุจชามา  (  Dujchama  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

นันทชามา  (  Nantachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  

ปิยชามา  (  Piyachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  

พิมพ์ชามา  (  Pimchama  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง  ,  แบบลูกหญิง  

เพียงชามา  (  Piangchama  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

เพ็ญชามา  (  Penchama  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง  

พัชรชามา  (  Patcharachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งเพชร  

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  

ดนุชาทิพย์  (  Danuchatip  ,  Danuchathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  

ดนุชานาถ  (  Danuchanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง  

จิรดนุชา  (  Jiradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

ชุติดนุชา  (  Chutidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง  

ฐิติดนุชา  (  Thitidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงดำรงอยู่  

ณัฏฐดนุชา  (  Nattadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

นันทดนุชา  (  Nantadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  

ปิยดนุชา  (  Piyadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

พิมพ์ดนุชา  (  Pimdanucha  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง  ,  แบบลูกหญิง  

เพียงดนุชา  (  Piangdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

เพ็ญดนุชา  (  Pendanucha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง  

พัชรดนุชา  (  Patcharadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งเพชร  

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดนยากานต์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  

ดนยาทิพย์  (  Danayatip  ,  Danayathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  

ดนยานาถ  (  Danayanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง  

จิรดนยา  (  Jiradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

ชุติดนยา  (  Chutidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง  

ฐิติดนยา  (  Thitidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงดำรงอยู่  

ณัฏฐดนยา  (  Nattadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

ดุจดนยา  (  Dujdanaya  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

นันทดนยา  (  Nantadanaya  ) แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  

ปิยดนยา  (  Piyadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  

พิมพ์ดนยา  (  Pimdanaya  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง  ,  แบบลูกหญิง  

เพ็ญดนยา  (  Pendanaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง  

เพียงดนยา  (  Piangdanaya  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

พัชรดนยา  (  Patcharadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งเพชร  

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ธิดากานต์  (  Tidakan  ,  Thidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  

ธิดานาถ  (  Tidanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง  

จิรธิดา  (  Jiratida  ,  Jirathida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

ชไมธิดา  (  Chamaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่  

ชุติธิดา  (  Chutitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง  

ฐิติธิดา  (  Thititida  )  แปลว่า  ลูกหญิงดำรงอยู่  

ณัฏฐธิดา  (  Nattatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

ดุจธิดา  (  Dujtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

นันทธิดา  (  Nantatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  

ปิยธิดา  (  Piyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  

พิมพ์ธิดา  (  Pimtida  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง  ,  แบบลูกหญิง  

เพียงธิดา  (  Piangtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

เพ็ญธิดา  (  Pentida  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง  

พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งเพชร  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ