ชื่อที่มีคำว่า อา

        ชื่อที่มีคำว่า อา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ  

อาภรณ์ทิพย์  (  Arporntip  ,  Arpornthip  )  แปลว่า  เครื่องประดับเป็นของเทวดา  

อาภรณ์พัชร์  (  Arpornpach  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  แสง  ,  รัศมี  

อาภาทิพย์  (  Arpatip  ,  Arpathip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา  

อาภาธิดา  (  Arpatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความสว่าง  

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีความสว่าง 

อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  

อาภาณัฐ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสว่าง  

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสว่าง  

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ  

อาภามณี   (  Arpamanee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภาลดา  (  Arpalada  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความสว่าง  

อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  

อาภาสุดา  (  Arpasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  

อาภาอร  (  Arpaorn )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  ความซื่อตรง  ,  งาม  ,  เจริญ  

อารยาภรณ์  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมเป็นเครื่องประดับ  

อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยา  ,  ผู้ทำตามแบบแผน  

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

จารุอาภรณ์  (  Jaruarporn  )  แปลว่า  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

จารุอาภา  (  Jaruarpa  )  แปลว่า  แสงงาม  

ดนุอาภา  (  Danuarpa  )  แปลว่า  ฉันมีความสว่าง  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

อาคเนย์  (  Arkane  )  แปลว่า  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  

อาคม  (  Arkom  )  แปลว่า  การมา  

อาจิณ  (  Arjin  )  แปลว่า  เป็นนิสัย  ,  สม่ำเสมอ  

อาชา  (  Archa  )  แปลว่า  ม้า  

อาชากานต์  (  Archakan  )  แปลว่า  ม้าผู้เป็นที่รัก 

อาชากุล  (  Archakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายม้า  

อาชาพงศ์  (  Archapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายม้า  

อาชาพงษ์  (  Archapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายม้า  

อาชาไนย  (  Archanai  )  แปลว่า  กำเนิดดี  ,  ม้าที่ฝึกดีแล้ว  

อาณัติ  (  Arnat  )  แปลว่า  คำสั่ง  ,  ข้อบังคับ  

อาทร  (  Artorn  )  แปลว่า  ความเอาใจใส่  ,  ความเอื้อเฟื้อ  

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  ชื่อวันที่หนึ่งแห่งสัปดาห์  

อาทิตย์พงศ์  (  Artitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

อาทิตย์พงษ์  (  Artitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

อานนท์  (  Arnon  )  แปลว่า  ความยินดี  

อานันท์  (  Arnan  )  แปลว่า  ความยินดี  

อานุภาพ  (  Arnupap  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ฤทธิ์  

อารยะ  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  ความซื่อตรง  ,  งาม  ,  เจริญ  

อารยะกุล  (  Arrayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญ   

อารยะกานต์  (  Arrayakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

อารัญ  (  Arran  )  แปลว่า  ป่า  

อารัณย์  (  Arran  )  แปลว่า  ป่า  

อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เผื่อแผ่  

อาสา  (  Arsa  )  แปลว่า  ทำโดยเต็มใจ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ